QR code

QR code

Sort by: Newest posts

Santa's Leak Writeups

22 0 1
0

Tạo ứng dụng điểm danh sử dụng Mongodb, ExpressJS và Nodejs - Phần 1

1.8K 3 5
4

Scan QR/Barcode với ZXing Android Embedded (journeyapps/zxing-android-embedded) trong Android

169 1 0
3

Tạo một bộ sinh QR Code với logo và màu custom trong Swift

78 1 0
1

Laravel PHP Simple Qr Codes Generate

175 0 0
2

Triển khai QR code với ASP.NET

466 0 0
0

Laravel 5.7 - Ví dụ về QR Code

272 1 0
3

Giới thiệu về QR Code trong Laravel

350 0 0
0

Cách sử dụng QR code in laravel

1.6K 0 4
3

Tìm hiều về BarCode, QR Code

2.9K 5 2
9

Mã QR là gì? Một số công cụ đơn giản giúp tạo mã QR

417 0 0
1

Tạo mã QR Code trong Java với Zxing

1.8K 1 0
4

Tạo ứng dụng QR code Scanner nhanh chóng với thư viện ZXING

2.0K 1 1
0

Scan QrCode Tutorial

827 2 2
3

Android demo application of creating QR code using Kotlin

2.6K 0 0
1