+3

Laravel 5.7 - Ví dụ về QR Code

Trong hướng dẫn này, tôi muốn chia sẻ với bạn cách tạo mã QR bằng cách sử dụng simple-qrcode trong laravel 5.7. bạn có thể tạo mã QR với url, văn bản, kích thước, màu sắc, màu nền, định dạng như png, eps, svg.

Simple-qrcode là gói soạn thảo để tạo mã QR trong ứng dụng laravel 5.7 của bạn. Simple-qrcode cung cấp để gửi sms và email với mã QR được tạo. bạn có thể tạo mã QR cho số điện thoại, ngày sinh, mật khẩu bằng cách sử dụng gói qrcode.

Bắt đầu làm theo vài bước để biết được ví dụ này:

Cài đặt Laravel 5.7

Đầu tiền vẫn là phải cài đặt laravel với câu lệnh quen thuộc:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Xong chúng ta sẽ sang bước hai.

Cài đặt package simple-qrcode

Ở bước này chúng ta cài đặt package cho laravel.

composer require simplesoftwareio/simple-qrcode

Sau đó chúng ta cần config cho nó trong file config/app.php như sau:

'providers' => [
	....
	SimpleSoftwareIO\QrCode\QrCodeServiceProvider::class
],

'aliases' => [
	....
	'QrCode' => SimpleSoftwareIO\QrCode\Facades\QrCode::class
],

Tạo Route

Trong bước này chúng ta sẽ tạo một route như sau:

routes/web.php

<?php

Route::get('qr-code', function () {
 \QrCode::size(500)
      ->format('png')
      ->generate('viblo.asian', public_path('images/qrcode.png'));
  
 return view('qrCode');
});

size () được sử dụng để chỉ định kích thước của mã QR. Theo mặc định, kích thước khá nhỏ nên chúng ta sẽ chỉ định kích thước là 500.

Chúng ta có thể thay đổi màu cho QR code:

<?php

Route::get('qr-code-g', function () {
 \QrCode::backgroundColor(255, 255, 0)->color(255, 0, 127)
      ->size(500)
      ->format('png')
      ->generate('viblo.asian', public_path('images/qrcode.png'));
  
 return view('qrCode');
});

Tạo blade view

Bây giờ chúng ta cần tạo một blade để hiển thị QR code:

resources/views/qrCode.blade.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
  
<div class="visible-print text-center">
	<h1>Laravel 5.7 - Ví dụ về QR code</h1>
   
  {!! QrCode::size(500)->generate('viblo.asian'); !!}
</div>
  
</body>
</html>

Mã hóa dữ liệu trong mã QR của bạn

Bạn có thể mã hóa mã QR theo các định dạng khác nhau, hầu hết người scan mã QR có thể đề xuất các hành động dựa trên loại mã hóa mã QR mà bạn đã mã hóa.

E-mail

Cấu trúc:

QrCode::email($to_address, $subject, $body);

ví dụ:

QrCode::email('example@gmail.com', 'cam on da su dung.', 'Awesome!.');
 
QrCode::email(null, 'Xin chao', 'Day la body.');
 
QrCode::email('example@gmail.com');

Phone Number

Cấu trúc:

QrCode::phoneNumber($number);

Ví dụ:

QrCode::phoneNumber('8431112223');

SMS

Cấu trúc:

QrCode::SMS($number, $message);

Ví dụ:

QrCode::SMS('032222223123', 'Body of the message');

Geo co-ordinates:

Cấu trúc:

QrCode::geo($latitude, $longitude);

Ví dụ:

QrCode::geo(13.3499, 74.798059);

Trên đây là cách tạo mã QR, hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn.

Tài liệu tham khảo

https://github.com/SimpleSoftwareIO/simple-qrcode


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.