I18n

I18n

Sort by: Newest posts
Avatar

Setup đa ngôn ngữ i18n trong ReactJS

761 1 0
2
Avatar

Cùng mình tạo Boilerplate cho dự án NextJS v12 - Phần 2: i18n và NextAuth.js

2.4K 7 0
10
Avatar

Tìm hiểu i18n trong Nuxtjs

456 0 0
1
Avatar

Cách dùng localization trong JS với project Laravel (Part 2)

440 1 0
5
Avatar

[Vue3] Tích hợp Vue I18n đơn giản, siêu nhẹ cho các dự án Vue3

1.8K 0 1
 • Avatar
3
Avatar

NextJS - Đa ngôn ngữ không cần thư viện ngoài.

9.9K 10 7
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Cách dùng localization trong JS với project Laravel (Part 1)

2.1K 3 0
10
Avatar

Đa ngôn ngữ trong Laravel + Vuejs

752 0 0
7
Avatar

Một số extension hay cho VSCode

7.8K 3 0
6
Avatar

Sử dụng i18n trong NuxtJS

2.8K 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Áp dụng nội địa hoá cho dữ liệu trong ứng dụng (Localization / L10N)

1.9K 5 0
5
Avatar

Sử dụng I18n trong Zend Framework

253 0 0
1
Avatar

Xây dựng đa ngôn ngữ đơn giản với i18n chỉ bằng pure Javascript

6.3K 3 1
 • Avatar
2
Avatar

i18n Rails

1.0K 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 7: Sử dụng đa ngôn ngữ trong React Native (Multi-Languages) và 1 số chia sẻ cá nhân

4.5K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Javascript I18n

292 1 0
1
Avatar

Đa ngôn ngữ cho website có sử dụng Nuxtjs

1.2K 5 1
 • Avatar
8
Avatar

React Native Multiple Language (react-native-i18n lib)

10.6K 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Laravel google translate package - Đa ngôn ngữ cho PJ laravel bằng google dịch :D

2.8K 2 1
 • Avatar
15
Avatar

I18n trong VueJS

7.2K 2 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.