+6

Linux Commands Cheat Sheet

Mayfest2023

Có thể bạn chưa biết, Linux có hơn 1.000 lệnh khác nhau 🥶. Nhưng bạn thực sự chỉ cần sử dụng một tỷ lệ nhỏ trong tổng số các câu lệnh đó 😮‍💨. (Tương tự như quy tắc 80/20)

Mình hy vọng 📑Cheat Sheet 📑này sẽ giúp mọi người tra cứu 🔎 nhanh chóng các câu lệnh cần sử dụng.

Vậy nên hãy 🔖 bookmark 🔖 lại để tiện xem lại nè. 😀😀😀🫣

image.png

CÁC LỆNH VỀ SYSTEM

Command Description
uname -a Hiển thị thông tin về hệ thống Linux
uname -r Hiển thị thông tin về kernel
cat /etc/os-release Hiển thị thông tin hệ điều hành như tên và phiên bản
uptime Hiển thị thời gian hệ thống đã chạy
hostname Hiển thị tên máy chủ
hostname -I Hiển thị tất cả các địa chỉ IP trên local
last reboot Hiển thị lịch sử reboot
date Hiển thị ngày giờ hiện tại
cal Hiển thị lịch tháng hiện tại
whoami Hiển thị tên đăng nhập hiện tại của bạn
history Hiển thị danh sách tất cả các lệnh đã sử dụng
clear Xóa terminal
shutdown -h now Tắt hệ thống
reboot Khởi động lại hệ thống

CÁC LỆNH VỀ HARDWARE

Command Description
cat /proc/cpuinfo Hiển thị thông tin CPU
cat /proc/meminfo Hiển thị thông tin memory
free -h Hiển thị bộ nhớ còn trống và đã sử dụng [ -h (human), -m (MB), -g (GB) ]
lspci -tv Hiển thị các thiết bị PCI
lsusb -tv Hiển thị các thiết bị USB
lsblk Hiển thị thông tin về block devices
dmidecode Hiển thị DMI / SMBIOS (thông tin phần cứng) từ BIOS
hdparm -i /dev/sda Hiển thị thông tin về đĩa sda
hdparm -tT /dev/sda Thực hiện kiểm tra tốc độ đọc trên đĩa sda
badblocks -s /dev/sda Kiểm tra các khối không đọc được trên đĩa sda

CÁC LỆNH VỀ MONITORING

Command Description
mpstat 1 Hiển thị thống kê liên quan đến bộ xử lý
vmstat 1 Hiển thị thống kê bộ nhớ ảo
iostat 1 Hiển thị thống kê I/O
tail -100 /var/log/messages Hiển thị 100 log gần nhất của hệ thống
tcpdump -i eth0 Capture và hiển thị tất cả các packets trên interface eth0
tcpdump -i eth0 'port 80' Monitor tất cả lưu lượng truy cập trên port 80 ( HTTP )
lsof Liệt kê tất cả các tệp đang mở trên hệ thống
lsof -u user Liệt kê các tệp được mở bởi người dùng
watch df -h Thực thi và "watch" câu lệnh df -h

CÁC LỆNH VỀ USER

Command Description
id Hiển thị id người dùng và nhóm hiện tại của người dùng
last Hiển thị người dùng gần nhất đã đăng nhập vào hệ thống
who Hiển thị ai đã đăng nhập vào hệ thống
w Hiển thị ai đã đăng nhập và họ đang làm gì
groupadd test Tạo một nhóm có tên là "test"
groupdel test Xóa một nhóm có tên là "test"
useradd -c "This is NhaX" -m nhax Tạo tài khoản có tên nhax, với comment "This is NhaX" và tạo thư mục chính cho người dùng
userdel nhax Xóa tài khoản nhax
usermod -aG sales nhax Thêm tài khoản nhax vào nhóm sales
usermod [option] username Thay đổi thông tin tài khoản người dùng bao gồm: nhóm, thư mục chính, shell, ngày hết hạn

CÁC LỆNH VỀ FILE, DIRECTORY

Command Description
pwd Hiển thị folder làm việc hiện tại
cd Thay đổi folder hiện tại thành folder chính
cd foldername Thay đổi folder thành folder có tên "foldername"
cd .. Thay đổi folder lên một cấp
ls Liệt kê tất cả các file và folder trong folder hiện tại
ls -al Liệt kê tất cả các file và folder bao gồm: tệp ẩn và các thông tin khác như quyền, kích thước và chủ sở hữu
mkdir directory Tạo folder tên "directory"
rm file Xóa file
rm -r directory Xóa folder và nội dung của nó theo cách đệ quy
rm -f file Buộc xóa file mà không cần xác nhận
rm -rf directory Buộc xóa folder theo cách đệ quy
cp file1 file2 Copy file1 sang file2
cp -r source_directory destination Sao chép folder source_directory đến folder destination. Nếu source_directory tồn tại, sao chép source_directory vào destination, nếu không thì tạo destination với nội dung của source_directory.
mv file1 file2 Đổi tên hoặc di chuyển file1 thành file2
ln -s /path/to/file linkname Tạo symbolic link đến linkname
touch file Tạo một file trống (hoặc cập nhật thời gian truy cập và sửa đổi file)
cat file Xem nội dung của file
cat file1 file2 > file3 Kết hợp hai file có tên là file1 và file2 và lưu trữ đầu ra trong file3
less file Duyệt qua một file
head file Hiển thị 10 dòng đầu tiên của file
tail file Hiển thị 10 dòng cuối cùng của file
tail -f file Hiển thị 10 dòng cuối cùng của file và "watch" file khi tệp thay đổi.

CÁC LỆNH VỀ PROCESS

Command Description
ps Hiển thị các process hiện đang chạy
pstree Hiển thị các process trong sơ đồ dạng cây
ps -ef Hiển thị tất cả các process hiện đang chạy trên hệ thống.
ps -ef | grep processname Hiển thị process có tên "processname"
top Hiển thị các top process
htop Tương tự top, nhưng trực quan hơn
kill pid Kill process có process ID là pid
killall processname Kill tất cả các process có tên "processname"
program & Chạy program ở background
bg Hiển thị các jobs đã dừng hoặc chạy ngầm
fg Đưa các background jobs gần nhất lên foreground
fg n Đưa jobs n lên foreground
lsof Liệt kê tất cả các tệp được mở bằng các process đang chạy
pidof processname Lấy PID của bất kỳ process nào

CÁC LỆNH VỀ FILE PERMISSIONS

image.png (Execute = 1, Write = 2, Read = 4)

Command Description
ls -l filename Kiểm tra permission hiện tại của file
chmod 777 filename Gán quyền đầy đủ (đọc, viết và thực thi) cho mọi người
chmod -R 777 dirname Gán quyền đầy đủ cho folder và tất cả các folder con
chmod -x filename Xóa quyền thực thi của bất file nào
chown username filename Thay đổi quyền sở hữu của một file
chown user:group filename Thay đổi chủ sở hữu và quyền sở hữu nhóm của file
chown -R user:group dirname Thay đổi chủ sở hữu và quyền sở hữu nhóm của folder và tất cả các folder con

CÁC LỆNH VỀ NETWORKING

Command Description
ip a Hiển thị network interfaces và địa chỉ IP
ip addr show dev eth0 Hiển thị địa chỉ eth0 và thông tin chi tiết
ip addr add IP-Address dev eth1 Thêm địa chỉ IP tạm thời vào interface eth1
ethtool eth0 Truy vấn hoặc kiểm soát cài đặt phần cứng và network driver
ping host Gửi ICMP echo request tới host
whois domain Hiển thị thông tin whois cho domain
dig domain Hiển thị thông tin DNS cho domain
dig -x IP_ADDRESS Tra cứu ngược IP_ADDRESS
host domain Hiển thị địa chỉ IP DNS cho domain
hostname -i Hiển thị địa chỉ mạng của hostname.
hostname -I Hiển thị tất cả các địa chỉ IP cục bộ của máy chủ.
wget http://domain.com/file Tải xuống http://domain.com/file
netstat -nutlp Hiển thị các cổng tcp và udp đang nghe và các chương trình tương ứng

CÁC LỆNH VỀ ARCHIVES (TAR FILES)

Command Description
tar -cvf filename.tar filename Nén file thành Tar
tar -xvf filename.tar Giải nén file Tar
tar -tvf filename.tar Liệt kê nội dung của file Tar
tar -xvf filename.tar file1.txt Gỡ bỏ một file duy nhất khỏi file Tar
tar -rvf filename.tar file2.txt Thêm file vào Tar
zip filename.zip filename Nén một file thành một file zip
zip filename.zip file1.txt file2.txt file3.txt Nén nhiều file vào một zip
zip -u filename.zip file4.txt Thêm file vào zip
zip -d filename.zip file4.txt Xóa file khỏi zip
unzip -l filename.zip Hiển thị nội dung của file lưu trữ zip
unzip filename.zip Giải nén
unzip filename.zip -d /dirname Giải nén file vào một thư mục cụ thể

CÁC LỆNH VỀ INSTALLING PACKAGES

Command Description
apt-get install packagename Cài đặt gói trên các bản phân phối dựa trên Debian
apt-get remove packagename Xóa gói trên các bản phân phối dựa trên Debian
dpkg -l | grep -i installed Nhận danh sách tất cả các gói trên bản phân phối dựa trên Debian
dpkg -i packagename.deb Cài đặt gói .deb
apt-get update Cập nhật kho lưu trữ trên các bản phân phối dựa trên Debian
apt-get upgrade packagename Nâng cấp một gói cụ thể trên các bản phân phối dựa trên Debian
apt-get autoremove Xóa tất cả các gói không mong muốn trên các bản phân phối dựa trên Debian
yum install packagename Cài đặt gói trên các bản phân phối dựa trên RPM
yum remove packagename Xóa gói trên các bản phân phối dựa trên RPM
yum update Cập nhật tất cả các gói hệ thống lên phiên bản mới nhất trên các bản phân phối dựa trên RPM
yum list --installed Liệt kê tất cả các gói đã cài đặt trên các bản phân phối dựa trên RPM
yum list --available Liệt kê tất cả các gói có sẵn trên các bản phân phối dựa trên RPM

CÁC LỆNH VỀ SEARCH

Command Description
grep pattern file Tìm kiếm "pattern" trong file
grep -r pattern directory Tìm kiếm đệ quy "pattern" trong thư mục
locate name Tìm tệp và thư mục theo tên
find /home/john -name 'prefix*' Tìm tệp trong /home/john bắt đầu bằng "prefix".
find /home -size +100M Tìm tệp lớn hơn 100MB trong /home

CÁC LỆNH VỀ SSH LOGINS

Command Description
ssh host Kết nối với máy chủ dưới dạng tên người dùng cục bộ của bạn
ssh user@host Kết nối với máy chủ với tư cách người dùng
ssh -p port user@host Kết nối với máy chủ bằng cổng

CÁC LỆNH VỀ FILE TRANSFERS

Command Description
scp file.txt server:/tmp Sao chép an toàn file.txt vào thư mục /tmp trên máy chủ
scp server:/var/www/*.html /tmp Sao chép các tệp *.html từ máy chủ vào thư mục /tmp cục bộ.
scp -r server:/var/www /tmp Sao chép đệ quy tất cả các tệp và thư mục từ máy chủ vào thư mục /tmp của hệ thống hiện tại.
rsync -a /home /backups/ Đồng bộ hóa /home với /backups/home
rsync -avz /home server:/backups/ Đồng bộ hóa các tệp/thư mục giữa hệ thống cục bộ và từ xa với chức năng nén

CÁC LỆNH VỀ DISK USAGE

Command Description
df -h Hiển thị dung lượng trống và đã sử dụng trên mounted filesystems
df -i Hiển thị các inode trống và đã sử dụng trên mounted filesystems
fdisk -l Hiển thị kích thước và loại phân vùng đĩa
du -ah Hiển thị mức sử dụng đĩa cho tất cả các tệp và thư mục ở định dạng con người có thể đọc được
du -sh Hiển thị tổng mức sử dụng đĩa ngoài thư mục hiện tại

CÁC LỆNH VỀ SECURITY

Command Description
passwd Thay đổi mật khẩu của người dùng hiện tại.
sudo -i Chuyển sang tài khoản root với môi trường của root.
sudo -s Thực thi shell hiện tại của bạn với quyền root
sudo -l Liệt kê các đặc quyền sudo cho người dùng hiện tại.
visudo Chỉnh sửa tệp cấu hình sudoers.
getenforce Hiển thị chế độ SELinux hiện tại.
sestatus Hiển thị chi tiết SELinux như chế độ SELinux hiện tại, chế độ được định cấu hình và chính sách đã tải.
setenforce 0 Thay đổi chế độ SELinux hiện tại thành Permissive. (Không tồn tại khi khởi động lại.)
setenforce 1 Thay đổi chế độ SELinux hiện tại thành Enforcing. (Không tồn tại khi khởi động lại.)
SELINUX=enforcing Đặt chế độ SELinux để thực thi khi khởi động bằng cách sử dụng cài đặt này trong tệp /etc/selinux/config.
SELINUX=permissive Đặt chế độ SELinux thành cho phép khi khởi động bằng cách sử dụng cài đặt này trong tệp /etc/selinux/config.
SELINUX=disabled Đặt chế độ SELinux thành tắt khi khởi động bằng cách sử dụng cài đặt này trong tệp /etc/selinux/config.

CÁC LỆNH VỀ LOGGING AND AUDITING

Command Description
dmesg Hiển thị message trong kernel ring buffer
journalctl Hiển thị nhật ký được lưu trữ trong systemd journal.
journalctl -u servicename Hiển thị nhật ký cho một đơn vị servicename cụ thể.


👋🎉👋Thanks for reading my blog👋🎉👋

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.