QR code

QR code

Sort by: Newest posts
Avatar

[NodeJs] Tạo QR Code trong nodeJs với qrcode

972 2 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Tạo mã QR Code với gem rqrcode trong Ruby on Rails

231 0 0
0
Avatar

QR Code có cấu tạo như thế nào? Giới thiệu về QR code

3.1K 0 2
 • Avatar
4
Avatar

Ứng dụng quét mã QR Code trên Android

813 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Santa's Leak Writeups

87 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Tạo ứng dụng điểm danh sử dụng Mongodb, ExpressJS và Nodejs - Phần 1

3.7K 3 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Scan QR/Barcode với ZXing Android Embedded (journeyapps/zxing-android-embedded) trong Android

2.0K 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Tạo một bộ sinh QR Code với logo và màu custom trong Swift

347 1 0
1
Avatar

Laravel PHP Simple Qr Codes Generate

1.3K 0 0
2
Avatar

Triển khai QR code với ASP.NET

2.2K 0 0
2
Avatar

Laravel 5.7 - Ví dụ về QR Code

549 1 0
3
Avatar

Giới thiệu về QR Code trong Laravel

842 0 0
0
Avatar

Cách sử dụng QR code in laravel

5.1K 0 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiều về BarCode, QR Code

4.9K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Mã QR là gì? Một số công cụ đơn giản giúp tạo mã QR

552 0 0
1
Avatar

Tạo mã QR Code trong Java với Zxing

4.4K 1 0
4
Avatar

Tạo ứng dụng QR code Scanner nhanh chóng với thư viện ZXING

2.8K 1 1
 • Avatar
0
Avatar

Scan QrCode Tutorial

1.1K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Android demo application of creating QR code using Kotlin

4.6K 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.