Authenication

Authenication

Sort by: Newest posts

Login qua social network trong project Laravel

195 2 0
4

OAuth là gì? Cách thức hoạt động của OAuth

230 3 0
2

Session của tôi đâu? Laravel đã xử lý ma giáo với việc đăng nhập như thế nào ?

2.6K 5 1
18

PASETO - một lựa chọn đáng cân nhắc cho bài toán Token Based Authentication

1.6K 4 0
4

Tìm hiểu OAuth với OpenID Connect

2.5K 0 0
-3

Cài đặt Firebase Authenticantion bằng React trong 5 phút!!

2.6K 1 1
3

Đăng nhập với tài khoản Facebook và Google trong Rails

1.1K 3 1
12

What is the purpose of a “Refresh Token” ?

1.7K 2 1
1

Xác thực trong Laravel bằng Sentinel

1.8K 5 1
12

Angular 2 authentication with JWT

3.2K 0 0
2

Sử dụng JWT để xác thực các tệp tải về phía Client.

213 1 1
0

Authenticate multi model with devise

427 0 0
1

Angularjs authentication with JWT

1.5K 0 0
3

Firebase Login and Registration Authentication

7.4K 1 2
3