+1

Một số ứng dụng và cách dùng của Grep trong từng trường hợp cụ thể

Ờ bài viết trước thì mình đã chia sẻ cho mọi người làm sao để custom directory trong terminal khi sử dụng với git để tracking status, thì ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một lệnh được dùng phổ biến trong Linux là lệnh grep. Grep được hiểu đơn giản là dùng command dùng để search trong folder của máy, nhưng nó không đơn giản là chỉ search text bình thường mà nó còn có thể search ra với những biểu thức phức tạp. Vì vậy mà nó cũng có nhiều cách viết để có thể dễ dàng sử dụng hơn. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một số ứng dụng và cách dùng của grep mà mình sưu tầm được.

1. ps aux | grep < pattern>

ps aux là câu lệnh show danh sách những tiến trình đang chạy, và danh sách này thì quá dài để chúng ta kiểm tra và theo dõi chúng, vì vậy mà grep là một giải pháp trong trường hợp này. Ở đây mình lấy ra những tiến trình có liên quan đến "bash" thì như sau:

[[email protected] ~$ ps aux | grep bash
tranhai+ 6980 0.0 0.1 28600 10176 pts/7  Ss  20:53  0:00 -bash
tranhai+ 10977 0.0 0.0 24372 5740 pts/7  S  21:30  0:00 bash
tranhai+ 17687 0.0 0.0 15752  980 pts/7  S+  22:32  0:00 grep --color=auto bash
[[email protected] ~$ 

lệnh grep ở đây chỉ là grep để tìm text bình thường thôi và đơn giản nhất nhưng hay dùng nhất

2. Grepping your IP addresses

Trong hầu hết các hệ điều hành, thì bạn có thể liệt kê tất cả các thông tin về IP, MAC về Subnet trên hệ thống của bạn bằng cách sử dụng lệnh ifconfig or ip address. Nhưng nếu bạn chỉ muốn show ra địa chỉ IP thì bạn chỉ cần chạy lẹnh dưới đây:

[[email protected] ~$ ip addr | grep inet | awk '{ print $2; }'
[[email protected] ~$ ip addr | grep -w inet | awk '{ print $2; }'

Ở dòng đầu thì thì grep inet thì nó sẽ giống với ex1 thì nó sẽ show ra list những dòng chứa inet, còn sử dụng -w thì sẽ tìm chính xác chỉ có có inet Còn awk là chương trình đọc từng dòng một, vậy nên ở đây mình in ra dòng số 2

3. Looking at failed SSH attempts

Nếu bạn có internet server cùng với public IP thì nó sẽ bắn những lỗi liên tục khi SSH, và nếu bạn cho phép nguời dùng có quyền truy cập SSH dựa trên mật khẩu, thì bạn có thể thấy tất cả các lần thử thất bại như vậy bằng grep

[[email protected] ~$ cat /var/log/auth.log | grep “Fail”
Sample out put
Dec 5 16:20:03 debian sshd[509]:Failed password for root from 192.168.0.100 port 52374 ssh2
Dec 5 16:20:07 debian sshd[509]:Failed password for root from 192.168.0.100 port 52374 ssh2
Dec 5 16:20:11 debian sshd[509]:Failed password for root from 192.168.0.100 port 52374 ssh2

4. Piping Grep to Uniq

Đôi khi, grep sẽ show ra rất nhiều thông tin. Trong ví dụ trên, một IP duy nhất có thể đã cố thử truy cập vào hệ thống của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ có một số ít các IP vi phạm mà bạn cần xác định duy nhất.

[[email protected] ~$ cat /var/log/auth.log | grep “Fail” | uniq -f 3

Lệnh uniq chỉ in các dòng duy nhất. Uniq -f 3 sẽ bỏ qua 3 trường đầu tiên và sau đó bắt đầu tìm kiếm các dòng duy nhất.

5. grepping for Error Messages

Grep không chỉ sử dụng để trace log khi SSH và cũng cũng có thể trace ra như thế ở bất kỳ log nào. Ở đây, mình sẽ thử trace log của nginx nhé:

[[email protected] ~$ grep -w '404' /var/log/nginx/access.log.1
127.0.0.1 - - [19/May/2019:23:23:40 +0700] "GET /assets/user/main.js.map HTTP/1.1" 404 16886 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [19/May/2019:23:23:41 +0700] "GET /images/background/parallax.jpg HTTP/1.1" 404 16795 "http://reverse-boat.local/profile" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [20/May/2019:00:00:52 +0700] "GET /images/cart-preview/3.jpg HTTP/1.1" 404 16799 "http://reverse-boat.local/profile" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [20/May/2019:00:00:52 +0700] "GET /images/cart-preview/1.jpg HTTP/1.1" 404 16797 "http://reverse-boat.local/profile" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [20/May/2019:00:00:52 +0700] "GET /images/cart-preview/2.jpg HTTP/1.1" 404 16796 "http://reverse-boat.local/profile" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [20/May/2019:00:00:52 +0700] "GET /assets/user/style.css.map HTTP/1.1" 404 16890 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [20/May/2019:00:00:53 +0700] "GET /assets/user/main.js.map HTTP/1.1" 404 16886 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [20/May/2019:00:00:53 +0700] "GET /images/background/parallax.jpg HTTP/1.1" 404 16794 "http://reverse-boat.local/profile" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"

Đây chỉ là một đoan log thôi nhé. Lần này grep trên 1 file chứ k phải trên toàn hệ thống.

6. Package Listing

dkpg -l thì có lẽ là ai cũng biết để list package đã install trên hệ thống. và bạn cũng có thể grep một package trong danh sách này.

[[email protected] ~$ dpkg -l | grep -w yum
ii python-sqlitecachec             1.1.4-1                   amd64    Fast metadata parser for yum
ii yum                     3.4.3-3                   all     Advanced front-end for rpm

7. grep -v < pattern> fileNames

Với option -v này thì sẽ loại bỏ những pattern đó ra khỏi danh sách trong fileNames Về cơ bản thì nó ngược với grep thường như if vs unless vậy

[[email protected] ~$ dpkg -l | grep zsh
ii zsh                     5.1.1-1ubuntu2.3               amd64    shell with lots of features
ii zsh-common                 5.1.1-1ubuntu2.3               all     architecture independent files for Zsh
[[email protected] ~$ dpkg -l | grep -v zsh
...
ii zenity-common                3.18.1.1-1ubuntu2              all     Display graphical dialog boxes from shell scripts (common files)
ii zip                     3.0-11                    amd64    Archiver for .zip files
ii zlib1g:amd64                1:1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1           amd64    compression library - runtime
ii zlib1g-dev:amd64              1:1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1           amd64    compression library - development
[[email protected] ~$

8. grep -l < pattern>

Option -l này sẽ liệt kê tất cả các file chứa ít nhất một lần xuất hiện của pattern được cung cấp. Điều này hữu ích khi bạn đang tìm kiếm một pattern trong một thư mục có nhiều file. Nó chỉ show tên file chứ không in dòng cụ thể match với pattern

9. Grep for your containers

Nếu bạn có một cluster rất lớn đang chạy trên host, thì bạn có thể grep chúng bằng tên của image, status, port mà chúng đang show ra. Ví dụ:

[[email protected] ~$ docker ps | grep [image_name]

10. grep for big data

Thông thường, thì phần tích dữ liệu lớn thì sẽ liên quan đến việc tìm kiếm, sắp xếp, và đếm trên một tập nhất đinh. Và các câu lệnh cấp thấp của UNIX như grep, uniq sử dụng raasty hợp lý trong TH này. Việc grep này chỉ thực hiện mất có mấy giây, trong khi Hadoop thì mất gần nửa giờ.

[[email protected] ~$ grep "Result" millionbase-2.22.pgn | sort | uniq -c

11. grep –color=auto < PATTERN>

Option này cho phép grep highlight pattern bên trong dòng mà nó tìm thấy

12. grep -i < PATTERN>

Mặc định grep đã search phân biệt chữ hoa chữ thường rồi, option -i là để ignore cái tính năng này của grep đi. 😉

13. grep -n

Option -n sẽ hiển thị số dòng để bạn không phải tìm lại trong danh sách tổng or trong file

[[email protected] ~$ dpkg -l | grep zsh -n
2060:ii zsh                     5.1.1-1ubuntu2.3               amd64    shell with lots of features
2061:ii zsh-common                 5.1.1-1ubuntu2.3               all     architecture independent files for Zsh
[[email protected] ~$ 

14. Git grep

Bản thân git là một hệ thống kiểm soát phiên bản rồi, và bản thân nó cũng có lệnh grep, nhưng cái hay ở đây là grep có thể grep ở nhánh khác mặc dù nhánh đang đứng k có và nhánh khác đó chưa được merge, 😄

[[email protected] abc(edit-password)$ git grep facebook
login-with-facebook:Gemfile:gem "omniauth-facebook"
login-with-facebook:Gemfile.lock:  omniauth-facebook (5.0.0)
login-with-facebook:Gemfile.lock: omniauth-facebook

15. grep -a < PATTERN> [fileName]

Options -a báo cho grep xử lý file được cung cấp như thể đó là văn bản thông thường. File có thể là nhị phân, nhưng grep sẽ xử lý nội dung bên trong như nội dung là văn bản.

SUMMARY

Như vậy trong bài viết này mình cũng đã giới thiệu đến các bạn một số trường hợp sử dụng, cũng như là cách dùng của grep sao cho hiệu quả. Hi vọng là sẽ giúp ích đưọc gì cho các bạn trong quá trình làm việc.

Nguồn tham khảo: https://linuxhint.com/30_grep_examples/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí