+17

Cài đặt Jaeger Tracing để theo dõi các services trong một hệ thống Microservice.

Kiến trúc Microservice ngày càng trở nên phổ biến và trở thành lựa chọn hàng đầu trong quá trình phát triển phần mềm. Trong kiến trúc microservice, ứng dụng monolithic truyền thống được chia nhỏ ra thành các thành phần có thể deploy độc lập. Một ứng dụng dần trở thành một nhóm các microservice, khi bạn có hàng trăm, hàng ngàn các microservice nhỏ cùng hoạt động, sẽ không dễ dàng cho bạn nắm được các service nào đang gọi đến nhau, một request đang đi từ services nào đến service nào.

Để giải quyết vấn đề này, một kỹ thuật được đưa ra là Distributed Tracing. Distributed Tracing là một phương thức để profile và monitor ứng dụng, đặc biệt là những ứng dụng sử dụng kiến trúc microservices. Nó giúp xác định chính xác service nào khi nó xảy ra lỗi và điều gì đang gây ảnh hưởng tới performance của ứng dụng.

Jaeger Tracing là một hệ thống distributed tracing được phát triển bởi Uber. Nó được sử dụng để giám sát và xử lý sự cố.

Triển khai trên Docker Swarm

Bộ Jaeger Tracing backend gồm 3 thành phần chính là:

 • Jaeger Agent
 • Jaeger Collector: Collector sẽ thu thập từ Agent về và lưu vào DB ( Ở đây chúng ta dùng Elasticsearch, và Jaeger mới chỉ support sử dụng Elasticsearch ver 6.x)
 • Jaeger Query/ UI

File cấu hình jaeger-stack.yaml

---
version: '3'
services:
 elasticsearch:
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:6.8.4
  hostname: elasticsearch
  networks:
   - elastic-jaeger
  deploy:
   mode: replicated
   replicas: 1
   restart_policy:
    condition: on-failure
  environment:
   - bootstrap.memory_lock=true
   - ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m
  ports:
   - "9200:9200"
  volumes:
   - esdata1:/usr/share/elasticsearch/data
   - eslog:/usr/share/elasticsearch/logs
   - ./config/elasticsearch.yml:/usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml

 jaeger-collector:
  image: jaegertracing/jaeger-collector
  ports:
   - "14267:14267"
   - "14268:14268"
   - "9411:9411"
   - "14250:14250"
  hostname: jaeger-collector
  deploy:
   mode: replicated
   replicas: 1
   restart_policy:
    condition: on-failure
  networks:
   - elastic-jaeger
  command: ["--es.server-urls=http://elasticsearch:9200"]
  environment:
   SPAN_STORAGE_TYPE: "elasticsearch"
  depends_on:
   - elasticsearch
 
 jaeger-agent:
  image: jaegertracing/jaeger-agent
  ports:
   - "5775:5775/udp"
   - "5778:5778"
   - "6831:6831/udp"
   - "6832:6832/udp"
  depends_on:
   - jaeger-collector
   - elasticsearch
  deploy:
   mode: replicated
   replicas: 1
   restart_policy:
    condition: on-failure
  hostname: jaeger-agent
  networks:
   - elastic-jaeger
  command: ["--collector.host-port=jaeger-collector:14267"]

 jaeger-query:
  image: jaegertracing/jaeger-query:1.8
  ports:
   - "16686:16686"
  depends_on:
   - jaeger-collector
   - elasticsearch
  deploy:
   mode: replicated
   replicas: 1
   restart_policy:
    condition: on-failure
  networks:
   - elastic-jaeger
  environment:
   SPAN_STORAGE_TYPE: "elasticsearch"
   QUERY_BASE_PATH: "/ui"
  command: ["--es.server-urls=http://elasticsearch:9200", "--es.sniffer=false", "--log-level=debug"]
volumes:
 esdata1:
 eslog:

networks:
 elastic-jaeger:

File cấu hình cho Elasticsearch config/elasticsearch.yml:

################################### Production Configuration ###################################
### Author: Greg Dooper
### Description: Parameters recommended from documentation

network :
  host : 0.0.0.0


################################### Cluster ###################################

# Cluster name identifies your cluster for auto-discovery. If you're running
# multiple clusters on the same network, make sure you're using unique names.
#
cluster.name: opentrace


#################################### Paths ####################################

# Path to directory containing configuration (this file and logging.yml):
#
#path.conf: /path/to/conf

# Path to directory where to store index data allocated for this node.
#
path.data: /usr/share/elasticsearch/data/

# Path to where plugins are installed:
#
#path.plugins: /path/to/plugins


################################## Discovery ##################################

# Discovery infrastructure ensures nodes can be found within a cluster
# and master node is elected. Multicast discovery is the default.

# Set to ensure a node sees N other master eligible nodes to be considered
# operational within the cluster. This should be set to a quorum/majority of 
# the master-eligible nodes in the cluster.
#

discovery.type: single-node
discovery.zen.ping.unicast.hosts: ["0.0.0.0"]
discovery.zen.minimum_master_nodes: 1

################################## Documentation Recommended Parameters ################################

indices.fielddata.cache.size: 40%


################################## Security ################################

# Uncomment if you want to enable JSONP as a valid return transport on the
# http server. With this enabled, it may pose a security risk, so disabling
# it unless you need it is recommended (it is disabled by default).
#
#http.jsonp.enable: true

################################## Shield ##################################

# This grants anonymous users superuser access to Elasticsearch
# THIS SHOULD ONLY BE USED FOR DEVELOPMENT
xpack.security.enabled: false

Deploy thông qua Docker stack sử dụng command

docker stack deploy --compose-file=jaeger-stack.yaml jaeger

Jaeger Collector

Jaeger Collector nhận các trace từ Jaeger Agent và đưa đúng qua một pipeline. Trong pipeline sẽ xác mình trace, đánh chỉ mục chúng, thực hiện việc chuyển đổi trace đó sang dạng thông tin có giá trị hơn và cuối cùng lưu chúng vào Elasticsearch.

Container Jaeger Collector sẽ expose ra các cổng tới máy host để các service khác sử dụng.

ports:
   - "14267:14267"
   - "14268:14268"
   - "9411:9411"
   - "14250:14250"

Tuy nhiên bên trong network elastic-jaeger, các service vẫn giao tiếp với nhau qua cổng mặc định của chúng.

Do chúng ta sử dụng Elasticsearch để làm DB nên khi dựng container lên phải define rõ --es.server-urls.

command: ["--es.server-urls=http://elasticsearch:9200"]

Jaeger Agent

Jaeger Agent là một network daemon có nhiệm vụ nhận các log được gửi thông qua UDP từ ứng dụng và gửi nó tới Collector. Nó được thiết kế để triển khai trên tất các các máy chủ như một thành phần của infrastructure. Jaeger Agent tóm tắt các routing và phát hiện các nút thắt từ phía client.

Đây là service chính tương tác với phần Client để nhận thông tin của ứng dụng nên nó sẽ expose ra các cổng

ports:
   - "5775:5775/udp"
   - "5778:5778"
   - "6831:6831/udp"
   - "6832:6832/udp"
command: ["--collector.host-port=jaeger-collector:14267"]

Config dùng để thông báo tới Agent host-port của Jaeger Collector.

Jaeger Query

Là nơi tương tác với DB để lấy dữ liệu và hiển thị lên UI.

Sử dụng Jaeger UI

Truy cập http://127.0.0.1:16686/ui/search => Chon dự án cần trace và chọn Find traces


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.