API gateway

API gateway

Sort by: Newest posts
Avatar

API Gateway là gì? Có thật sự cần API Gateway không?

2.0K 34 4
 • Avatar
 • Avatar
54
Avatar

Tập tành Microservices với Kong API Gateway và Docker-compose

2.0K 9 1
 • Avatar
10
Avatar

Một Vài điều suy nghĩ về API GateWay

527 3 0
2
Avatar

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

8.4K 9 0
9
Avatar

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

2.0K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Xây dựng Microservice bằng API Gateway

3.0K 6 1
 • Avatar
3
Avatar

Cách configure private API gateway với Lambda function trong AWS SAM (Serverless Application Model)

712 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

7.5K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

5.6K 4 0
13
Avatar

Tìm hiểu về thanh toán trực tuyến

2.5K 15 1
 • Avatar
10
Avatar

Xây dựng Microservices app: dùng API Gateway

6.7K 9 4
 • Avatar
 • Avatar
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.