Python

Python

Sort by: Newest posts

OpenCV With Python Part 9 ( Làm mờ và làm mịn )

1.6K 0 0
2

Mời các bạn góp ý project Sentiment Analysis sử dụng Tf-Idf áp dụng cho ngôn ngữ tiếng việt

2.4K 1 8
5

Mời các bạn góp ý project Drowsiness detection với Dlib và OpenCV

122 0 0
1

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

184 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

352 0 5
6

Sử dụng Django kết hợp cùng Celery

1.9K 1 0
4

Xây dựng một RestFul API đơn giản với python và Flask

4.8K 3 2
9

OpenCV With Python Part 8

1.7K 1 2
3

Một chút về Python

228 1 0
0

Exception Handling in Python

323 1 0
1

Xây dựng nhanh chóng API với Django Tastypie [Phần 1]

569 1 0
1

Everything you should know when design a domain-specific language (Pt. 3): DSL design strategies

151 0 0
0

Django: hiểu và sử dụng inline formset

678 0 0
2

Web crawling với thư viện BeautifulSoup

4.6K 4 1
0

Toán tử trong Python

1.9K 0 0
1

Bắt đầu với Python như thế nào?

1.3K 4 0
2

Sử dụng Django/Flask và Opencv để stream video từ webcam!

2.8K 3 4
3

Python cơ bản với Django Framework

6.3K 4 0
6

OpenCV With Python Part 7

771 0 1
0

Học Python từ con số 0 (Phần 2) - Function và Module

2.3K 3 0
2