+1

Tip sử dụng LiveData

Kể từ khi ra mắt cách đây hơn hai năm, LiveData đã trở thành một phần không thể thiếu để tiếp cận reactive programing. Tuy nhiên nó vẫn chưa thật sử hoàn hảo khi ta sử dụng Vấn đề nằm ở observe function

val someLiveData : LiveData<String> = ...

someLiveData.observe(this, Observer { someString: String? ->

 // the value from the callback is always nullable
 stringWhichIsNotNull = someString ?: "placeholder message"
}

Tuy nhiên, với phiên bản livedata-ktx 2.2.0 , ta có một extention function

val someLiveData : LiveData<String> = ...

viewModel.someLiveData.observe(this) { someString: String ->
                   
 // the value from this lambda is inferred as non-nullable
 stringWhichI

Vậy chúng ta không cần sử dụng 2 lần hoặc kiểm tra null không cần thiết. Ta có thể viết code thực sự vì nó luô handle nullability một cách chính xác.

Nhưng đôi khi ta không nhận livedata từ thư viện. Đôi khi ta phải tự tạo ra chúng . Trong khi một observer function cho phép chúng ta mất một số bản mẫu ở nơi nhận, nhưng nó không giải quyết được tất cả các vấn đề

val someLiveData = MutableLiveData<String>()

val currentValue = someLiveData.value

println(currentValue) // null

Ở đoạn code trên ta có thể thấy vấn đề. Loại dữ liệu được cho là String, nhưng value vẫn trả về giá trị null. Ta có thể dễ dàng hiểu tại sao bằng cách nhìn vào Java code

package androidx.lifecycle;

@Nullable
public T getValue() {
 Object data = mData;
 if (data != NOT_SET) {
  return (T) data;
 }
 return null;

Nhưng vấn đề nguy hiểm hơn là mặc dù ta đã định nghĩa trong MutableLiveData<String> là non-nullable, nhưng ta vẫn có thể đặt được giá trị của nó thành null

val someLiveData = MutableLiveData<String>()

// this compiles!!
someLiveData.value = null

Tương tự như trước, điều này là do Java. Nó không có cách nào để thực thi nullable phù hợp

package androidx.lifecycle;

public class MutableLiveData<T> extends LiveData<T> {
 ...

 @Override
 public void setValue(T value) {
  super.setValue(value);
 }

Nhưng ta có thể sửa chúng

Vì LiveData chỉ là một class, nên ta có thể kế thừa chúng rồi thêm public phương thức set value để nó có thể thay đổi

@Suppress("UNCHECKED_CAST")
class MutableLiveData2<T>(value: T) : LiveData<T>(value) {

 override fun getValue(): T = super.getValue() as T
 public override fun setValue(value: T) = super.setValue(value)
 public override fun postValue(value: T) = super.postValue(value)
}
 • Nếu bạn đang dùng MutiableLiveData bạn có thể dẽ dàng sửa đổi lại chúng bằng replace =)))

  Trước đây bạn có thể gán value bằng giá trị null

  Và bây giờ ta không thể gán giá trị bằng null như trước nữa

  Nếu thấy hay bạn có thể thử sử dụng chúng

Tài liệu tham khảo

https://proandroiddev.com/improving-livedata-nullability-in-kotlin-45751a2bafb7


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.