+1

Giới thiệu valid_url gem

Nhều lúc bạn cần lưu dữ liệu là một url, nhưng bạn không biết phải làm sao để validate dữ liệu đúng định dạng url hay không với hàng trăm hàng triệu tên miền chứ không đơn giản chỉ là abc.xyz. valid_url là một gem giúp bạn làm việc đó một cách dễ dàng. Như thường lệ,

Thêm vào Gemfile: gem 'valid_url'

Cài đặt: bundle install

Sau đó sử dụng rất đơn giản: chỉ cần thêm url: true vào các trường cần validate

class WebSite < ActiveRecord::Base
  validates :url, url: true
end

Test thực tế: trường hợp hợp lệ

trường hợp không hợp lệ:

Nếu bạn nhập một tên miền không tồn tại cũng sẽ không hợp lệ Gem không bắt buộc bạn phải nhập http:// hay https:// hay không

Như vậy đã xong, gem rất đơn giản những cũng rất vi diệu, các bạn dùng thử sẽ thấy :v :v

Nguồn: https://github.com/ralovets/valid_url


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.