+2

Mô phỏng SDN bằng Mininet và ONOS - Phần 2: Thực hành mô phỏng SDN

Ở phần trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường và công cụ rồi, các bạn có thể xem ở đây

Tiếp theo ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn mô phỏng mạng SDN trên ONOS. Ở phần trước nếu các bạn chạy ONOS bằng lệnh ./start mà bị lỗi thì mình có thể khởi động ONOS bằng lệnh sau, đảm bảo chạy ngon lành, lúc tắt đi chỉ cần Ctrl+C

Xây dựng kịch bản mô phỏng

Chúng ta sẽ sử dụng python để viết kịch bản mô phỏng, ở đây thì topo mạng của mình gồm có 3 hosts và 3 switch, tùy vào yêu cầu mô phỏng thì các bạn xây dựng kịch bản tương tự, kịch bản của mình như sau:

from mininet.topo import Topo

class MyTopo( Topo ):
  "Simple topology example."

  def __init__( self ):
    "Create custom topo."

    Topo.__init__( self )
	# add host
    h1 = self.addHost('h1')
	h2 = self.addHost('h2')
	h3 = self.addHost('h3')

	# add switch
    s1 = self.addSwitch('s1')
	s2 = self.addSwitch('s2')
	s3 = self.addSwitch('s3')

	# add connection
    self.addLink(s1, s2)
    self.addLink(s3, s2)
	self.addLink(s3, s1)
	
	self.addLink(s1, h1)
	self.addLink(s2, h2)
	self.addLink(s3, h3)


	# sudo mn --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6653 --custom code2.py --topo tp

topos = { 'tp': ( lambda: MyTopo() ) }

Sau đó chạy câu lệnh như mình comment, thay code2.py bằng tên file của bạn, với local là thư mục chứa file

Khi đó thì màn hình onos sẽ hiển thị như sau: Cơ mà lúc này vẫn chưa ping được vì chúng ta chưa cấu hình định tuyến.

Cấu hình định tuyến tự động

Các bạn vào Menu/Application và bật cho mình 2 cái này lên Cái này cho phép sử dụng giao thức OpenFlow Còn cái này cho phép định tuyến tự động.

Giờ thì ping ngon rồi 😄

Cấu hình định tuyến thủ công.

Trước tiên các bạn vào Menu/Application và tắt Reactive Forwading đi rồi bật ARP/NDP proxy (lúc này ping giữa 2 host sẽ không thành công do đã tắt chức năng định tuyến tự động ở phần trên) Ở đây mình đã tạo file cấu hình có nội dung như sau:

{
 "flows": [
  {
   "id": "52917298863470654",
   "tableId": "0",
   "appId": "org.onosproject.net.intent",
   "groupId": 0,
   "priority": 55,
   "timeout": 0,
   "isPermanent": true,
   "deviceId": "of:0000000000000001",    // id của switch
   "state": "ADDED",
   "life": 1689,
   "packets": 0,
   "bytes": 0,
   "liveType": "UNKNOWN",
   "lastSeen": 1557803155885,
   "treatment": {
    "instructions": [
     {
      "type": "OUTPUT",   // cổng ra số 2
      "port": "2"
     }
    ],
    "deferred": []
   },
   "selector": {
    "criteria": [
     {
      "type": "IN_PORT",  // cổng vào số 3
      "port": 3
     },
     {
      "type": "ETH_DST",       
      "mac": "8E:BB:58:81:5D:4D"      // mac của host đích đến
     },
     {
      "type": "ETH_SRC",
      "mac": "62:D6:0A:99:C5:DB"     // mac của host gửi, mấy cái sau tương tự
     }
    ]
   }
  },
{
   "id": "52917298863470654",
   "tableId": "0",
   "appId": "org.onosproject.net.intent",
   "groupId": 0,
   "priority": 55,
   "timeout": 0,
   "isPermanent": true,
   "deviceId": "of:0000000000000001",
   "state": "ADDED",
   "life": 1689,
   "packets": 0,
   "bytes": 0,
   "liveType": "UNKNOWN",
   "lastSeen": 1557803155885,
   "treatment": {
    "instructions": [
     {
      "type": "OUTPUT",
      "port": "3"
     }
    ],
    "deferred": []
   },
   "selector": {
    "criteria": [
     {
      "type": "IN_PORT",
      "port": 2
     },
     {
      "type": "ETH_DST",
      "mac": "62:D6:0A:99:C5:DB"
     },
     {
      "type": "ETH_SRC",
      "mac": "8E:BB:58:81:5D:4D"
     }
    ]
   }
  },
{
   "id": "52917298863470654",
   "tableId": "0",
   "appId": "org.onosproject.net.intent",
   "groupId": 0,
   "priority": 55,
   "timeout": 0,
   "isPermanent": true,
   "deviceId": "of:0000000000000003",
   "life": 1689,
   "packets": 0,
   "bytes": 0,
   "liveType": "UNKNOWN",

   "treatment": {
    "instructions": [
     {
      "type": "OUTPUT",
      "port": "1"
     }
    ],
    "deferred": []
   },
   "selector": {
    "criteria": [
     {
      "type": "IN_PORT",
      "port": 2
     },
     {
      "type": "ETH_DST",
      "mac": "8E:BB:58:81:5D:4D"
     },
     {
      "type": "ETH_SRC",
      "mac": "62:D6:0A:99:C5:DB"
     }
    ]
   }
  },
{
   "id": "52917298863470654",
   "tableId": "0",
   "appId": "org.onosproject.net.intent",
   "groupId": 0,
   "priority": 55,
   "timeout": 0,
   "isPermanent": true,
   "deviceId": "of:0000000000000003",
   "state": "ADDED",
   "life": 1689,
   "packets": 0,
   "bytes": 0,
   "liveType": "UNKNOWN",
   "lastSeen": 1557803155885,
   "treatment": {
    "instructions": [
     {
      "type": "OUTPUT",
      "port": "2"
     }
    ],
    "deferred": []
   },
   "selector": {
    "criteria": [
     {
      "type": "IN_PORT",
      "port": 1
     },
     {
      "type": "ETH_DST",
      "mac": "62:D6:0A:99:C5:DB"
     },
     {
      "type": "ETH_SRC",
      "mac": "8E:BB:58:81:5D:4D"
     }
    ]
   }
  },
{
   "id": "52917298863470654",
   "tableId": "0",
   "appId": "org.onosproject.net.intent",
   "groupId": 0,
   "priority": 55,
   "timeout": 0,
   "isPermanent": true,
   "deviceId": "of:0000000000000002",
   "state": "ADDED",
   "life": 1689,
   "packets": 0,
   "bytes": 0,
   "liveType": "UNKNOWN",
   "lastSeen": 1557803155885,
   "treatment": {
    "instructions": [
     {
      "type": "OUTPUT",
      "port": "3"
     }
    ],
    "deferred": []
   },
   "selector": {
    "criteria": [
     {
      "type": "IN_PORT",
      "port": 2
     },
     {
      "type": "ETH_DST",
      "mac": "8E:BB:58:81:5D:4D"
     },
     {
      "type": "ETH_SRC",
      "mac": "62:D6:0A:99:C5:DB"
     }
    ]
   }
  },
{
   "id": "52917298863470654",
   "tableId": "0",
   "appId": "org.onosproject.net.intent",
   "groupId": 0,
   "priority": 55,
   "timeout": 0,
   "isPermanent": true,
   "deviceId": "of:0000000000000002",
   "state": "ADDED",
   "life": 1689,
   "packets": 0,
   "bytes": 0,
   "liveType": "UNKNOWN",
   "lastSeen": 1557803155885,
   "treatment": {
    "instructions": [
     {
      "type": "OUTPUT",
      "port": "2"
     }
    ],
    "deferred": []
   },
   "selector": {
    "criteria": [
     {
      "type": "IN_PORT",
      "port": 3
     },
     {
      "type": "ETH_DST",
      "mac": "62:D6:0A:99:C5:DB"
     },
     {
      "type": "ETH_SRC",
      "mac": "8E:BB:58:81:5D:4D"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

Sau đó các bạn vào đường dẫn sau và dán code đó vào rồi nhấn Try it out! http://localhost:8181/onos/v1/docs/#!/flows/post_flows Giờ thì ping lại ổn 😄 Lưu ý là gói tin đi qua mạng SDN thì TTL không bị giảm nhé

Qua 2 bài viết này thì mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường và mô phỏng mạng SDN qua mininet, onos. Đối với mô phỏng SDN-IP thì phức tạp hơn, các bạn có thể xem hướng dẫn ở đây

Tài liệu tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.