+6

Xây dựng hệ thống xác thực OAuth2 tích hợp Laravel Passport

Đăng nhập - một tính năng vừa cơ bản nhưng cũng vừa nâng cao đối với rất nhiều những lập trình viên. Các vấn đề liên quan tới xác thực, bảo mật, phân quyền, quản lý token, sesstion, cookie,.... Có rất nhiều cách để xây dựng ra tính năng đăng nhập này từ cơ bản tới phức tạp mà mọi người có thể tìm thấy ở trên mạng. Nhưng trong bài viết này, mình xin giới thiệu tới mọi người cách tích hợp Laravel Passport - một gói mở rộng của Laravel, để xây dựng một hệ thống xác thực OAuth2.

1. OAuth2 là gì

Nếu các bạn chưa biết thì OAuth2 là một giao thức xác thực và ủy quyền được sử dụng để ủy quyền truy cập vào tài nguyên giữa các ứng dụng. Giao thức này cho phép người dùng truy cập vào ứng dụng của họ mà không cần chia sẻ mật khẩu của họ trực tiếp với ứng dụng đó. Và nó được sử dụng rộng rãi trong cả các ứng dụng di động, web, và dịch vụ web.

 • Một số thuật ngữ và khái niệm chính liên quan đến OAuth2:
  • Resource Owner: là những người dùng có khả năng cấp quyền truy cập, chủ sở hữu tài nguyên.
  • Client: là những ứng dụng bên thứ 3 muốn truy cập vào phần tài nguyên được chia sẻ với tư cách của người sở hữu (đã được ủy quyền).
  • Authorization Server: xác thực, kiểm tra thông tin mà user gửi.
  • Access Token: Đoạn mã được trả về sau khi xác thực user.
  • Authorization Code: Đoạn mã dùng để lấy token truy cập từ server.
  • ....

2. Xây dựng hệ thống

Như tiêu đề thì trong bài này mình sẽ sử dụng Laravel Passport để xây dựng hệ thống xác thực này. mọi nguời có thể tham khảo về Laravel Passport tại đây.

mình sẽ bỏ qua việc setup laravel vì trên docs của nó đã hướng dẫn đầy đủ rồi

Bước 1: Cài Đặt Laravel Passport

Bạn chỉ cần mở teminal lên cd tới project của bạn và chạy lệnh:

composer require laravel/passport
php artisan migrate
php artisan passport:install

Sau khi chạy lệnh passport:install Laravel Passport sẽ tạo ra các khóa và token mặc định.

Bước 2: Cấu Hình Passport

2.1 Middleware và Facades

Thêm Passport routes, Middleware và Facades vào App\Http\Kernel.php:

// Trong $routeMiddleware thêm 3 dòng sau
// Trong phương thức $middlewareGroups
\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
\Laravel\Passport\Http\Middleware\CreateFreshApiToken::class,

2.2 Cấu Hình User Model

Trong App\Models\User.php:

use Laravel\Passport\HasApiTokens;

class User extends Authenticatable
{
  use HasApiTokens, Notifiable;
  // ...
}

2.3 Cấu Hình AuthServiceProvider

Trong App\Providers\AuthServiceProvider.php:

use Laravel\Passport\Passport;

public function boot()
{
  $this->registerPolicies();
  Passport::routes();
}

Bước 3: Public Migrations và Chạy Migrate

// Thêm vào 'providers'
Laravel\Passport\PassportServiceProvider::class,

Cấu Hình auth.php trong config/auth.php

'guards' => [
  'api' => [
    'driver' => 'passport',
    'provider' => 'users',
  ],
],

'providers' => [
  'users' => [
    'driver' => 'eloquent',
    'model' => App\Models\User::class,
  ],
],

Bước 4: Thiết Lập OAuth Routes

Trong routes/web.php:

use Laravel\Passport\Http\Controllers\AccessTokenController;

Route::get('/login', function () {
  $query = http_build_query([
    'user_id' => 1,
    'redirect_uri' => '/',
    'response_type' => 'code',
    'scope' => '',
  ]);

  return redirect('http://localhost:3000/oauth/authorize?' . $query);
});

Route::get('/callback', function (\Illuminate\Http\Request $request) {
  $tokenRequest = Request::create('/oauth/token', 'POST', [
    'grant_type' => 'authorization_code',
    'client_id' => 1,
    'client_secret' => 'oauth2token',
    'redirect_uri' => '/login',
    'code' => $request->code,
  ]);

  return app()->handle($tokenRequest);
});

Bước 5: Kiểm Tra Đăng Nhập

Tới đây bạn chỉ cần chạy ứng dụng Laravel của bạn và tuy cập /login đăng nhập vào để xem có thành công hay không

Sau khi hoàn thành các bước trên, Laravel Passport sẽ giúp bạn tạo và quản lý các token OAuth2 cho ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng các API endpoints như /oauth/token để đăng nhập và nhận token truy cập.

Tất nhiên tùy thuộc vào yêu cầu thực tế mà bạn có thể custom lại Middleware của nó.

3. Tổng kết

Trên đây là các bước để ứng dụng Oauth2 vào ứng dụng Laravel mà mình muốn giới thiệu tới mọi người. Việc áp dụng OAtuth2 vào ứng dụng không khó và cũng ra tăng tính bảo mật cho hệ thống. Mọi người hay tự xây dựng một hệ thống đăng nhập bằng OAuth2 nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.