+13

Xác thực trong Laravel bằng Sentinel

1. Giới thiệu

Sentinel là hệ thống xác thực và ủy quyền đầy đủ tính năng của PHP 5.4+. Nó cũng cung cấp các tính năng bổ sung như vai trò người dùng và các tính năng bảo mật bổ sung.

Sentinel là một bộ khung bất khả tri của các giao diện với các triển khai mặc định, mặc dù bạn có thể thay thế bất kỳ triển khai nào mà bạn thấy phù hợp.

Gói này tuân theo tiêu chuẩn FIG PSR-4 để đảm bảo khả năng tương tác cao giữa mã PHP được chia sẻ. Gói này yêu cầu PHP 5.4+ và đi kèm với Laravel 5 Facade và Service Provider để đơn giản hóa việc tích hợp framework tùy chọn.

2. Cài đặt

Cách tốt nhất và dễ nhất để cài đặt Sentinel là cài với Composer . Mở terminal và chạy lệnh:

composer require cartalyst/sentinel "2.0.*"

Nếu không, bạn sẽ phải tải xuống tệp composer.phar theo cách thủ công :

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

php composer.phar require cartalyst/sentinel "2.0.*"

Mở tệp config/app.php rồi thêm các dòng dưới vào $providers:

Cartalyst\Sentinel\Laravel\SentinelServiceProvider::class,

Thêm vào $aliases:

'Activation' => Cartalyst\Sentinel\Laravel\Facades\Activation::class,
'Reminder'  => Cartalyst\Sentinel\Laravel\Facades\Reminder::class,
'Sentinel'  => Cartalyst\Sentinel\Laravel\Facades\Sentinel::class,

Assets:

Khi cài đặt đã ok, chạy lệnh này trong terminal:

php artisan vendor:publish --provider="Cartalyst\Sentinel\Laravel\SentinelServiceProvider"

Migrations

php artisan migrate

Chú ý: Phải xóa bảng User , Reset Password trong db trước khi chạy lệnh php artisan migrate.

To using, only use in class:

use Cartalyst\Sentinel\Native\Facades\Sentinel;
use Illuminate\Database\Capsule\Manager as Capsule;

3. Login, Logout with rule "admin"

Tạo form Request

php artisan make:request Login

Trong file Requests\Login.php:

  /**
   * Xác định xem người dùng có được phép thực hiện yêu cầu này hay không.
   *
   * @return bool
   */
  public function authorize()
  {
    return true;
  }

  /**
   * Nhận các quy tắc xác thực áp dụng cho yêu cầu.
   *
   * @return array
   */
  public function rules()
  {
    return [
      //
      'email' => 'required',
      'password' => 'required|min:6'
    ];
  }

Route:

Route::get('/login', '[email protected]')->name('login');
Route::post('/postLogin', '[email protected]')->name('postlogin');

Hàm postLogin() trong file AuthController.php:

public function postLogin(Login $request)
  {
    try {
      $remember = (bool) $request->get('remember', false);
      if (Sentinel::authenticate($request->all(), $remember)) {
        return redirect()->intended($this->redirectTo);
      } else {
        $err = "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng!";
      }
    } catch (NotActivatedException $e) {
      $err = "Tài khoản của bạn chưa được kích hoạt";
    } catch (ThrottlingException $e) {
      $delay = $e->getDelay();
      $err = "Tài khoản của bạn bị block trong vòng {$delay} sec";
    }
    return redirect()->back()
      ->withInput()
      ->with('err', $err);
  }

Form login: file auth\login.blade.php

<form class="" action=" { { Route('postlogin')}}" method="post">
  @if(session('err'))
    <div class="alert alert-warning" role="alert"> { { session('err')}}</div>
  @endif
   { { csrf_field()}}
  <h3>Đăng nhập</h3>
  <div class="form-group { { ($errors->first('email'))?'has-error':''}}">
    <label for="email">E-mail</label> 
    <input type="email" name="email"
      class="form-control" id="email" placeholder="E-mail" value=" { { old('email')}}">
    @if($errors->first('email'))
      <p class="text-danger"> { { $errors->first('email')}}</p>
    @endif
  </div>
  <div class="form-group { { ($errors->first('password'))?'has-error':''}}">
    <label for="password">Mật khẩu</label> 
    <input type="password"
      name="password" class="form-control" id="password"
      placeholder="Mật khẩu">
    @if($errors->first('password'))
      <p class="text-danger"> { { $errors->first('password')}}</p>
    @endif
  </div>
  <div class="checkbox">
    <label> <input type="checkbox" name="remember" value="1"> Ghi nhớ tài khoản
    </label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Gửi</button>
</form>

Thêm Middleware authenticate và role admin check()

php artisan make:middleware Authenticate

php artisan make:middleware CheckRoleAdmin

Trong file Authenticate.php

<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Cartalyst\Sentinel\Native\Facades\Sentinel;
use Illuminate\Database\Capsule\Manager as Capsule;

class Authenticate
{

  /**
   * Xử lý yêu cầu đến.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request     
   * @param \Closure $next      
   * @return mixed
   */
  public function handle($request, Closure $next)
  {
    if (Sentinel::check()) {
      return $next($request);
    }

    return redirect()->route('login')->withErrors('Bạn phải đăng nhập');
  }
}
<?php
namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Cartalyst\Sentinel\Native\Facades\Sentinel;
use Illuminate\Database\Capsule\Manager as Capsule;

class CheckRoleAdmin
{

  /**
   * Xử lý yêu cầu đến
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request     
   * @param \Closure $next      
   * @return mixed
   */
  public function handle($request, Closure $next)
  {
    if (Sentinel::getUser()->inRole('admin')) {
      return $next($request);
    }
    return redirect()->route('login')->with('err', 'Bạn không có quyền truy cập');
  }
}

Trong file Kernel.php: thêm vào $routeMiddleware:

'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
'check.admin' => \App\Http\Middleware\CheckRoleAdmin::class

Nếu muốn xác thực thêm middleware trong route:

Route::group([
  'prefix' => 'post', 'middleware' => ['auth','check.admin']
], function () {
  Route::get('/index', '[email protected]')->name('post.index');
  Route::get('/create', '[email protected]')->name('post.create');
  Route::post('/store', '[email protected]')->name('post.store');

  Route::post('/{id}/newComment', '[email protected]')->name('post.newcomment');

  Route::get('/{id}', '[email protected]')->name('post.getpost');
  Route::post('/{id}/new', '[email protected]')->name('post.newcommentdetails');
});

Source: Internet


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.