API gateway

API gateway

Sort by: Newest posts
Avatar

NestJS: Microservices với gRPC, API Gateway, và Authentication — Part 2/2

243 1 1
 • Avatar
1
Avatar

NestJS: Microservices với gRPC, API Gateway, và Authentication — Part 1/2

883 5 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

API gateway là gì? Lợi ích khi sử dụng API gateway

1.7K 3 1
 • Avatar
3
Avatar

API Gateway: Trái Tim Của Hệ Thống Phân Tán - System Design Concepts

1.6K 14 0
10
Avatar

Mastering API Gateway System Design Concepts: The Ultimate Guide

268 6 0
4
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Quản lý API Gateway với Swagger

1.7K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Tính năng cơ bản - Phần 2

3.2K 3 0
7
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Tính năng cơ bản - Phần 1

7.0K 3 11
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Giới thiệu

2.8K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

API Gateway là gì? Có thật sự cần API Gateway không?

10.8K 113 14
 • Avatar
 • Avatar
174
Avatar

Tập tành Microservices với Kong API Gateway và Docker-compose

7.0K 14 1
 • Avatar
13
Avatar

Một Vài điều suy nghĩ về API GateWay

1.9K 5 0
3
Avatar

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

24.8K 21 1
 • Avatar
20
Avatar

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

3.9K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Xây dựng Microservice bằng API Gateway

5.5K 7 1
 • Avatar
4
Avatar

Cách configure private API gateway với Lambda function trong AWS SAM (Serverless Application Model)

1.6K 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

12.8K 18 2
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

10.8K 9 2
 • Avatar
15
Avatar

Tìm hiểu về thanh toán trực tuyến

4.0K 15 1
 • Avatar
11
Avatar

Xây dựng Microservices app: dùng API Gateway

10.7K 14 4
 • Avatar
 • Avatar
13
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.