+8

Sử dụng StateFlow trong Android

StateFlow

StateFlow được mô tả là một flow đại diện cho trạng thái chỉ đọc với một giá trị dữ liệu có thể cập nhật duy nhất phát ra các bản cập nhật giá trị cho bộ thu (flow collectors) của nó. StateFlow là một data-model hữu ích để đại diện cho bất kỳ loại trạng thái nào, nó được thiết kế để sử dụng trong các trường hợp yêu cầu quản lý trạng thái trong thực thi bất đồng bộ với Kotlin Coroutines. StateFlow được nâng lên stable API kể từ phiên bản Kotlin Coroutines 1.4.0

StateFlow gồm hai biến thể: StateFlowMutableStateFlow :

 • StateFlow<T> interface chỉ cung cấp quyền truy cập giá trị.
 • MutabaleStateFlow<T> interface cung cấp khả năng sửa đổi giá trị.
public interface StateFlow<out T> : SharedFlow<T> {
  public val value: T
}

public interface MutableStateFlow<out T>: StateFlow<T>, MutableSharedFlow<T> {
  public override var value: T
  public fun compareAndSet(expect: T, update: T): Boolean
}

Trạng thái của StateFlow được biểu thị bằng giá trị thông qua thuộc tính value. Thuộc tính value luôn có giá trị ban đầu do đó có thể đọc một cách an toàn bất cứ lúc nào. Mọi cập nhật đối với giá trị sẽ được phản ánh trong tất cả các bộ thu bằng cách phát ra một giá trị với các cập nhật trạng thái. Trong Android, StateFlow rất phù hợp cho các lớp cần duy trì trạng thái có thể thay đổi quan sát được.

Một ví dụ đơn giản về cách sử dụng State flow:

class MainViewModel : ViewModel() {
  private val _countState = MutableStateFlow(0)

  val countState: StateFlow<Int> = _countState

  fun incrementCount() {
    viewModelScope.launch { _countState.value++ }
  }

  fun decrementCount() {
    viewModelScope.launch { _countState.value-- }
  }
}

Đoạn này khá giống cách sử dụng của LiveData:

 • Khai báo_countState là MutableStateFlow để khởi tạo giá trị và cung cấp khả năng cập nhật giá trị.
 • Khai báo một thể hiện của StateFlow là countState được để lộ cho Views (read-only field).

Khi bắt đầu thu giá trị từ StateFlow, bộ thu sẽ nhận được trạng thái cuối cùng trong luồng và mọi trạng thái tiếp theo. Các giá trị trong StateFlow được kết hợp bằng cách sử dụng so sánh Any.equals theo cách tương tự với toán tử distinctUntilChanged. Nó được sử dụng để kết hợp các bản cập nhật value trong MutableStateFlow và để ngăn chặn việc phát ra các giá trị tới bộ thu khi giá trị mới bằng với giá trị được phát ra trước đó.

Ví dụ views lắng nghe trạng thái StateFlow:

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  private val viewModel by lazy {
    ViewModelProvider(this)[MainViewModel::class.java]
  }

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    button_plus.setOnClickListener {
      viewModel.incrementCount()
    }
    
    button_minus.setOnClickListener {
      viewModel.decrementCount()
    }
    
    viewLifecycleOwner.lifecycleScope.launchWhenStarted {
      viewModel.countState.collect { value ->
        textview_count.text = "$value"
      }
    }
  }
}

Ở ví dụ sử dụng viewLifecycleOwner.lifecycleScope.launchWhenStarted để ràng buộc với lifecycle của views.

StateFlow và LiveData

StateFlowLiveDatacó những điểm tương đồng. Cả hai đều là các lớp lưu trữ dữ liệu có thể quan sát được và cả hai đều tuân theo một mẫu tương tự khi được sử dụng trong kiến trúc ứng dụng. Tuy nhiên, StateFlowLiveData có những hành vi khác nhau:

 • StateFlowyêu cầu một trạng thái ban đầu được chuyển vào hàm tạo trong khi LiveDatathì không.
 • StateFlow ngăn chặn việc phát ra các giá trị tới bộ thu khi giá trị mới bằng với giá trị được phát ra trước đó.
 • LiveData.observe()tự động hủy đăng ký consumer khi UI chuyển sang trạng thái STOPPED, trong khi collect từ một StateFlowhoặc bất kỳ luồng nào khác thì không.

Ngoài ra, StateFlow còn sử dụng được nhiều operators rất xịn của Flow (zip, combine ...) trong khi LiveData rất hạn chế.

Trong ví dụ ở bên trên có sử dụng viewLifecycleOwner.lifecycleScope.launchWhenStarted để nhận biết vòng đời khi thu thập từ flow, tránh lãng phí tài nguyên. Ngoài ra, cũng có thể xử lý khi thay đổi trạng thái vòng đời (Lifecycle states) theo cách thủ công, như trong ví dụ sau:

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  ...
  private var uiStateJob: Job? = null

  override fun onStart() {
    super.onStart()
    uiStateJob = lifecycleScope.launch {
      viewModel.uiState.collect { uiState -> 
        // Handle UI state
      }
    }
  }

  override fun onStop() {
    uiStateJob?.cancel()
    super.onStop()
  }
}

Một cách khác để ngừng lắng nghe các uiStatethay đổi khi UI không hiển thị là sử dụng hàm asLiveData() trong thư viện lifecycle-livedata-ktx để chuyển flow về LiveData 😃:

class LatestNewsActivity : AppCompatActivity() {
  ...
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    ...
    viewModel.uiState.asLiveData().observe(this) { state ->
      // Handle UI state
    }
  }
}

Tham khảo

https://developer.android.com/kotlin/flow/stateflow-and-sharedflow

https://kotlin.github.io/kotlinx.coroutines/kotlinx-coroutines-core/kotlinx.coroutines.flow/-state-flow/

https://scalereal.com/android/2020/05/22/stateflow-end-of-livedata.html

https://cesarmorigaki.medium.com/replace-livedata-with-stateflow-4f3c89214b04


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.