Gem

Gem

Sort by: Newest posts
Avatar

Stripe và sử dụng stripe trong RoR

617 2 0
3
Avatar

Giới thiệu Gem roo và roo-xls, áp dụng qua thực tế.

1.2K 2 0
2
Avatar

Develop buffalo-logs gem

45 0 0
1
Avatar

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 8) - Các kỹ thuật trong Rails bạn nên biết(3)

1.9K 4 0
2
Avatar

Xây dựng ứng dụng cho Admin với Gem "Rails Admin" kết hợp gem Devise

1.4K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

How Devise obtains the current_user

1.5K 1 0
4
Avatar

Translating with Globalize

340 1 0
0
Avatar

Login bằng Facebook, Google sử dụng Devise và Omniauth trên Rails

2.7K 1 0
-14
Avatar

Authenticate multi model with devise

482 0 0
1
Avatar

Authorizing your Rails app with Authority and Rolify

254 0 0
0
Avatar

Tôi đã viết Gem đầu tiên của mình như thế nào?

1.1K 11 6
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

[Step by step] Tự xây dựng Ruby Gem của bạn

1.7K 3 0
1
Avatar

Giới thiệu valid_url gem

95 0 0
1
Avatar

Detele whitespace before validation with StripAttributes

212 0 0
0
Avatar

Tích hợp thanh toán thông qua PayPal bằng gem Active Merchant

628 1 0
1
Avatar

Ký hiệu ~> và >= trong Gemfile

480 2 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Giới thiệu gem fcm (Firebase Cloud Messaging)

1.0K 1 0
-1
Avatar

Giới thiệu về gem Spreadsheet

485 0 0
0
Avatar

Tạo đồ thị và bảng xếp hạng thật dễ dàng trong Rails với Chartkick (Phần 1)

267 0 0
1
Avatar

gem public activity

627 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.