+1

#1 Cấu trúc dự án Flask

Project layout

Tạo một thư mục dự án bằng cách gõ như bên dưới

$ mdkri flask-tutorial
$ cd flask-tutorial

Sau đó, làm theo hướng dẫn cài đặt để thiết lập môi trường ảo python và cài đặt Falsk về cho dự án của bạn.

Phần hướng dẫn cho rằng bạn sẽ làm việc trong thư mục flask-tutorial ngay từ bây giờ. Những tên file ở đầu mỗi khối code thì liên quan đến thư mục này

Một ứng dụng Flask có thể đơn giản như một file bên dưới

hello.py

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def hello():
  return 'Hello, World'

Tuy nhiên, khi dự án trở nên lớn lên. Việc đưa tất cả các dòng code vào một file là điều khó khăn. Dự án Python sử dụng package để tổ chức source code thành nhiều modules. Rằng có thể import khi nào cần, và trong phần hướng dẫn này sẽ thực hiện điều đó.

Trong thư mục dự án gồm có:

 • flaskr/: là một package python chứa các file và code ứng dụng của bạn
 • tests/: là một thư mục chứa các modules test
 • venv/: là một môi trường ảo Python nơi mà Flask và các dependencies đã được cài đặt

Cuối cùng, cấu trúc dự án sẽ trông như thế này:

/home/user/Projects/flask-tutorial
├── flaskr/
│  ├── __init__.py
│  ├── db.py
│  ├── schema.sql
│  ├── auth.py
│  ├── blog.py
│  ├── templates/
│  │  ├── base.html
│  │  ├── auth/
│  │  │  ├── login.html
│  │  │  └── register.html
│  │  └── blog/
│  │    ├── create.html
│  │    ├── index.html
│  │    └── update.html
│  └── static/
│    └── style.css
├── tests/
│  ├── conftest.py
│  ├── data.sql
│  ├── test_factory.py
│  ├── test_db.py
│  ├── test_auth.py
│  └── test_blog.py
├── venv/
├── setup.py
└── MANIFEST.in

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.