Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

344 1098 7 1.3M
Silver Content Creator
Avatar

Phân tích lỗ hổng uploadfile trên Apache Ofbiz (CVE-2021-37608 bypass)

4.2K 2 1
 • Avatar
8
Avatar

Tìm hiểu về lỗ hổng Clickjacking

2.2K 0 0
5
Avatar

[Write up] HTB: Knife - PHP 8.1.0 RCE

349 0 1
 • Avatar
6
Avatar

DNSStager - Công cụ giúp bạn ẩn payload trong DNS

3.7K 0 0
6
Avatar

[Rootme] Cracking Writeups (phần 1)

1.1K 0 0
5
Avatar

EC-Cube CMS và một số vấn đề bảo mật

1.7K 6 0
13
Avatar

Khai thác lỗ hổng dựa trên chức năng quên mật khẩu

2.0K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Xác thực trong ứng dụng web và một vài lỗ hổng bảo mật liên quan

3.7K 0 0
7
Avatar

Think out of the box trong việc tìm kiếm lỗ hổng .NET deserialization

874 0 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

IDOR là gì và ứng dụng bạn code có bị lỗi IDOR không?

6.0K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 3)

1.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite (phần 2)

4.2K 3 1
 • Avatar
10
Avatar

Nhập môn .NET deserialization

1.6K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

10 biện pháp bảo mật cho GitHub

2.6K 2 0
9
Avatar

Phân tích CVE-2019-20042 WordPress và BuddyPress (phần 2)

523 0 0
2
Avatar

Bypass SSL Pinning cho thiết bị iOS

2.7K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

iOS Custom URL Scheme và các vấn đề bảo mật liên quan

848 1 0
5
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 2)

2.7K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 3)

631 2 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite

4.8K 6 0
13
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.