QR code

QR code

Sort by: Newest posts

[NodeJs] Tạo QR Code trong nodeJs với qrcode

333 2 2
2

Tạo mã QR Code với gem rqrcode trong Ruby on Rails

57 0 0
0

QR Code có cấu tạo như thế nào? Giới thiệu về QR code

830 0 0
3

Ứng dụng quét mã QR Code trên Android

468 1 2
6

Santa's Leak Writeups

53 0 1
0

Tạo ứng dụng điểm danh sử dụng Mongodb, ExpressJS và Nodejs - Phần 1

3.0K 3 7
5

Scan QR/Barcode với ZXing Android Embedded (journeyapps/zxing-android-embedded) trong Android

1.0K 1 0
4

Tạo một bộ sinh QR Code với logo và màu custom trong Swift

257 1 0
1

Laravel PHP Simple Qr Codes Generate

949 0 0
2

Triển khai QR code với ASP.NET

1.3K 0 0
2

Laravel 5.7 - Ví dụ về QR Code

438 1 0
3

Giới thiệu về QR Code trong Laravel

611 0 0
0

Cách sử dụng QR code in laravel

3.5K 0 5
4

Tìm hiều về BarCode, QR Code

4.3K 5 3
10

Mã QR là gì? Một số công cụ đơn giản giúp tạo mã QR

525 0 0
1

Tạo mã QR Code trong Java với Zxing

3.2K 1 0
4

Tạo ứng dụng QR code Scanner nhanh chóng với thư viện ZXING

2.5K 1 1
0

Scan QrCode Tutorial

1.0K 2 2
3

Android demo application of creating QR code using Kotlin

3.9K 0 0
1