+2

Phần 1: Testcase kiểm thử với trường dữ liệu Textbox

Với 1 trường thông tin khi view lên giao diện dưới dạng textbox mình sẽ có các case kiểm thử như sau: 0. Check giá trị mặc định của trường

 • Giá trị mặc định của trường có thể là để trống, hoặc tự fill giá trị cụ thể
 1. Check cho phép nhập
 • TH1. Nếu cho phép nhập thì chúng ta sẽ tiếp tục check các case liên quan đến validate dữ liệu
 • TH2. Nếu không cho phép nhập => Chúng ta sẽ check kiểu hiển thị của trường có disable không và bỏ qua các case validate bên dưới nhé
 1. Check bắt buộc nhập
 • TH1: Bỏ trống trường dữ liệu và nhập các trường thông tin khác (Nếu có) hợp lệ
 • TH2: Nhập toàn ký tự khoảng trăng (Space)
  • Nếu bắt buộc nhập => Hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi tương ứng khi thực hiện chức năng
  • Nếu không bắt buộc nhập => Chức năng được thực hiện
 1. Check nhập ký tự chữ
 • TH: Trường thông tin là duy nhất (VD: Mã, ID) cần check thêm case phân biệt chữ hoa/chữ thường)
 • TH khác: Cần check case nhập chữ không dấu, chữ có dấu
 1. Check nhập số
 • Kiểm tra có cho phép nhập số không. Nếu cho phép nhập, chức năng được thực hiện. Nếu không cho phép nhập cần trả về thông báo lỗi tương ứng
 1. Check nhập ký tự đặc biệt
 • Kiểm tra có cho phép nhập ký tự đặc biệt (Nếu cho phép nhập thì đó là ký tự đặc biệt nào?). Nếu cho phép nhập, chức năng được thực hiện. Nếu không cho phép nhập cần trả về thông báo lỗi tương ứng
 1. Check định dạng của trường (Nếu có)
 • VD: Định dạng email, Số điện thoại
 1. Check maxlenght của trường (Trường dữ liệu nào cũng nên được giới hạn maxlenght để tránh trường hợp người dùng nhập quá số lượng ký tự tối đa của trường trong DB => sẽ dẫn đến lỗi hệ thống)
 • Kiểm tra nhập nhỏ hơn maxlenght, nhập bằng maxlenght, nhập lớn hơn maxlenght
 • Bạn cũng có thể bật f12 và thực hiện thay đổi maxlenght của trường => Nếu mà chức năng thực hiện thành công và dữ liệu được lưu bình thường là BUG nhé (Để tránh trường hợp này thì dev cần check trong cả FE và BE)
 1. Check giá trị min, giá trị max
 • Chúng ta cần check lần lượt các case nhập nhỏ hơn max/min, nhập bằng max/min, nhập lớn hơn max/min
 1. Kiểm tra nhập thẻ html
 • Kiểm tra khi nhập thẻ html có bị mã hóa không? Khi lưu và view lên có đúng như khi nhập không?
 1. Check trim space
 • Kiểm tra nhập ký tự hợp lệ có chứa ký tự khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi => Hệ thống có cắt bỏ khoảng trắng sau khi nhập và lưu dữ liệu vào database không?
 1. Check coppy, paste
 • Kiểm tra có cho phép thực hiện coppy, pase không. Nếu coppy, paste thành công có thực hiện validate dữ liệu như khi nhập không
 1. Check nhập trùng
 • Có thể xảy ra với các trường thông tin có tính duy nhất vd: Mã, id, CMND/CCCD, email, số điện thoại,...=> Với các trường hợp không check trùng có thể bỏ qua case này

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.