Nguyễn Phương Lan

@nguyen.phuong.lan

Report

Cách scrape một trang web bằng python và BeautifulSoup

87 0 0
2

Tìm hiểu về thư viện dask trong python

88 1 0
2

Một vài thủ thuật trong Python

134 0 0
2

Bootsrapping trong AngularJS

82 1 1
2

Tìm hiểu về cách thức chống CSRF trong Rails framework

87 0 0
1

Sử dụng Cloudfront với gem carrierwave

62 0 0
1

Detect ký tự trong hình ảnh

355 0 0
0

Paint-Brush đơn giản trong opencv

227 0 0
0

Tìm hiểu về hog(histogram of oriented gradients)

3.3K 1 1
0

K-Nearest Neighbour trong opencv2

776 0 0
-2

Tìm hiểu về OpenCV

3.5K 2 0
3

Tìm hiểu về Phaser

566 0 0
2

Tìm hiểu về jsonrpclib

121 0 0
1

Giới thiệu về gem Parallel

122 0 0
0

Sử dụng Action cable với angularjs

126 2 0
0

Tìm hiểu về Lodash

232 2 0
1

Một số phương pháp làm mịn trong mô hình trong mô hình N-gram

618 2 0
3

Xây dựng ứng dụng chat đơn giản bằng Angularjs và PubNub

185 0 2
0

Tìm hiểu về Spree Ecommerce

231 0 1
2

Giới thiệu về MaryTTS

207 0 0
0