API gateway

API gateway

Sort by: Newest posts
Avatar

Tập tành Microservices với Kong API Gateway và Docker-compose

1.1K 8 1
  • Avatar
9
Avatar

Một Vài điều suy nghĩ về API GateWay

363 3 0
2
Avatar

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

5.0K 5 0
8
Avatar

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

1.5K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Xây dựng Microservice bằng API Gateway

2.6K 6 1
  • Avatar
3
Avatar

Cách configure private API gateway với Lambda function trong AWS SAM (Serverless Application Model)

482 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

5.8K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

4.6K 4 0
14
Avatar

Tìm hiểu về thanh toán trực tuyến

2.2K 15 1
  • Avatar
10
Avatar

Xây dựng Microservices app: dùng API Gateway

5.8K 9 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.