+11

Telemetry cần thiết như nào trong kiến trúc Microservice.

Ngày này, chúng ta đang triển khai mọi hệ thống lên nền tảng đám mây Cloud, chúng ta đang dần chuyển đổi những ứng dụng sử dụng kiến trúc centralized architecture với UI, database đóng gói trong 1 khối (monolith) thành các ứng dụng được phân tán, chia nhỏ từng thành phần độc lập trong kiến trúc Microservice. Telemetry là một thành phần quan trọng trong hệ thống sử dụng kiến trúc Microservice.

Telemetry là tự động chẩn đoán, truyền tải dữ liệu từ remote sources, trong DevOps , telemetry như một bác sĩ cho hệ thống, nó chẩn đoán và đưa ra thông báo tới chúng ta. Telemetry đảm nhiệm các công việc:

  • Monitoring
  • Cảnh báo và thống kê dữ liệu
  • Theo dõi các hệ thống phân tán
  • Log tập trung

Monitoring

Nhiệm vụ tiên quyết của Telemetry là phải nắm được thông tin về hệ thống khi nó đang hoạt động. Việc monitor kiến trúc microservices không hề dễ dàng, nó gồm rất nhiều middleware servers, container cache, nhiều database cluster không chung port. Chúng ta từng sử dụng cái plugin như NagiosSensu để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên ngày nay bạn phải thay đổi từ quá trình phát triển để các service có thể gắn Telemetry vào kiến trúc ứng dụng.

Cảnh báo và thống kê dữ liệu

Cảnh báo thường được sử dụng dưới dạng các Data model được gọi là Time Series, các data model này thường sử dụng OpenTSDB hoặc Apache Cassandra làm nơi lưu trữ. Những database này được gọi là InfluxDB, chúng rất dễ sử dụng tuy nhiên chúng cũng mang lại khó khăn cho chúng ta trong quá trình mở rộng.

Thống kê dữ liệu không chỉ là một đồ thị đơn giản, việc thống kê sẽ hiển thị qua hàng tá đồ thị, một trong những lựa chọn tốt nhất cho chúng ta đó là Grafana. Chúng sẽ hiện thị tất cả những thông tin tập hợp vào trong một cửa sổ dashboard, từ những thông tin đó, bạn có thể sử dụng để tìm ra các issues, đánh giá performance của hệ thống và các incidents tiềm ẩn. Ngoài Grafana, một cách rất phổ biến nữa là sử dụng Toán cao cấp vào tiên đoán và hiển thị thông tin từ Telemetry, Atlas đang được sử dụng ở Netflix áp dụng giải pháp này. Atlas được build từ Scala, AkkaSpray.

Atlas simplifies requirements capture, management, and tracking so teams can respond with agility to shifting business priorities and customer expectations. This software delivery and testing tool removes communication bottlenecks between business and development teams to speed up the delivery process in Agile development.

Theo dõi các hệ thống phân tán

Việc theo dõi các hệ thống phân tán là xem xét toàn bộ các immutable event xảy ra trong hệ thống, thông qua theo dõi các Stream. Các giải pháp cho vấn đề này thường chung concept được gọi là retention. Thường thì nó sẽ lưu toàn bộ các events xảy ra trong hệ thống, phân loại và so sánh chúng với nhau. Trong kiến trúc microservice, ứng dụng monolithic truyền thống được chia nhỏ ra thành các thành phần có thể deploy độc lập. Một ứng dụng dần trở thành một nhóm các microservice, khi bạn có hàng trăm, hàng ngàn các microservice nhỏ cùng hoạt động, sẽ không dễ dàng cho bạn nắm được các service nào đang gọi đến nhau, một request đang đi từ services nào đến service nào.

Để giải quyết vấn đề này, một kỹ thuật được đưa ra là Distributed Tracing.Distributed Tracing là một phương thức để profile và monitor ứng dụng, đặc biệt là những ứng dụng sử dụng kiến trúc microservices. Nó giúp xác định chính xác service nào khi nó xảy ra lỗi và điều gì đang gây ảnh hưởng tới performance của ứng dụng. Riemann được xây dựng xoay quanh ý tưởng Stream.

Riemann is an event stream processor.

Every time something important happens in your system, submit an event to Riemann. Just handled an HTTP request? Send an event with the time it took. Caught an exception? Send an event with the stacktrace. Small daemons can watch your servers and send events about disk capacity, CPU use, and memory consumption. Every second. It's like top for hundreds of machines at once. Riemann filters, combines, and acts on flows of events to understand your systems.

Tham khảo thêm: Reimann

Ngoài ra Jaeger Tracing cũng là một giải pháp theo dõi các services trong một hệ thống Microservice..

Log tập trung

Khi bạn triển khai các ứng dụng được đóng gói trong Container như Docker hoặc Virtualization, bạn thường có rất nhiều servers và các container đó đòi hỏi nó luôn phi trạng thái (Stateless). Bạn không thể lưu lại logs trong File Storage như trước nữa, thay vào đó là các giải pháp lưu trữ logs tập trung như ELK hay Graylog.ELK stackbao gồmElasticsearch, Logstash và Kibana, trong đó Logstash thu thập logs trong các ứng dụng của bạn đưa về lưu trữ trong ElasticsearchKibana sẽ trình diễn chúng trên một giao diện thân thiện với bạn hơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.