Devise

Devise

Sort by: Newest posts

Đăng nhập với Github sử dụng Devise thật đơn giản !!!

63 0 0
0

Devise lưu trữ password của bạn như thế nào

209 0 0
8

Two Factor Authenticate với Devise

100 0 0
0

Web Chat Real-time using ActionCable in Rails 5

81 0 0
1

Angular 2+ và Rails API Authentication - Phần 1: Backend

231 0 0
0

Tạo google app để login google bằng gem devise

508 2 0
0

Override một số chức năng mặc định của gem Devise

334 1 0
1

Xây dựng ứng dụng cho Admin với Gem "Rails Admin" kết hợp gem Devise

906 0 1
0

Gem Devise - Rails

3.0K 1 0
5

Tại sao cần mã hóa mật khẩu ? Và các kiểu mã hóa cơ bản

7.5K 4 0
12

AUTHENTICATING REACTJS APP WITH DEVISE GEM

399 0 0
3

Tìm hiểu về Gem Devise Security Extension

218 2 0
2

Config gem devise with has_one assosiation

144 1 0
0

Remote Authentication với Devise và OmniAuth

918 2 0
-1

Devise Auth cho ứng dụng Rails sử dụng JSON Webservice

937 3 4
2

Authentication with Warden, devise-less

546 0 0
2

Giới thiệu Gem Devise

7.6K 13 0
14