Published at Apr 4th, 2023 3:18 a.m. 185 2 0 14
  • 185 2

Trong series này, mình sẽ chia sẻ các kiến thức liên quan đến Machine Learning, Deep Learning. Dù Deep Learning đã tương đối mạnh nhưng về xuất phát nó vẫn là tập con của Machine Learning nên mình sẽ để chung cả các bài viết Deep Learning trong series này

Share

CONTENTS


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.