+4

Đơn giản hóa code JavaScript – Sử dụng .map(), .reduce(), and .filter()

.map()

Để tôi trình bày cách hoạt động của nó bằng một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn có một mảng với nhiều đối tượng - mỗi đối tượng biểu diễn một người. Thứ bạn cần là một mảng chứa id của mỗi người.

// What you have
var officers = [
 { id: 20, name: 'Captain Piett' },
 { id: 24, name: 'General Veers' },
 { id: 56, name: 'Admiral Ozzel' },
 { id: 88, name: 'Commander Jerjerrod' }
];
// What you need
[20, 24, 56, 88]

Có nhiều cách để đạt được kết quả mong muốn. Bạn có thể tạo một mảng rỗng, rồi dùng .forEach(), .for(...of) hoặc đơn giản là .for() để giải quyết.

Thử so sánh.

Dùng .forEach():

var officersIds = [];

officers.forEach(function (officer) {
 officersIds.push(officer.id);
});

Tóm lại là bạn phải tạo một mảng rỗng. Thử xem với .map() thì thế nào nhé:

var officersIds = officers.map(function (officer) {
 return officer.id
});

Thậm chí ta có thể ngắn gọn hơn bằng cách sử dụng arrow function

const officersIds = officers.map(officer => officer.id);

Vậy .map() hoạt động như thế nào? Nó nhận 2 tham số, một callback và một ngữ cảnh tùy chọn. Callback chạy với mỗi giá trị của array và trả về giá trị mới trong mảng kết quả trả về.

Hãy nhớ rằng mảng kết quả luôn có cùng số phần tử như mảng ban đầu.

.reduce()

Cũng như .map(), .reduce() cũng thực thi callback với mỗi phần tử của mảng. Điều khác biệt là reduce truyền giá trị của callback (accumulator) từ phần tử này đến phần tử khác.

Accumulator có thể là integer, string, object...

Giả sử bạn có một mảng với phi công và số năm kinh nghiệm tương ứng:

var pilots = [
 {
  id: 10,
  name: "Poe Dameron",
  years: 14,
 },
 {
  id: 2,
  name: "Temmin 'Snap' Wexley",
  years: 30,
 },
 {
  id: 41,
  name: "Tallissan Lintra",
  years: 16,
 },
 {
  id: 99,
  name: "Ello Asty",
  years: 22,
 }
];

Chúng ta cần biết tổng số năm kinh nghiệm của họ. Với .reduce(), rất đơn giản:

var totalYears = pilots.reduce(function (accumulator, pilot) {
 return accumulator + pilot.years;
}, 0);

Lưu ý rằng tôi đã thiết lập giá trị khởi tạo là 0. Tôi cũng có thể dùng một biến đã tồn tại nếu cần thiết. Sau khi chạy callback với mỗi phần từ của mảng, reduce sẽ trả về giá trị cuối cùng của accumulator.

Nếu dùng với arrow function (ES6), ta được:

const totalYears = pilots.reduce((acc, pilot) => acc + pilot.years, 0);

Vậy giờ nếu tôi muốn tìm phi công có nhiều năm kinh nghiệm nhất thì sao. Ta cũng dùng được reduce:

var mostExpPilot = pilots.reduce(function (oldest, pilot) {
 return (oldest.years || 0) > pilot.years ? oldest : pilot;
}, {});

Như bạn thấy, .reduce() là cách đơn giản để sinh ra một giá trị duy nhất từ một array.

.filter()

Còn nếu bạn muốn một array nhưng chỉ lấy một vài phần tử của nó thì sao? Đấy là lúc ta xài .filter().

Đây là dữ liệu ban đầu:

var pilots = [
 {
  id: 2,
  name: "Wedge Antilles",
  faction: "Rebels",
 },
 {
  id: 8,
  name: "Ciena Ree",
  faction: "Empire",
 },
 {
  id: 40,
  name: "Iden Versio",
  faction: "Empire",
 },
 {
  id: 66,
  name: "Thane Kyrell",
  faction: "Rebels",
 }
];

Ta có 2 array với thuộc tính factionrebelempire

var rebels = pilots.filter(function (pilot) {
 return pilot.faction === "Rebels";
});
var empire = pilots.filter(function (pilot) {
 return pilot.faction === "Empire";
});

Thậm chí nếu dùng arrow function thì code còn ngắn hơn nữa.

const rebels = pilots.filter(pilot => pilot.faction === "Rebels");
const empire = pilots.filter(pilot => pilot.faction === "Empire");

Về cơ bản, nếu callback trả về true thì phần tử hiện tại sẽ có trong mảng kết quả trả về. Nếu callback trả về false thì bỏ qua.

Kết hợp .map(), .reduce(), and .filter()

Vì cả 3 hàm trên đều gọi trên array và .map() cũng như .filter() đều trả về array, ta có thể dễ dàng sử dụng kết hợp với nhau.

Đây là dữ liệu ta có.

var personnel = [
 {
  id: 5,
  name: "Luke Skywalker",
  pilotingScore: 98,
  shootingScore: 56,
  isForceUser: true,
 },
 {
  id: 82,
  name: "Sabine Wren",
  pilotingScore: 73,
  shootingScore: 99,
  isForceUser: false,
 },
 {
  id: 22,
  name: "Zeb Orellios",
  pilotingScore: 20,
  shootingScore: 59,
  isForceUser: false,
 },
 {
  id: 15,
  name: "Ezra Bridger",
  pilotingScore: 43,
  shootingScore: 67,
  isForceUser: true,
 },
 {
  id: 11,
  name: "Caleb Dume",
  pilotingScore: 71,
  shootingScore: 85,
  isForceUser: true,
 },
];

Mục tiêu là tính tổng số điểm của force user. Hãy làm từng bước một.

Đầu tiên, ta cần lọc ra những người không thể sử dụng võ lực.

var jediPersonnel = personnel.filter(function (person) {
 return person.isForceUser;
});
// Result: [{...}, {...}, {...}] (Luke, Ezra and Caleb)

Lúc này ta còn lại 3 phần tử trong array. Giờ ta sẽ tạo array chứa tổng điểm của mỗi người.

var jediScores = jediPersonnel.map(function (jedi) {
 return jedi.pilotingScore + jedi.shootingScore;
});
// Result: [154, 110, 156]

Và sử dụng reduce để tính tổng:

var totalJediScore = jediScores.reduce(function (acc, score) {
 return acc + score;
}, 0);
// Result: 420

Giờ ta có thể chain tất cả đoạn code này thành 1 dòng:

var totalJediScore = personnel
 .filter(function (person) {
  return person.isForceUser;
 })
 .map(function (jedi) {
  return jedi.pilotingScore + jedi.shootingScore;
 })
 .reduce(function (acc, score) {
  return acc + score;
 }, 0);

Và vẫn với arrow function, kết quả trông còn đẹp hơn nữa:

const totalJediScore = personnel
 .filter(person => person.isForceUser)
 .map(jedi => jedi.pilotingScore + jedi.shootingScore)
 .reduce((acc, score) => acc + score, 0);

Tại sao không dùng .forEach()?

Tôi đã từng dùng for ở mọi nơi thay vì .map(), .reduce(), và .filter(). Nhưng cách đây vài năm, tôi bắt đầu làm việc với nhiêu dữ liệu từ API. Đó là lúc tôi thấy nhiều lợi ích của việc bỏ .forEach.

Format

Giả sử bạn có một danh sách cá nhân, với tên và nghề nghiệp.

var data = [
 {
  name: "Jan Dodonna",
  title: "General",
 },
 {
  name: "Gial Ackbar",
  title: "Admiral",
 },
]

API trả về data như trên, nhưng bạn chỉ cần title và last name của mỗi người. Bạn cần format dữ liệu. Tuy nhiên, ứng dụng cũng cần một single view cho mỗi người, nên bạn phải viết một hàm để format dữ liệu mà có thể hoạt động được cả ở list view và cả ở single view.

Điều đó có nghĩa là bạn không thể sử dụng .forEach trong hàm format, mà phải wrap phần tử của mảng trước khi truyền vào hàm, như này:

var result = formatElement([element])[0];
// Yeah... that's not right at all

Vòng lặp phải wrap phần gọi hàm, như thế này:

data.forEach(function (element) {
 var formatted = formatElement(element);
 // But what then....
});

Nhưng .forEach không thể trả về bất cứ thứ gì. Điều đó có nghĩa là bạn phải đẩy kết quả vào trong một mảng đã được định nghĩa từ trước đó.

var results = [];
data.forEach(function (element) {
 var formatted = formatElement(element);
 results.push(formatted);
});

Kết quả, bạn có 2 function: formatElement() và một function để đẩy dữ liệu vào array.

Tại sao lại phải dùng 2 function khi bạn thực sự chỉ cần 1?

var results = data.map(formatElement);

Dễ test hơn

Nếu bạn viết unit test, bạn sẽ thấy những hàm sử dụng .map(), .reduce(), .filter() dễ test hơn.

Bạn chỉ cần cung cấp data đầu vào và chờ đợi kết quả, trực quan và đơn giản.

Tham khảo: https://medium.com/poka-techblog/simplify-your-javascript-use-map-reduce-and-filter-bd02c593cc2d


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.