api authentication

api authentication

Sort by: Newest posts
Avatar

Cách triển khai RefreshToken và AccessToken P1: Đừng lưu tất cả phiên của người dùng

1.6K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Từ OAuth đến OpenID Connect

4.0K 11 5
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

JWT authentication với gem devise-jwt

1.2K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

How JSON Web Token(JWT) authentication works?

538 0 0
2
Avatar

Token-based Authentication with Ruby on Rails 5 API

724 0 0
1
Avatar

JWT Authentication & Authorization in NodeJs REST API

13.7K 14 5
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

User Authentication API với PassportJS và ExpressJS

1.2K 2 0
2
Avatar

Xác thực API bằng Laravel Passport

1.3K 0 0
3
Avatar

Social login API cho Mobile App (server Laravel) sử dụng laravel passport, "hô biến" package thành code của mình :)

1.7K 1 1
 • Avatar
5
Avatar

What is an API and How it works?

184 0 0
0
Avatar

Chapter 5: Authentication, Part 2

423 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Authentication dùng passport và JWT trong express node js

11.2K 5 0
11
Avatar

devise_token_auth: Simple Authentication in Rails API

1.2K 0 0
2
Avatar

Xây dựng API login Google, Facebook, Twitter hay Github với server laravel cho các dự án về App Mobile

7.0K 8 12
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Xây dựng nhanh chóng API với Django Tastypie [Phần 2]

480 0 0
1
Avatar

JWT to authenticate Servers API’s

954 1 1
 • Avatar
1
Avatar

API Authentication sử dụng JWT trong Laravel

34.6K 25 3
 • Avatar
 • Avatar
32

api authentication


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.