Happy New Year

Happy New Year

Sort by: Newest posts

Laravel <= v8.4.2 debug mode: Remote code execution - Chiếm quyền điều khiển máy thằng bạn đang code PHP

1.3K 18 12
39

Sử dụng duy nhất một thẻ <div> để tập làm họa sĩ

746 8 5
26

Xây dựng API đơn giản với Flask, demo với Ngrok

281 3 2
3

Sentry, User Feedback and Ruby

46 0 0
1

[Recommender System] Giới thiệu hệ thống gợi ý

355 2 2
7

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

2.0K 44 5
107

View Animation Rotation trong Swift

99 0 4
7

Khám phá những dịch vụ của AWS

244 2 0
2

Tôi đã tạo một custom hook trong Vue 3 thế nào?

400 7 5
11

Chương 1 Bắt đầu với Protocol (Phần 2)

108 0 0
2

Kỹ thuật viết mã nguồn hiệu quả

301 1 0
6

JavaScript "cơ bản" (Phần 1): Compiler

508 5 0
12

Tôi đã enroll các khóa học trên Udemy một cách TỰ ĐỘNG như thế nào

1.8K 12 22
16

Cách cài đặt proxy server đơn giản với tinyproxy

269 0 0
2

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

2.1K 53 6
118

Tạo Xcode Templates

97 0 0
1

Tìm hiểu Subject Rspec cơ bản

53 1 0
3

Tôi đã debug code PHP như nào!

597 10 4
15

IT Freelancer - Những quan điểm cá nhân mình rút ra sau 1 năm làm lập trình freelance

1.5K 12 12
20

22 points in apply web application framework

180 1 0
3