Nguyễn Huy Hùng

@hungnh

Một số giải pháp insert nhiều bản ghi vào cơ sở dữ liệu (slide)

Một số lời khuyên khi review code

Tìm hiểu Sed cơ bản

61 0 0
3

Tùy chỉnh lệnh rails generate để giới hạn số lượng file/thư mục được tạo ra

132 3 0
3

Sử dụng grep và biểu thức chính quy để tìm kiếm text

179 1 0
5

Tìm hiểu Awk cơ bản

165 2 0
6

Git Merging vs. Rebasing

625 1 0
7

Nguyên tắc SOLID trong lập trình Ruby

214 7 0
6

Làm thế nào để viết Git commit hiệu quả?

501 3 0
7

Giới thiệu sơ lược về Ajax

Một vài bug nổi tiếng trong ngành khoa học máy tính

171 0 0
6

[Github] Xem comment của pull request như thế nào?

150 0 0
4

Kỹ thuật tạo các trang tĩnh (static pages) trong Rails

327 4 0
7

Ký hiệu ~> và >= trong Gemfile

132 2 0
5

Một số mẹo khi sử dụng Rails Console trong Ubuntu

264 2 0
3

[Tutorial] Viết chức năng thêm, bớt text field nhập liệu với jQuery

302 3 0
3

File .htm và .html khác nhau như thế nào?

1668 2 0
4

Tầm quan trọng của việc chia sẻ đối với quá trình học tập

189 0 0
2

[Ubuntu OS] Gõ tiếng Việt kiểu TELEX với Sublime Text 3