+19

Goodbye Dagger, Hello Koin

source: https://raw.githubusercontent.com/ekito/koin/master/img/banner_2000.png

Giới thiệu

Hiện tại nhắc tới dependency injection khi dev app Android thì đa phần chúng ta sẽ đều nghĩ ngay tới Dagger 2

Về cơ bản khi cài đặt Dagger cho Android chúng ta sẽ cần định nghĩa đơn giản như sau:

class MainApplication : DaggerApplication()

interface AppComponent : AndroidInjector<MainApplication> { }

class NetworkModule { }

class AppModule { }

class ActivityModule { }

class FragmenModule { }

class ViewModelModule { }

Dagger hiện tại ổn định và mạnh mẽ tuy nhiên nó quá phức tạp, quá nhiều code lặp lại và hơn nữa khi dùng Dagger sẽ có thêm nhiều file code được tự động gen. Nếu bạn dùng Dagger với Data binding thì số code gen ra sẽ rất nhiều. Khi đó việc debug đôi khi là ác mộng.

Chính ví thế nên mình nghĩ liệu chúng ta có nên thử xem qua Koin khi mà gần đây Koin đã chính thức ra bản 1.0.0.

Koin là gì?

Koin là một lightweight dependency injection framework được viết bằng Kotlin và cho Kotlin, giải pháp bằng funtional nên không sinh code, không ánh xạ.

Cài đặt

Version hiện tại

koin_version = '1.0.0'

Gradle

Jcenter

repositories {
	jcenter()  
}

Dependencies

Core

// Koin for Kotlin
implementation "org.koin:koin-core:$koin_version"

Android

// Koin for Android
implementation "org.koin:koin-android:$koin_version"
// Koin Android ViewModel feature
implementation "org.koin:koin-android-viewmodel:$koin_version"

Cơ bản về Koin DSL

 • module { } - tạo một Koin Module hoặc một submodule (ở trong một module khác)
 • factory { } - cung cấp một newInstance
 • single { } - cung cấp một singleton
 • get() - yêu cầu component
 • bind - thêm định nghĩa về kiểu cho đối tượng
 • getProperty() - yêu cầu property

Về cơ bản chúng ta sẽ dùng module, factory, single, get.

Chi tiết hơn thì các bạn xem ở link này https://insert-koin.io/docs/1.0/quick-references/koin-dsl/

Code nào

Khai báo Koin module

val networkModule = module{
  single { createOkHttpCache(get()) } // create singleton, get() for component dependency
  single { createLoggingInterceptor() } // create singleton
}

fun createOkHttpCache(context: Context): Cache {
  val size = (10 * 1024 * 1024).toLong() // 10 Mb
  return Cache(context.cacheDir, size)
}

fun createLoggingInterceptor(): Interceptor {
  val logging = HttpLoggingInterceptor()
  logging.level = if (BuildConfig.DEBUG) HttpLoggingInterceptor.Level.BODY
  else HttpLoggingInterceptor.Level.NONE
  return logging
}

source: https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin/blob/develop/app/src/main/java/com/example/moviedb/di/ApiModule.kt

val viewModelModule = module {
  // viewModel { } create viewModel
  // get() for component dependency
  viewModel { PopularMovieViewModel(get(), get()) }
  
  // new way
  viewModel<PopularMovieViewModel>()
}
class PopularMovieViewModel constructor(
    val movieRepository: MovieRepository,
    val movieDao: MovieDao
) : VideModel()

Start Koin

class MainApplication : Application() {

  override fun onCreate() {
    super.onCreate()

    startKoin(this, listOf(
        appModule,
        networkModule,
        repositoryModule,
        viewModelModule
    ))
  }

}

Inject trong Android

val viewModelModule = module {
  viewModel { PopularMovieViewModel(get(), get()) }
  
   // new way
  viewModel<PopularMovieViewModel>()
}

class PopularMovieViewModel constructor(
    val movieRepository: MovieRepository,
    val movieDao: MovieDao // inject in constructor
) : VideModel() {
  // or lazy inject
  val movieDao: MovieDao by inject()
  // or directly get
  val movieDao : MovieDao = get()
}

class PopularMovieFragment : Fragment() {
  // lazy inject
  val viewModel by viewModel<PopularMovieViewModel>()
  // or directly get
  val viewModel : PopularMovieViewModel = viewModel()
  // or directly get
  val viewModel getViewModel<PopularMovieViewModel>()
  
  // share viewModel between fragment and activity
  val viewModel by sharedViewModel<MainActivityViewModel>()
}

Như vậy là chúng ta đã setup xong dependency injection bằng Koin. Thật đơn giản phải không nào!

Đây là link pull request mình thực hiện chuyển từ Dagger sang Koin các bạn có thể tham khảo:

https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin/pull/60

So sánh một chút

Lí do nên chuyển từ Dagger sang Koin

 1. Dependencies ít hơn
 2. Code ngắn gọn
 3. Ít code sinh ra
 4. Dễ hiểu và cài đặt
 5. Hỗ trợ properties
 6. Build time nhanh hơn
 7. Chính thức 1.0.0

Dagger còn tốt hơn Koin ở?

 1. Dagger thực hiện trong compile time nên nếu có lỗi dependency thì sẽ phát hiện sớm
 2. Chỉ cần @Inject là có thể inject
 3. Koin hãn còn mới

Sau những gì mình đã giới thiệu thì các bạn hãy tự mình khám phá và quyết định xem có nên chuyển hẳn sang Koin không nhé.

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn! 😄

Tham khảo

https://insert-koin.io/

https://github.com/InsertKoinIO/koin

https://proandroiddev.com/london-tube-status-app-from-dagger-to-koin-17f96dbf8e0b

https://medium.com/@shinoogoyalaggarwal/koin-a-dependency-injection-framework-85ed1eb2eaa5

https://medium.com/@charbgr/bye-bye-dagger-1494118dcd41


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.