Operating System

Operating System

Sort by: Newest posts
Avatar

Operates the service with Grafana

56 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Một chương trình C được chạy như thế nào trên hệ điều hành Unix

141 0 0
1
Avatar

Xây dựng Linux kernel và thêm lời gọi hệ thống vào Linux kernel

2.2K 2 0
2
Avatar

Banker's Algorithms in Operating System

562 0 0
1
Avatar

Các Tiến Trình Trong Hệ Điều Hành Máy Tính

10.7K 4 0
8
Avatar

Quản lý Process

3.2K 3 0
6
Avatar

001: Sơ lược về Linux kernel

3.5K 23 7
  • Avatar
  • Avatar
38
Avatar

Go Concurrency qua các ví dụ (Phần 1): Dining Philosophers

1.4K 1 1
  • Avatar
8
Avatar

Giải ngố về máy tính: hết Core rồi lại đến Thread, rút cuộc thì nó là cái gì?

8.0K 13 8
  • Avatar
  • Avatar
30
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

2.5K 1 0
6
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

5.5K 3 0
8
Avatar

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

14.6K 20 2
  • Avatar
  • Avatar
30
Avatar

Safety And Security For Your Android

98 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Process trong hệ điều hành

4.7K 0 1
  • Avatar
5

Operating System


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.