QR code

QR code

Sort by: Newest posts

Scan QR/Barcode với ZXing Android Embedded (journeyapps/zxing-android-embedded) trong Android

35 1 0
3

Tạo một bộ sinh QR Code với logo và màu custom trong Swift

45 1 0
1

Laravel PHP Simple Qr Codes Generate

83 0 0
2

Triển khai QR code với ASP.NET

219 0 0
0

Laravel 5.7 - Ví dụ về QR Code

218 1 0
3

Giới thiệu về QR Code trong Laravel

236 0 0
0

Cách sử dụng QR code in laravel

1.1K 0 4
3

Tìm hiều về BarCode, QR Code

2.3K 6 2
9

Mã QR là gì? Một số công cụ đơn giản giúp tạo mã QR

367 0 0
1

Tạo mã QR Code trong Java với Zxing

1.5K 1 0
4

Tạo ứng dụng QR code Scanner nhanh chóng với thư viện ZXING

1.7K 1 1
0

Scan QrCode Tutorial

742 2 2
3

Android demo application of creating QR code using Kotlin

2.3K 0 0
1