Devise

Devise

Sort by: Newest posts

Đăng nhập với Github sử dụng Devise thật đơn giản !!!

19 0 0
0

Devise lưu trữ password của bạn như thế nào

95 0 0
4

Two Factor Authenticate với Devise

51 0 0
0

Web Chat Real-time using ActionCable in Rails 5

51 0 0
1

Angular 2+ và Rails API Authentication - Phần 1: Backend

185 0 0
0

Tạo google app để login google bằng gem devise

389 1 0
0

Override một số chức năng mặc định của gem Devise

236 1 0
1

Strategies của Warden

81 0 0
0

Xây dựng ứng dụng cho Admin với Gem "Rails Admin" kết hợp gem Devise

744 0 1
0

Gem Devise - Rails

2.6K 1 0
3

Tại sao cần mã hóa mật khẩu ? Và các kiểu mã hóa cơ bản

6.2K 4 0
12

AUTHENTICATING REACTJS APP WITH DEVISE GEM

365 0 0
3

Tìm hiểu về Gem Devise Security Extension

189 2 0
2

Config gem devise with has_one assosiation

122 1 0
0

Remote Authentication với Devise và OmniAuth

870 2 0
-1

Devise Auth cho ứng dụng Rails sử dụng JSON Webservice

806 3 4
2

Authentication with Warden, devise-less

466 0 0
2

Giới thiệu Gem Devise

7.0K 12 0
13