MVVM

MVVM

Sort by: Newest posts

Một số điều thú vị về tính thừa kế trong Java

647 4 0
0

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

1.0K 2 0
2

Binding Value Converters trong Xamarin.Form

315 0 2
1

Một chút về MVC, MVP và MVVM

9.9K 9 1
10

Swift: Những lợi ích của MVVM (Model - View - ViewModel)

2.3K 5 1
7

Model-View-ViewModel Achitecture in Android without Data Binding library

4.5K 7 8
10

Sử dụng MVVM pattern trong Xamarin Forms

1.0K 0 0
2

Understanding Data-Binding's generated code and How does Android Data-Binding compiler work

2.6K 2 1
6

RxSwift and MVVM

3.5K 4 0
4