Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

337 1097 7 1.2M
Silver Content Creator
Avatar

Phân tích một số lỗ hổng nghiêm trọng trên sản phẩm GLPI (P1)

6.0K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Phân tích CVE-2023-23488 Paid Memberships Pro < 2.9.8 - Unauthenticated Blind SQLi và vấn đề với request trong Wordpress

5.1K 1 0
12
Avatar

[Write up] Cyber Space OSINT Playground - Intro, Audition

5.1K 2 0
12
Avatar

Kiosk Breakouts - Lỗ hổng lạ tai và câu chuyện bypass cây ATM của một ngân hàng

6.1K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Build ChatGPT Telegram bot, đỡ phải login, daily limits

19.0K 26 63
 • Avatar
 • Avatar
48
Avatar

Làm sao để phòng tránh lỗ hổng "Host header injection"

8.0K 5 0
16
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử xâm nhập (phần 3): Reconnaissance

6.8K 5 0
16
Avatar

Bạn đã biết về lỗ hổng Class Pollution trong Python hay chưa (P1)?

6.6K 7 6
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

[Write up] Cyber Space OSINT Playground - Investigating

6.1K 0 0
12
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest iOS (Phần 1)

6.4K 5 0
16
Avatar

Khai thác Buffer overflow Sync Breeze Enterprise

6.6K 3 1
 • Avatar
14
Avatar

Phân tích lỗ hổng Unauthenticated Command Injection (CVE-2022-46169) trong phần mềm Cacti

7.4K 3 0
15
Avatar

Crawl truyện Conan để copy vào máy đọc sách 😫

9.9K 24 1
 • Avatar
42
Avatar

Deta - micro server miễn phí dành cho dev

8.2K 13 0
23
Avatar

Trích Xuất Credentials trên Windows

7.2K 5 0
14
Avatar

Hook Android Java với Frida

8.3K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Hook Android Native (Phần 2)

5.8K 4 0
14
Avatar

Hook Android Native (Phần 1)

7.2K 8 6
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (End)

6.3K 7 0
14
Avatar

Setup XSS Hunter Express (self-hosted) để khai thác XSS

9.3K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.