+20

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

Từ hồi bước vào thế giới của Rails là gần như mình không thể dùng Windows cho việc develop Rails app được nữa. Và điều đầu tiên mọi người gặp phải khi làm việc với Ubuntu đó là khi làm việc với Terminal và các câu lệnh shell. Thật sự ấn tượng ban đầu của mình thì khó hiểu một cách kinh khủng và cảm giác cực kì khó control, làm việc cảm giác chậm hơn nhiều khi phải gõ và xử lý nhiều. Ngoài ra nhìn vào cái màn hình đen xì của cái terminal thấy thật tẻ nhạt. Nhưng khi sử dụng thì càng ngày mình càng thấy rõ được sự hiệu quả của nó và tại sao khi rất nhiều developer chọn sử dụng Ubuntu hay các sản phẩm open source thay vì sử dụng Microsoft

Terminator, Guake Terminal

 • Với terminal bình thường, khi sử dụng một thời gian chúng ta sẽ thấy có một số nhược điểm, như là: không split được nhiều màn hình, hay không luôn luôn start up hay onscreen, tắt 1 cách nhanh gọn. Thì để giải quyết vấn đề này mình khuyên các bạn nên sử dụng 1 trong 2 trình terminal trên.

Hướng dẫn cài đặt Terminator:

sudo add-apt-repository ppa:gnome-terminator
sudo apt-get update
sudo apt-get install terminator

Terminator sẽ được cài đặt mặc định, và sau khi cài đặt cần phải khởi động lại terminal (shortcut: "Ctrl+Alt+T"). Bây giờ chúng ta có thể khởi động Terminator và dùng thử, với terminator chúng ta có thể split 1 cửa sổ ra thành nhiều terminal khác nhau để tiện dụng cho việc sử dụng. Chỉnh được các phím tắt, như mình thường chỉnh Ctrl + C cho Copy, Ctrl + V cho Paste cho giống với iTerm2 trên MacOS.

Hướng dẫn cài đặt Guake Terminal

Các bạn vào trong Ubuntu Software Center và search "Guake Terminal" và cài đặt. Chúng ta có thể cài đặt phím tắt để mở/tắt nhanh, phím tắt và rất nhiều thứ khác trong mục Preferences

ZSH và Oh-my-zsh

 • Zsh là một trình shell rất mạnh mẽ có thể tương tác như là một trình thông dịch và tương thích với Bash. (https://wiki.archlinux.org/index.php/zsh)

 • Oh-my-zsh là một plugin của Zsh dùng để thay đổi giao diện của terminal và hỗ trợ các plugin (rails, git, OSX, hub, capistrano, brew, ant, php, python, etc) (http://ohmyz.sh/)

Hướng dẫn cài đặt ZSH

sudo apt-get install zsh

Khởi động lại Terminal, có 2 option cho việc chọn Shell config. Đừng quên khi cài đặt xong thì migrate các config từ file .bashrc to .zshrc

Hướng dẫn cài đặt Oh-my-zsh

cd
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

Hướng dẫn cài đặt themes Agnoster

 • Mình xin giới thiệu các bạn một themes khá đẹp và mình đang sử dụng đó là themes Agnoster (https://gist.github.com/agnoster/3712874)
 • Đây là một themes khá dễ nhìn, màu sắc hài hoà.
 • Bước 1: Cài đặt Powerline Font
cd
wget https://github.com/powerline/powerline/raw/develop/font/PowerlineSymbols.otf
wget https://github.com/powerline/powerline/raw/develop/font/10-powerline-symbols.conf
mv PowerlineSymbols.otf ~/.fonts/ #nếu chưa có thư mục .fonts thì tự tạo
mkdir -p .config/fontconfig/conf.d #nếu chưa có thư mục
 • Bước 2: Clear fonts cache
fc-cache -vf ~/.fonts/
 • Bước 3: Di chuyển các file config
mv 10-powerline-symbols.conf ~/.config/fontconfig/conf.d/
 • Bước 4: Config ZSH

Mở file .zshrc bằng text editor

vim ~/.zshrc

Thay đổi dòng ZSH_THEME="robbyrussell"] thành [ZSH_THEME="agnoster"] sau đó khởi động lại terminal

 • Bước 5: Đổi màu của terminal thành Solarize
 • Trước hết máy phải cài đặt dconf, nếu chưa có thì:
sudo apt-get install dconf-cli
 • Clone repository của solarized và install
git clone git://github.com/sigurdga/gnome-terminal-colors-solarized.git ~/.solarized
cd ~/.solarized
./install.sh
 • Mình khuyên các bạn nên chọn Option 1 (Dark themes) vì nó khá đẹp và dễ nhìn
 • Để active đc Dark themes thì phải chuột ở terminal
Preferences>Profiles>Colors>Foreground and Background>Built-in schemes: Solarized dark 
Preferences>Profiles>Colors>Palette>Built-in schemes: Solarized
 • Bước 6: Đổi màu directory thành Solarize
cd
wget https://raw.githubusercontent.com/seebi/dircolors-solarized/master/dircolors.ansi-dark
mv dircolors.ansi-dark .solarized

Mở file .zshrc và thêm vào

eval `dircolors ~/.solarized/dircolors.ansi-dark`

Khởi động là terminal và bạn đã có một terminal hoàn hảo hơn rất nhiều

Cài đặt một số plugin (optional)

 • Zsh có hỗ trợ rất nhiều các plugin cho developer, mình xin hỗ trợ 2 plugin nổi bật và hiện tại mình đang dùng, bạn nào có plugin nào hay thì có thể comment thêm ở dưới
 • zsh-autosuggestions (sẽ hiện mờ suggesstion cho người dùng https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions#oh-my-zsh)
 • zsh-syntax-highlighting (với các keyword sẽ được highlight để developer dễ nhìn hơn khi gõ shell https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting)
 • Có 2 cách cài đặt với Zsh và với Oh-my-zsh (chung với tất cả các plugin - Ngoài ra trong repo github cũng có hướng dẫn rất cụ thể của từng plugin)
 • Với ZSH:
1. Clone repository về máy
2. Mở file .zshrc và thêm 1 dòng  
3. source + đường dẫn đến file .zsh của plugin (VD: source ~/.zsh/zsh-autosuggestions/zsh-autosuggestions.zsh)
 • Với Oh-my-zsh
1. Clone repository vào thư mục $ZSH_CUSTOM/plugins ( mặc định: ~/.oh-my-zsh/custom/plugins)
2. Thêm plugin vào list plugin (VD: plugins=(zsh-autosuggestions))
3. Bắt đầu phiên làm việc mới với Terminal

Đối với Ruby developer (optional)

 • Plugin
 • Nếu bạn là Ruby developer bạn có thể thay thế 1 số plugins vào file .zshrc
plugins=(git rails rails3 ruby capistrano bundler heroku rake rvm autojump command-not-found python pip github gnu-utils history-substring-search zsh-syntax-highlighting)
 • Đối với các bạn sử dụng RVM:
RPROMPT="\$(~/.rvm/bin/rvm-prompt s i v g)%{$fg[yellow]%}[%*]"
 • Đối với các bạn sử dụng Rbenv
RPROMPT='%{$fg[yellow]%}$(rbenv version-name)%{$reset_color%}%'

That's it!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.