+1

Design Pattern: State và khóa kết hợp

State Pattern cho phép một đối tượng thay đổi hành vi của nó khi trạng thái bên trong của nó thay đổi.

Xây dựng một khóa kết hợp

Chúng ta sẽ học về State Pattern thông qua việc xây dựng một khóa kết hợp.

Theo WikiHow, mở khóa kết hợp bao gồm ba bước:

 1. Xoay mặt số ba lần theo chiều kim đồng hồ để xóa bất kỳ số nào đã nhập trước đó trong khóa.
 2. Nhập tổ hợp ba số của bạn: a) xoay mặt số sang phải và dừng ở số đầu tiên của bạn, b) xoay mặt số sang trái, đi qua số 0 và dừng ở số thứ hai của bạn, c) xoay mặt số sang phải và dừng lại ở số cuối.
 3. Kéo khóa mở. Để xây dựng khóa kết hợp, chúng ta cần xác định ba điều:
 4. Tất cả các trạng thái có thể khóa có thể vào.
 5. Tất cả các sự kiện có thể xảy ra ở mỗi trạng thái.
 6. Kết quả của mỗi sự kiện có thể xảy ra trong từng trạng thái.

Hãy bắt đầu bằng cách đi qua con đường hạnh phúc: mở khóa mà không có bất kỳ sai lầm nào. (Để giữ mọi thứ đơn giản, ta sẽ bỏ qua hướng quay số).

Giả sử mã khóa là 789.

Chúng ta bắt đầu từ trạng thái clear, quay số 7, 8 và 9, và kéo khóa mở.

Khi khóa đã mở, ta có thể đẩy để khóa nó.

Khóa sẽ đi vào trạng thái EnteredWrongPin.

Cách duy nhất để thoát khỏi trạng thái EnteredWrongPin là đưa khóa về trạng thái Cleared.

Ở đây, ta đã có thể xác định tất cả các trạng thái có thể có:

 1. Cleared
 2. Entered Pin One
 3. Entered Pin Two
 4. Entered Pin Three
 5. Unlocked
 6. Entered Wrong Pin

... và tất cả các sự kiện có thể có:

 1. Dial to a Number
 2. Pull to Open
 3. Push to Lock`.
 4. Clear

Việc cuối cùng là xác định các sự kiện có thể xảy ra ở mỗi trạng thái cụ thể. Dưới đây là biểu đồ chuyển trạng thái hoàn chỉnh:

Code It Out

Từ những điều trên, rõ ràng là ta cần định nghĩa 6 trạng thái và hành vi tương ứng với mỗi sự kiện có thể xảy ra.

Ta bắt đầu với trạng thái đơn giản nhất ClearedState.

class ClearedState
 attr_reader :lock, :state_name
 
 def initialize(lock)
  @lock = lock
  @state_name = 'Cleared State'
 end
 
 def dial_to(number)
  if number == 7
   lock.state = lock.entered_pin_one_state
  else
   lock.state = lock.entered_wrong_pin_state
  end
 end
 
 def clear
  puts "The lock is cleared. Clear does nothing."
 end
 
 def pull_to_open
  puts 'The lock is still locked'
  puts " currently in #{state_name}"
 end
 
 def push_to_lock
  puts 'The lock is already locked'
  puts " currently in #{state_name}"
 end
end

khi dial_to(number) xảy ra, ClearedState kiểm tra xem số có phải số đầu tiên trong mã của khóa hay không. (Mã đúng là 789). Nếu đúng, nó chuyển trạng thái của khóa thành entered_pin_one_state. Nếu không trạng thái của khóa sẽ chuyển thành entered_wrong_pin_state.

Khi clear xảy ra, ClearedState không làm gì cả và đưa ra một thông báo.

Khi pull_to_open xảy ra, EnteredPinOneState thông báo rằng khóa vẫn bị khóa.

Khi push_to_lock xảy ra, EnteredPinOneState thông báo rằng khóa đã được khóa.

Lưu ý rằng khi khóa đang ở ClearedState, sự kiện duy nhất tạo ra sự thay đổi trạng thái là dial_to(number).

Tiếp theo là EnteredPinOneState

Khóa sẽ ở trạng thái này sau khi ta nhập chữ số đầu tiên của mã trong ClearedState.

class EnteredPinOneState
 attr_reader :lock, :state_name
 
 def initialize(lock)
  @lock = lock
  @state_name = 'Entered Pin One State'
 end
 
 def dial_to(number)
  if number == 8
   lock.state = lock.entered_pin_two_state
  else
   lock.state = lock.entered_wrong_pin_state
  end
 end
 
 def clear
  lock.state = lock.cleared_state
 end
 
 def pull_to_open
  puts 'The lock is still locked'
  puts " currently in #{state_name}"
 end
 
 def push_to_lock
  puts 'The lock is already locked'
  puts " currently in #{state_name}"
 end
end

Khi dial_to(number) xảy ra, EnteredPinOneState kiểm tra số có phải là chữ số thứ 2 trong mã của khóa hay không. Nếu đúng, nó chuyển trạng thái của khóa thành entered_pin_two_state. Nếu không, trạng thái của khóa sẽ được chuyển thành entered_wrong_pin_state.

Khi clear xảy ra, EnteredPinOneState chuyển trạng thái của khóa thành cleared_state.

Khi pull_to_open xảy ra, EnteredPinOneState thông báo rằng khóa vẫn bị khóa.

Khi push_to_lock xảy ra, EnteredPinOneState thông báo rằng khóa đã bị khóa.

EnteredPinTwoState

Khóa sẽ ở trạng thái này sau khi chúng ta nhập chữ số thứ hai của mã khi ở EnteredPinOneState. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là bạn nhập đúng chữ số 8 khi khóa đang ở EnteredPinOneState

class EnteredPinTwoState
 attr_reader :lock, :state_name
 
 def initialize(lock)
  @lock = lock
  @state_name = 'Entered Pin Two State'
 end
 
 def dial_to(number)
  if number == 9
   lock.state = lock.entered_pin_three_state
  else
   lock.state = lock.entered_wrong_pin_state
  end
 end
 
 def clear
  lock.state = lock.cleared_state
 end
 ` 
 def pull_to_open`
  puts 'The lock is still locked'
  puts " currently in #{state_name}"
 end
 
 def push_to_lock
  puts 'The lock is already locked'
  puts " currently in #{state_name}"
 end
end

EnteredPinThreeState

class EnteredPinThreeState
 attr_reader :lock, :state_name
 
 def initialize(lock)
  @lock = lock
  @state_name = 'Entered Pin Three State'
 end
 
 def dial_to(number)
  lock.state = lock.entered_wrong_pin_state
 end
 
 def clear
  lock.state = lock.cleared_state
 end
 
 def pull_to_open
  lock.state = lock.unlocked_state
 end
 
 def push_to_lock
  puts 'The lock is already locked'
  puts " currently in #{state_name}"
 end
end

Nếu chúng ta pull_to_open ở trạng thái này, khóa sẽ được chuyển đến trạng thái unlocked_state. Nhưng nếu chúng ta dial_to một số nào đó, khóa sẽ quay trở lại trạng thái entered_wrong_pin_state. Điều này là do ở trạng thái này, khóa đã nhận được toàn bộ mã pin, 789, một cách chính xác, và không mong đợi thêm bất kỳ chữ số nào.

Tất nhiên, chúng ta cũng có thể clear khóa và đặt nó trở lại thành clear_state nếu chúng ta muốn. Và push_to_lock sẽ cho bạn biết khóa đã bị khóa.

UnlockedState

UnlockedState khá đơn giản. Điều duy nhất bạn có thể làm với khóa đã mở là đẩy và khóa nó. Tất cả các sự kiện khác, dial_to(number), clearpull_to_open, không làm gì ngoài việc cho bạn biết khóa đã được mở khóa.

class UnlockedState
 attr_reader :lock, :state_name
 
 def initialize(lock)
  @lock = lock
  @state_name = 'Unlocked State'
 end
 
 def dial_to(number)
  puts 'The lock is unlocked. Dial does nothing.'
 end
 
 def clear
  puts 'The lock is unlocked. Clear does nothing.'
 end
 
 def pull_to_open
  puts 'The lock is unlocked. Pull does nothing.'
 end
 
 def push_to_lock
  lock.state = lock.cleared_state
 end
end

EnteredWrongPinState

Tương tự, nếu khóa nằm trong EnteredWrongPinState, không có gì thay đổi trạng thái của nó ngoài clear. Tất cả các sự kiện khác, dial_to(number), pull_to_openpush_to_lock, không làm gì ngoài việc cho bạn biết khóa nằm trong EnteredWrongPinState.

class EnteredWrongPinState
 attr_reader :lock, :state_name
 
 def initialize(lock)
  @lock = lock
  @state_name = 'Entered Wrong Pin State'
 end
 
 def dial_to(number)
  puts "The lock is in #{state_name}. Dial does nothing."
 end
 
 def clear
  lock.state = lock.cleared_state
 end
 
 def pull_to_open
  puts 'The lock is still locked'
  puts " currently in #{state_name}"
 end
 
 def push_to_lock
  puts 'The lock is already locked'
  puts " currently in #{state_name}"
 end
end

Cuối cùng là xây dựng Lock

class Lock
 attr_reader :cleared_state, :entered_pin_one_state, 
       :entered_pin_two_state, :entered_pin_three_state, 
       :unlocked_state, :entered_wrong_pin_state
 attr_accessor :state
 
 def initialize
  @cleared_state = ClearedState.new(self)
  @entered_pin_one_state = EnteredPinOneState.new(self)
  @entered_pin_two_state = EnteredPinTwoState.new(self)
  @entered_pin_three_state = EnteredPinThreeState.new(self)
  @unlocked_state = UnlockedState.new(self)
  @entered_wrong_pin_state = EnteredWrongPinState.new(self)
  
  @state = cleared_state
 end
 
 def show_current_state
  puts "currently in #{state.state_name}"
 end
 
 def dial_to(number)
  state.dial_to(number)
 end
 
 def clear
  state.clear
 end
 
 def pull_to_open
  state.pull_to_open
 end
 
 def push_to_lock  
  state.push_to_lock
 end
end

Mặc dù code dài, nhưng nó khá đơn giản.

Trong hàm khởi tạo, khóa thực hiện hai điều: 1) tạo ra sáu trạng thái có thể có và 2) đặt trạng thái ban đầu của nó thành cleared_state.

Chúng ta có một phương thức, show_current_state, in ra trạng thái khóa hiện tại của khóa.

Cuối cùng, khóa đáp ứng với tất cả bốn sự kiện có thể: dial_to(number), clear, pull_to_open, và push_to_lock. Tất cả việc nó cần làm là gọi trạng tái hiện tại của nó thực hiện sự kiện tương ứng.

Do đó, hành vi của khóa sẽ khác nhau cho cùng một sự kiện khi nó ở các trạng thái khác nhau.

Điều kỳ diệu của State Pattern đến từ việc chia nhỏ các mối quan tâm

Tất cả các class mà ta đã tạo, Lock và 6 states là rất đơn giản.

Lock không biết gì ngoài sáu trạng thái có thể có và bốn sự kiện có thể xảy ra. Nó không biết chính xác những gì sẽ xảy ra khi bất kỳ sự kiện nào trong bốn sự kiện đó xảy ra. Nó tin tưởng vào trạng thái hiện tại của nó để xử lý điều đó.

Mỗi class state biết làm thế nào để đáp ứng với từng sự kiện có thể.

Khi chúng ta kết hợp các trạng thái đơn giản với một đối tượng đơn giản biết trạng thái của nó và ủy quyền xử lý các sự kiện, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Chúng ta có một đối tượng thông minh, có hành vi phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Lợi thế của State Pattern

Nếu chúng ta viết lại class Lock mà không sử dụng State Pattern, code sẽ vô cùng khó hiểu và khó theo dõi.

Có 6 trạng thái và 4 sự kiện. Tổng cộng có 6 * 4 = 24 hành vi khác nhau. Cố gắng nắm bắt 24 hành vi khác nhau trong một class là điên rồ. Thay đổi hành vi trong tương lai sẽ là một vấn đề đau đầu.

State Pattern cho phép chúng ta gói gọn hành vi trong các đối tượng trạng thái, trong đó:

 1. Dễ đọc hiểu - mỗi trạng thái nắm bắt rõ ràng kết quả của từng sự kiện.
 2. Đạt được sự tách biệt các mối quan tâm - khi chúng ta cần thay đổi hành vi của một trạng thái, chúng ta có thể cập nhật trạng thái đó để các trạng thái khác không bị ảnh hưởng.

Tham khảo

http://www.sihui.io/design-pattern-state/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.