QR code

QR code

Sort by: Newest posts
Avatar

Đã sinh ra QR Login, sao còn sinh ra QRLJacking 🙉

3.5K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

[NodeJs] Tạo QR Code trong nodeJs với qrcode

5.0K 3 8
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Tạo mã QR Code với gem rqrcode trong Ruby on Rails

601 0 0
0
Avatar

QR Code có cấu tạo như thế nào? Giới thiệu về QR code

13.4K 0 2
 • Avatar
5
Avatar

Ứng dụng quét mã QR Code trên Android

1.4K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Santa's Leak Writeups

201 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Tạo ứng dụng điểm danh sử dụng Mongodb, ExpressJS và Nodejs - Phần 1

4.5K 3 8
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Scan QR/Barcode với ZXing Android Embedded (journeyapps/zxing-android-embedded) trong Android

5.4K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Tạo một bộ sinh QR Code với logo và màu custom trong Swift

576 1 0
1
Avatar

Laravel PHP Simple Qr Codes Generate

1.9K 0 0
2
Avatar

Triển khai QR code với ASP.NET

4.9K 0 0
2
Avatar

Laravel 5.7 - Ví dụ về QR Code

647 1 0
3
Avatar

Giới thiệu về QR Code trong Laravel

1.5K 0 0
0
Avatar

Cách sử dụng QR code in laravel

10.7K 0 5
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiều về BarCode, QR Code

6.4K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Mã QR là gì? Một số công cụ đơn giản giúp tạo mã QR

613 0 0
1
Avatar

Tạo mã QR Code trong Java với Zxing

8.0K 2 0
5
Avatar

Tạo ứng dụng QR code Scanner nhanh chóng với thư viện ZXING

3.6K 1 1
 • Avatar
0
Avatar

Scan QrCode Tutorial

1.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Android demo application of creating QR code using Kotlin

5.7K 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.