0

Giới thiệu về QR Code trong Laravel

Giới thiệu

Trong hướng dẫn này tôi muốn chia sẻ với bạn cách tạo qr code bằng cách sử dụng simple-qrcode trong laravel 5.7. Bạn có thể chỉ cần tạo qr codes với url, text, size, color...

Simple-qrcode là một composer package để tạo qr code trong ứng dụng laravel 5.7. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây bạn có thể tạo cho mình những qr code thật đơn giản.

Viết một ứng dụng tạo QR Code đơn giản

Bước 1: Cài laravel 5.7

Đầu tiên, bạn chạy lệnh sau để cài đặt laravel 5.7

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Bước 2: Cài đặt và cấu hình package simple-qrcode

Bây giờ chúng ta cài đặt package simple-qrcode bằng cách mở terminal và chạy lệnh

composer require simplesoftwareio/simple-qrcode

Sau đó mở file config/app.php và chỉnh sửa như sau:

'providers' => [
    ....
  SimpleSoftwareIO\QrCode\QrCodeServiceProvider::class
 ],
 'aliases' => [
    ....
  'QrCode' => SimpleSoftwareIO\QrCode\Facades\QrCode::class
 ],

Bước 3: Tạo Controller và viết route

Trong terminal gõ lệnh sau:

php artisan make:controller QrCodeController

Trong file routes/web.php:

 Route::get('/qr-code', 'QrCodeController@getQrCode');

Trong file QrCodeController.php

use SimpleSoftwareIO\QrCode\Facades\QrCode;

class QrCodeController extends Controller
{
    public function getQrCode()
    {
       $qrCode = QrCode::size(250)->generate('test qr code');
       return view('qrCode', compact('qrCode'));
    }
} 

Bước 4: Tạo fiel blade

Chúng ta cần phải tạo file qrCode.blade.php để hiển thị qr code:

resources/views/qrCode.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>

<div class="visible-print text-center">
  <h1>Laravel 5.7 - QR Code Generator Example</h1>

  {!! $qrCode !!}
</div>

</body>
</html>

Kết quả ta được như sau

Tham khảo:

https://itsolutionstuff.com/post/laravel-57-qr-code-generator-exampleexample.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.