Devise

Devise

Sort by: Newest posts

Đăng nhập với Github sử dụng Devise thật đơn giản !!!

46 0 0
0

Devise lưu trữ password của bạn như thế nào

167 0 0
6

Two Factor Authenticate với Devise

83 0 0
0

Web Chat Real-time using ActionCable in Rails 5

74 0 0
1

Angular 2+ và Rails API Authentication - Phần 1: Backend

220 0 0
0

Tạo google app để login google bằng gem devise

464 2 0
0

Override một số chức năng mặc định của gem Devise

299 1 0
1

Strategies của Warden

107 0 0
0

Xây dựng ứng dụng cho Admin với Gem "Rails Admin" kết hợp gem Devise

847 0 1
1

Gem Devise - Rails

2.9K 1 0
5

Tại sao cần mã hóa mật khẩu ? Và các kiểu mã hóa cơ bản

7.0K 4 0
12

AUTHENTICATING REACTJS APP WITH DEVISE GEM

390 0 0
3

Tìm hiểu về Gem Devise Security Extension

203 2 0
2

Config gem devise with has_one assosiation

137 1 0
0

Remote Authentication với Devise và OmniAuth

903 2 0
-1

Devise Auth cho ứng dụng Rails sử dụng JSON Webservice

900 3 4
2

Authentication with Warden, devise-less

526 0 0
2

Giới thiệu Gem Devise

7.4K 13 0
14