Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Lập trình Kotlin sẽ thay thế Java vào tháng 12 năm 2018

790 0 0
3

Demo ứng dụng xem tin tức sử dụng kotlin và retrofit

929 1 0
2

Writing Java-friendly Kotlin code (Phần 4-End)

64 0 0
0

Vận dụng lợi thế Kotlin để viết hàm Add và Replace Fragment mà Java không làm nổi trong Android

865 0 0
1

Rx trong Kotlin (P2)

412 1 0
2

Demo ứng dụng I Love You V2 bằng kotlin

1.6K 1 1
6

Kotlin - Tutorial : Tạm biệt NullPointerException - Làm việc với Null trong Kotlin

1.3K 0 0
2

Kotlin - Tutorial : Hiểu về lateinit vs lazy

4.0K 0 2
4

Kotlin Tutorial - 12 lý do bạn nên bắt đầu sử dụng Kotlin cho Android ngay hôm nay

886 0 0
3

Kotlin Tutorial - Bài 3: Classes trong Kotlin: Mạnh hơn và tốn ít effort hơn

1.1K 0 1
2

Kotlin Tutorial - Bài 2: Biến trong Kotlin, sự khác nhau giữa Java và Kotlin. val và var

1.8K 0 0
2

Kotlin Tutorial - Bài 1: Tạo Project đầu tiên với Kotlin

943 0 2
2

Writing Java-friendly Kotlin code (Phần 3)

134 0 0
0

Một vài tính năng thú vị của Kotlin

320 1 0
2

Android NDK: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Kotlin với C/C++

2.9K 1 0
2

Databases on Android with Anko and Kotlin

445 0 0
-1

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 1)

782 5 0
0

Android demo application of creating QR code using Kotlin

2.4K 0 0
1

Những điều nên biết khi Code Kotlin cho Android (P2)

924 1 0
3

Algebraic Data Type trong Kotlin và Swift

410 0 0
0