Linux

Linux

Sort by: Newest posts

Difference Between su and sudo and How to Configure sudo in Linux

1.3K 4 0
3

Command Line History

143 0 0
2

Đơn giản hóa tác vụ trong Linux với Bash script (phần 1)

4.1K 3 0
11

Write Linux Init Script

838 1 0
4

Tìm hiểu Sed cơ bản

3.0K 0 0
3

Linux biểu thức thông thường bằng cách sử dụng Sed và AWK

902 0 0
1

Quản lý tiến trình trong Linux

11.9K 4 0
14

Lập Lịch Tasks Trên Linux Sử Dụng Crontab

5.2K 5 3
7

Piping và chuyển hướng câu lệnh trong Linux

2.0K 1 0
14

Các lệnh thông dụng trong Linux

6.1K 4 0
3

Sử dụng grep và biểu thức chính quy để tìm kiếm text

2.9K 1 0
5

Dockerfile references

2.0K 4 0
2

Shell Script : Intro

181 0 0
1

Tìm hiểu Awk cơ bản

6.9K 4 0
11

Cấu hình Virtual Host trên Linux Mint

339 0 0
0

Cài đặt LAMP và laravel trên Windows Subsystem for Linux

391 0 0
1

SELinux - Basics

58 0 0
0

Installing MS Office 2013 in Linux

150 0 1
0

Cơ bản về thao tác với dữ liệu text trên Linux

9.4K 5 5
17

Zimbra Mail Server on CentOS (Part 2)

610 0 0
2