MVVM

MVVM

Sort by: Newest posts

iOS Architecture Patterns (MVC, MVP, MVVM)! Bạn đã hiểu rõ chưa?

2.5K 4 1
-3

Tại sao tôi chọn MVVM thay vì MVP

2.6K 6 1
7

Một chút VueJS

3.1K 9 0
13

Một số điều thú vị về tính thừa kế trong Java

865 4 0
0

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

1.4K 2 0
2

Binding Value Converters trong Xamarin.Form

469 0 2
1

Một chút về MVC, MVP và MVVM

15.9K 12 1
22

Swift: Những lợi ích của MVVM (Model - View - ViewModel)

3.2K 5 1
9

Model-View-ViewModel Achitecture in Android without Data Binding library

5.0K 7 8
11

Sử dụng MVVM pattern trong Xamarin Forms

1.3K 0 0
2

Understanding Data-Binding's generated code and How does Android Data-Binding compiler work

3.2K 2 1
7

RxSwift and MVVM

3.9K 4 0
5