Information Technology

Information Technology

Sort by: Newest posts

10 quyển sách lập trình bạn nên đọc (10 Programming Books you Need to Read)

203 2 0
3

Top Trends IT Pros Should Be Considered As Dominant In 2019

95 0 0
1

Ai chịu trách nhiệm về Quality?

73 1 0
1

10 xu hướng công nghệ đáng chú ý nhất trong năm 2017

1.2K 2 0
0

Mở đầu với Design Pattern

557 3 1
1

Cloud Computing: A new era of Technology

60 0 2
1

Tìm hiểu về một số cách tấn công mạng

1.2K 4 0
1

Desktop IDE trong phát triển ứng dụng web

702 1 2
0

Virtual Reality and Augmented Reality - Past, Present and Future.

349 0 1
2

Information Technology