Authenication

Authenication

Sort by: Newest posts

OAuth là gì? Cách thức hoạt động của OAuth

157 1 0
2

Session của tôi đâu? Laravel đã xử lý ma giáo với việc đăng nhập như thế nào ?

1.8K 4 1
15

PASETO - một lựa chọn đáng cân nhắc cho bài toán Token Based Authentication

1.4K 3 0
2

Tìm hiểu OAuth với OpenID Connect

1.4K 0 0
-1

Cài đặt Firebase Authenticantion bằng React trong 5 phút!!

1.9K 1 1
3

Đăng nhập với tài khoản Facebook và Google trong Rails

763 2 0
10

What is the purpose of a “Refresh Token” ?

1.5K 2 0
1

Xác thực trong Laravel bằng Sentinel

1.6K 5 0
11

Angular 2 authentication with JWT

2.8K 0 0
2

Sử dụng JWT để xác thực các tệp tải về phía Client.

193 1 1
0

Authenticate multi model with devise

383 0 0
1

Angularjs authentication with JWT

1.4K 0 0
3

Firebase Login and Registration Authentication

6.2K 1 2
2