Code Convention

Code Convention

Sort by: Newest posts

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

1.1K 3 3
2

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

842 2 2
7

Dev đã thật sự biết cách đặt tên biến HIỆU QUẢ?

1.4K 7 0
4

Viết code chuẩn convention sử dụng SwiftLint

892 0 0
6

Một số tip convention giúp app React của bạn được trong lành và dễ thở hơn .

1.3K 12 3
15

Ruby Style Guide

102 0 0
0

Làm sao để code Laravel cho chuẩn?(Phần 1)

1.6K 5 1
3

JavaScript Code Conventions

667 0 2
4

Nghệ thuật coding

671 5 6
11

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

2.6K 9 0
11

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ (Updated v2.2)

45.3K 182 79
184

PSR-3-logger-interface

139 0 0
1

Viết code đẹp trong Ruby (Phần 1)

791 2 0
2

Làm thế nào để đặt tên resource một cách hiệu quả trong lập trình Android?

2.0K 7 1
8

Code Convention