Coding Style

Coding Style

Sort by: Newest posts

Viết code "nghệ thuật" - Phần 1 - Chương II (P2)

1.9K 3 2
3

Viết code "nghệ thuật" - Phần mở đầu - Chương I (P1)

3.0K 13 13
17

Class method: vấn đề nho nhỏ về coding standard

264 0 0
6

Hãy sử dụng ESLint cho dự án của bạn!

8.3K 21 0
27

Một số lời khuyên khi review code

986 5 2
12

[VueJS] Style guide: viết code vue.js 3 "Dê" - dễ phát triển, dễ hiểu, dễ bảo trì

911 3 1
3

PHP - Code Style Guide: PSR-1

566 0 0
0

Một số method cần lưu ý đối với lập trình viên Ruby on Rails

328 4 0
8

Tìm hiểu về BEM - CSS hiệu quả với Sass Mixin

1.1K 4 0
4

Sử dụng gem RuboCop trong Rails

675 1 0
1

Tìm hiểu về BEM - Giới thiệu

4.0K 5 3
7

Tiếng Anh trong lập trình

126 0 0
-4

Simplifying Loops and Logic

64 0 0
0

Viết Code JavaScript chỉ dùng Toàn các kí hiệu ?

2.7K 25 4
12

Naming - Cách đặt tên

877 12 0
9

The Art Of Readble Code (Part IV)

154 0 0
0

The Art of Readble Code (Part III)

114 0 0
1

Why Should We Use Monitor Arm

150 0 0
0

Naming Tips In Programming

310 7 2
3