0

Exhaustive annotation

I. Giới thiệu

 • Exhaustive được tạo ra bởi JakeWharton. Nó đóng vai trò vừa là annotation và vừa là plugin trình biên dịch Kotlin để đảm bảo thực thi đầy đủ các rẽ nhánh của câu lệnh when.
enum class RouletteColor { Red, Black, Green }

fun printColor(color: RouletteColor) {
 @Exhaustive
 when (color) {
  Red -> println("red")
  Black -> println("black")
 }
}
e: Example.kt:5: @Exhaustive when is not exhaustive!
Missing branches:
- RouletteColor.Green
 • Plugin này có khả năng kiểm tra tất cả các rẽ nhánh của câu lệnh when mà không cần phải tạo ra biến local hoặc tham chiếu các hàm vô nghĩa. Khi sử dụng plugin thì nhánh else sẽ bị cấm:
fun printColor(color: RouletteColor) {
 @Exhaustive
 when (color) {
  Red -> println("red")
  Black -> println("black")
  else -> println("green")
 }
}
e: Example.kt:5: @Exhaustive when must not contain an 'else' branch
 • Sự hiện diện của nhánh else sẽ cung cấp một hành động mặc định và làm cho exhaustive luôn đúng, do đó nhánh else sẽ không được thừa nhận.
 • Sealed class cũng được hỗ trợ với exhaustive
sealed class RouletteColor {
 object Red : RouletteColor()
 object Black : RouletteColor()
 object Green : RouletteColor()
}

fun printColor(color: RouletteColor) {
 @Exhaustive
 when (color) {
  RouletteColor.Red -> println("red")
  RouletteColor.Black -> println("black")
 }
}
e: Example.kt:9: @Exhaustive when is not exhaustive!
Missing branches:
- RouletteColor.Green

II. Cách sử dụng

buildscript {
 dependencies {
  classpath 'app.cash.exhaustive:exhaustive-gradle:0.1.1'
 }
 repositories {
  mavenCentral()
 }
}

apply plugin: 'org.jetbrains.kotlin.jvm' // or .android or .multiplatform or .js
apply plugin: 'app.cash.exhaustive'
 • @Exhaustive annotation sẽ có trong code của main và test source nhưng sẽ không phải là một dependency của module. Mỗi phiên bản của Exhaustive chỉ có thể làm việc với một phiên bản Kotlin nhất định.
Kotlin Exhaustive
1.4.10 - 1.4.20 0.1.1

III. So sánh với các giải pháp thay thế

1. Sử dụng warning suppression

fun printColor(color: RouletteColor) {
 @Suppress("UNUSED_VARIABLE")
 val exhaustive = when (color) {
  RouletteColor.Red -> println("red")
  RouletteColor.Black -> println("black")
 }
}
 • Ưu điểm:
  • Không cần lib mà vẫn chạy tốt.
  • Không overhead hoặc ảnh hưởng đến mã đã biên dịch.
 • Nhược điểm:
  • Yêu cầu warning suppression cần được đưa vào khuôn mẫu chung.
  • Yêu cầu sử dụng tên duy nhất (không được phép sử dụng _ )

2. Xây dựng trailing property hoặc gọi làm

fun printColor(color: RouletteColor) {
 when (color) {
  RouletteColor.Red -> println("red")
  RouletteColor.Black -> println("black")
 }.javaClass // or .hashCode() or anything else...
}
 • Ưu điểm:
  • Có thể chạy bất kỳ đâu mà không cần lib hoặc plugin
 • Nhược điểm:
  • Không mô tả về ảnh hưởng của when và ý tưởng của người phát triển khi tạo ra nó.
  • Tác động đến mã đã biên dịch dưới dạng lệnh gọi thuộc tính, lệnh gọi hàm.
  • Nghèo nàn tính cục bộ của các thuộc tính cách xa when.

3. Library trailing property

@Suppress("unused") // Receiver reference forces when into expression form.
inline val Any?.exhaustive get() = Unit
fun printColor(color: RouletteColor) {
 when (color) {
  RouletteColor.Red -> println("red")
  RouletteColor.Black -> println("black")
 }.exhaustive
}
 • Ưu điểm:
  • Mô tả rõ ràng tác động của when
  • Không ảnh hưởng đến code đã biên dịch
 • Nhược điểm:
  • Yêu cầu lib
  • Nghèo nàn tính cục bộ của các thuộc tính cách xa when.
  • Gây rối loạn cách quản lý tên của các tiện ích mở rộng bằng cách áp dụng cho mọi thứ không chỉ mỗi when.

4. Library leading expression

@Suppress("NOTHING_TO_INLINE", "ClassName", "UNUSED_PARAMETER") // Faking a soft keyword.
object exhaustive {
 inline operator fun minus(other: Any?) = Unit
}

fun printColor(color: RouletteColor) {
 exhaustive-when (color) {
  RouletteColor.Red -> println("red")
  RouletteColor.Black -> println("black")
 }
}
 • Ưu điểm:
  • Linh hoạt trong cách đặt tên và sửa đổi các từ khóa.
 • Nhược điểm:
  • Yêu cầu lib
  • Mã được định dạng sẽ chèn một khoảng trắng trước và sau dấu làm phá vỡ cấu trúc.

5. Sử dụng soft keyword trong trình biên dịch

fun printColor(color: RouletteColor) {
 sealed when (color) {
  RouletteColor.Red -> println("red")
  RouletteColor.Black -> println("black")
 }
}
 • Ưu điểm:
  • Không ảnh hưởng đến mã đã biên dịch.
  • Là một phần của ngôn ngữ thực tế.
 • Nhược điểm:
  • Yêu cầu tạo trình biên dịch và plugin IDE.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.