+2

Làm quen với Higher Order Functions trong Kotlin

Mở bài

 • Higher Order Functions là 1 tính năng của Kotlin giúp chúng ta có thể tối ưu hóa và làm giảm code của mình.
 • Nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về Higher Order Functions thì hãy vào đây

Ví dụ

 • Nếu bạn muốn code của mình trong khối try/ catch thì làm như nào ?
 • Đây là cách thông thường
   try{
     helloWord()
   }catch (e: Throwable){}
 • Với Higher Order Functions thì
// tạo ra 1 Higher Order Functions
inline fun <T> justTry(block: () -> T) = try { block() } catch (e: Throwable) {}
// sử dụng
justTry {
  helloWord()
}
 • Với Higher Order Functions chúng ta có thể tái sử dụng nhiều lần, code nhìn cũng gọn hơn rất nhiều.
 • Tương tự ta có thể viết các function sau
inline fun debugMode(block : () -> Unit) {
  if (BuildConfig.DEBUG) {
    block()
  }
}
inline fun lollipopAndAbove(block : () -> Unit) {
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
    block()
  }
}
inline fun Context.withNetwork(block: () -> Unit) {
  val connectivityManager = this
      .getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE) as? ConnectivityManager
  connectivityManager?.let {
    val netInfo = it.activeNetworkInfo
    netInfo?.let {
      if (netInfo.isConnected) {
        block()
      }
    }
  }
}

 • Khi sử dụng chỉ cần làm như sau:
debugMode {
  StrictMode.setThreadPolicy(StrictMode.ThreadPolicy.Builder()
      .detectAll()
      .penaltyLog()
      .build())
}

lollipopAndAbove {
  view.elevation = 1.0f
}
withNetwork {
  // make network request
}
 • Nâng cao hơn chút, chúng ta có thể kết hợp Higher Order Functions với Rxjava như sau :
fun <T> asyncRxExecutor(heavyFunction: () -> T, response : (response : T?) -> Unit) {
  val observable = Single.create<T>({e ->
    e.onSuccess(heavyFunction())
  })
  observable.subscribeOn(Schedulers.newThread())
      .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
      .subscribe { t: T? ->
        response(t)
      }
}
 • Đoạn code trên sẽ tạo ra 1 observable thực thi trên 1 luồng mới và trả về response
asyncRxExecutor({ myHeavyFunction() }, { response ->
  println(response.toString())
})

Kết bài

 • Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình.
 • Nguồn : đâyđây

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.