API gateway

API gateway

Sort by: Newest posts
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Quản lý API Gateway với Swagger

400 0 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Tính năng cơ bản - Phần 2

462 1 0
3
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Tính năng cơ bản - Phần 1

1.1K 1 0
3
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Giới thiệu

406 0 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

API Gateway là gì? Có thật sự cần API Gateway không?

5.1K 92 14
132
Avatar

Tập tành Microservices với Kong API Gateway và Docker-compose

3.2K 9 1
  • Avatar
10
Avatar

Một Vài điều suy nghĩ về API GateWay

816 4 0
2
Avatar

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

12.5K 12 0
12
Avatar

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

2.4K 2 3
Avatar

Xây dựng Microservice bằng API Gateway

3.5K 7 1
  • Avatar
3
Avatar

Cách configure private API gateway với Lambda function trong AWS SAM (Serverless Application Model)

1.0K 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

9.3K 9 2
  • Avatar
  • Avatar
22
Avatar

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

6.8K 5 0
14
Avatar

Tìm hiểu về thanh toán trực tuyến

2.9K 15 1
  • Avatar
10
Avatar

Xây dựng Microservices app: dùng API Gateway

7.7K 9 4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.