+4

Class và việc Phân chia Module trong Python

Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về Class và việc Phân chia Module trong Python

Class

Lập trình hướng đối tượng là một khái niệm không thể thiếu trong hầu hết các ngôn ngữ thông dụng hiện nay. Python cũng hỗ trợ lập trình hướng đối tượng với các khái niệm Class, Object, Override...

Khai báo một Class

Khai báo một class theo cú pháp sau:

class	myclass([parentclass]):
				assignments
				def	__init__(self):
								statements
				def	method():
								statements
				def	method2():
								statements

Ví dụ một class:

class	animal():
				name	=	''				name	=	''
				age	=	0
				def	__init__(self,	name	=	'',	age	=	0):
								self.name	=	name
								self.age	=	age
				def	show(self):
								print	'My	name	is	',	self.name
				def	run(self):
								print	'Animal	is	running...'
				def	go(self):
								print	'Animal	is	going...'
				
								
class	dog(animal):
				def	run(self):
								print	'Dog	is	running...'
								
myanimal	=	animal()
myanimal.show()
myanimal.run()
myanimal.go()
				
mydog	=	dog('Lucy')
mydog.show()
mydog.run()
mydog.go()

Sau khi thực thi sẽ cho ra kết quả:

My	Name	is
Animal	is	running...
Animal	is	going...
My	Name	is	Lucy
Dog	is	running...
Animal	is	going...

Trong ví dụ trên thì:

 • animaldog là 2 class. Trong đó class dog kế thừa từ class cha là animal nên sẽ có các phương thức của class animal .
 • nameage là thuộc tính (Attribute) của class.
 • Phương thức __init__(self) là hàm tạo của class. Hàm này sẽ được gọi mỗi khi có một object mới được tạo (từ một class), gọi là quá trình tạo instance.
 • show(), run()go() là 2 phương thức của 2 class. Khi khai báo phương thức có kèm tham số self dùng để truy cập ngược lại object đang gọi. Lúc gọi phươngthức thì không cần truyền tham số này.
 • Phương thức run() của class dog gọi là override của phương thức run() của class animal .

Phân chia module

Tất cả ví dụ cho đến thời điểm này đều được thực thi trong command line hoặc từ một file python .py . Tuy nhiên, đối với các ứng dụng lớn, có nhiều chức năng thì phân chia nhỏ dự án thành các file khác nhau sẽ giúp dễ bảo trì và tái sử dụng các thành phần đã thiết kế.

Chương này sẽ giúp bạn thiết kế các tính năng theo mô hình các module và khi cần thì sẽ gọi file tương ứng và sử dụng.

Các loại module / thư viện

Có 3 loại module thường thấy là:

 1. Viết bằng Python: có phần mở rộng là .py
 2. Các thư viện liên kết động: có phần mở rộng là .dll , .pyd , .so , .sl ,...
 3. C-Module liên kết với trình phiên dịch.

Đường dẫn tìm để load module

Để tải một module vào script của bạn, sử dụng cú pháp đơn giản:

import	modulename

khi gặp câu lệnh trên thì trình biên dịch sẽ tiến hành tìm kiếm file module tương ứng theo thứ tự thư mục sau:

 1. Thư mục hiện hành mà script đang gọi
 2. Các thư mục trong PYTHONPATH (nếu có set)
 3. Các thư mục cài đặt chuẩn trên Linux/Unix..

Có thể biết được đường dẫn mà một module đã được load bằng đoạn code dưới đây:

import	math
math.__file__
(Ví	dụ	trả	về	'/usr/lib/python2.5/lib-dynload/math.
so')
				
import	random
random.__file__
(Ví	dụ	trả	về	'/usr/lib/python2.5/random.pyc')

Lấy danh sách thuộc tính và phương thức của một module

Để lấy được danh sách các thuộc tính và phương thức mà module hỗ trợ, sử dụng hàm dir(modulename) . Ví dụ:

dir(math)
['__doc__',	'__file__',	'__name__',	'__package__',	
'acos',	'acosh',	'asin',	'asinh',	'atan',	'atan2',	
'atanh',	'ceil',	'copysign',	'cos',	'cosh',	'degree
s',	'e',	'erf',	'erfc',	'exp',	'expm1',	'fabs',	'fa
ctorial',	'floor',	'fmod',	'frexp',	'fsum',	'gamma'
,	'hypot',	'isinf',	'isnan',	'ldexp',	'lgamma',	'lo
g',	'log10',	'log1p',	'modf',	'pi',	'pow',	'radians
',	'sin',	'sinh',	'sqrt',	'tan',	'tanh',	'trunc']

Có thể gọi hàm dir() không truyền tham số để lấy các thuộc tính và phương thức của scope hiện tại đang thực thi.

Cách khai báo và sử dụng module

Giả sử bạn tạo một file python mymath.py có nội dung như sau:

def	cong(a,	b):
				return	a	+	b
				
def	tru(a,	b):
				return	a	-	b
				
def	nhan(a,	b):
				return	a	*	b

Sau đó, tạo một file có tên myexample.py , trong cùng thư mục với file mymath.py vừa tạo ở trên, có nội dung như sau:

import	mymath
				
num1	=	1
num2	=	2
				
print	'Tong	hai	so	la:	',	mymath.cong(num1,	num2)

Vào command line, thực hiện gọi file myexample như sau:

$	python	myexample.py

Sau khi thực hiện sẽ hiển thị lên màn hình là

Tong	hai	so	la:	3

Package module

Có thể gom nhiều module .py vào một thư mục và tên thư mục là tên của package và tạo một file __init__.py trong thư mục này.

Như vậy, cấu trúc thư của một package sẽ như sau:

|--	mypack
|			|--	__init__.py
|			|--	mymodule1.py
|			|--	mymodule2.py
|

Có thể sử dụng mymodule1 theo cú pháp import sau:

import	mypack.mymodule1

hoặc

import	mypack.mymodule1	as	mymodule1

hoặc

import	mypack.mymodule1	as	mod

Khi sử dụng một module thuộc một package thì các lệnh trong file __init__.py sẽ được thực hiện trước. Thông thường thì file __init__.py sẽ rỗng.

Có thể tạo các subpackage bên trong một package theo đúng cấu trúc thư mục, có file __init__.py . Ví dụ:

import	mypack.mysubpack.mysubsubpack.module

Dưới đây mình đã giới thiệu với các bạn về Class cũng như là việc phân chia Module trong Python. Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía dưới nhé.

Tham Khảo

https://docs.python.org/3/tutorial/modules.html#compiled-python-files

https://docs.python.org/3/tutorial/classes.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.