QR code

QR code

Sort by: Newest posts

Tạo mã QR Code với gem rqrcode trong Ruby on Rails

38 0 0
0

QR Code có cấu tạo như thế nào? Giới thiệu về QR code

347 0 0
2

Ứng dụng quét mã QR Code trên Android

337 1 2
6

Santa's Leak Writeups

50 0 1
0

Tạo ứng dụng điểm danh sử dụng Mongodb, ExpressJS và Nodejs - Phần 1

2.6K 3 7
5

Scan QR/Barcode với ZXing Android Embedded (journeyapps/zxing-android-embedded) trong Android

787 1 0
3

Tạo một bộ sinh QR Code với logo và màu custom trong Swift

209 1 0
1

Laravel PHP Simple Qr Codes Generate

759 0 0
2

Triển khai QR code với ASP.NET

1.1K 0 0
2

Laravel 5.7 - Ví dụ về QR Code

402 1 0
3

Giới thiệu về QR Code trong Laravel

551 0 0
0

Cách sử dụng QR code in laravel

3.1K 0 5
3

Tìm hiều về BarCode, QR Code

4.1K 5 2
10

Mã QR là gì? Một số công cụ đơn giản giúp tạo mã QR

499 0 0
1

Tạo mã QR Code trong Java với Zxing

2.9K 1 0
4

Tạo ứng dụng QR code Scanner nhanh chóng với thư viện ZXING

2.4K 1 1
0

Scan QrCode Tutorial

990 2 2
3

Android demo application of creating QR code using Kotlin

3.6K 0 0
1