Python

Python

Sort by: Newest posts

Data Analysis - Tại sao nhân viên bỏ việc

3.1K 40 10
63

OpenCV With Python Part 3

1.8K 2 0
0

Số chữ số 0 liên tiếp cuối cùng của n!

3.5K 16 3
21

Tổng quan về Python

1.5K 0 3
4

Sử dụng Heroku Connect kết hợp với Flask và Psycopg2

260 0 0
0

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P1

9.8K 9 3
6

Dùng Python 3 tính xác suất thoát FA

1.5K 4 4
11

Deep Learning in Python

1.0K 0 0
0

Breaking a Captcha by Machine Learning

2.5K 25 8
23

Những thủ thuật Python bạn nhất định phải biết trên con đường go pro

5.3K 19 0
15

Multinomial Naive Bayes áp dụng trong classification

755 0 0
0

Case Study: Solving Kaggle's Titanic machine learning competition

466 2 0
0

Tự viết plugin cho Sublime Text

461 2 0
3

Into to Machine Learning: Practical supervised learning algorithms with Scikit-learn

314 2 0
1

Hierarchical Clustering

85 0 1
1

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

830 2 0
2

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

630 1 0
2

Python context manager - bạn đã thực sự hiểu?

2.6K 10 1
7

Tìm hiểu về jsonrpclib

298 0 0
1

Models in Django (Part I)

1.2K 3 0
2