Devise

Devise

Sort by: Newest posts
Avatar

[Ruby on Rails] Đăng nhập bằng tài khoản Google với OmniAuth

25 0 0
2
Avatar

Đăng nhập với Github sử dụng Devise thật đơn giản !!!

224 0 0
1
Avatar

Devise lưu trữ password của bạn như thế nào

622 2 1
  • Avatar
11
Avatar

Two Factor Authenticate với Devise

189 0 0
0
Avatar

Web Chat Real-time using ActionCable in Rails 5

210 0 0
1
Avatar

Angular 2+ và Rails API Authentication - Phần 1: Backend

336 0 0
1
Avatar

Override một số chức năng mặc định của gem Devise

564 1 0
1
Avatar

Xây dựng ứng dụng cho Admin với Gem "Rails Admin" kết hợp gem Devise

1.2K 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Gem Devise - Rails

3.8K 1 0
5
Avatar

Tại sao cần mã hóa mật khẩu ? Và các kiểu mã hóa cơ bản

10.6K 5 0
14
Avatar

AUTHENTICATING REACTJS APP WITH DEVISE GEM

468 0 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Gem Devise Security Extension

286 3 0
2
Avatar

Config gem devise with has_one assosiation

200 1 0
0
Avatar

Remote Authentication với Devise và OmniAuth

1.0K 2 0
-2
Avatar

Devise Auth cho ứng dụng Rails sử dụng JSON Webservice

1.2K 3 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Authentication with Warden, devise-less

739 1 0
2
Avatar

Giới thiệu Gem Devise

8.5K 14 0
15
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.