Devise

Devise

Sort by: Newest posts

Đăng nhập với Github sử dụng Devise thật đơn giản !!!

106 0 0
0

Devise lưu trữ password của bạn như thế nào

273 0 0
8

Two Factor Authenticate với Devise

123 0 0
0

Web Chat Real-time using ActionCable in Rails 5

99 0 0
1

Angular 2+ và Rails API Authentication - Phần 1: Backend

261 0 0
0

Tạo google app để login google bằng gem devise

577 2 0
-1

Override một số chức năng mặc định của gem Devise

396 1 0
1

Xây dựng ứng dụng cho Admin với Gem "Rails Admin" kết hợp gem Devise

994 0 1
0

Gem Devise - Rails

3.3K 1 0
5

Tại sao cần mã hóa mật khẩu ? Và các kiểu mã hóa cơ bản

8.1K 4 0
12

AUTHENTICATING REACTJS APP WITH DEVISE GEM

412 0 0
3

Tìm hiểu về Gem Devise Security Extension

244 2 0
2

Config gem devise with has_one assosiation

158 1 0
0

Remote Authentication với Devise và OmniAuth

941 2 0
-2

Devise Auth cho ứng dụng Rails sử dụng JSON Webservice

1.1K 3 4
2

Authentication with Warden, devise-less

595 1 0
2

Giới thiệu Gem Devise

7.9K 13 0
14