API gateway

API gateway

Sort by: Newest posts

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

1.3K 4 0
7

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

773 1 2
2

Xây dựng Microservice bằng API Gateway

1.9K 4 1
3

Cách configure private API gateway với Lambda function trong AWS SAM (Serverless Application Model)

196 0 0
1

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

2.4K 4 1
14

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

2.3K 4 0
11

Tìm hiểu về thanh toán trực tuyến

1.8K 15 0
9

Xây dựng Microservices app: dùng API Gateway

4.2K 9 4
9