+15

Giới thiệu Gem Devise

1.Giới thiệu

Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn 1 gem trong Ruby on Rails mà được rất nhiều lập trình viên sử dụng.đó chính là Gem Devise

Devise là một gem rất linh hoạt được sử trong quá trình xác thực người dùng.Nó hỗ trợ hầu hết tất cả mọi việc bạn cần trong việc quản lí và xác thực người dùng trong hệ thống của bạn.Nó cho phép bạn có thể tạo nhiều Model trong cùng một lúc;Nó dược xây dựng dựa trên các module nên bạn có thể chỉ sử dụng những gì bạn thực sự cần.Gem devise có 10 module chính sau:

Tên module Chức năng chính
Database Authenticatable encrypts và lưu trữ mật khẩu trong cơ sở dữ liệu để xác nhận tính xác thực của một người sử dụng.Việc xác thực có thể được thực hiện thông qua POST hoặc HTTP Basic Authentication..
Omniauthable thêm OmniAuth (https://github.com/intridea/omniauth) hỗ trợ
Confirmable gửi email hướng dẫn xác nhận và xác minh một tài khoản đã đăng kí đúng với email.
Recoverable reset mật khẩu người dùng và gửi hướng dẫn đặt lại.
Registerable xử lý việc đăng ký người sử dụng thông qua một quá trình đăng ký, cũng cho phép họ để chỉnh sửa và phá hủy tài khoản của họ.
Rememberable quản lý tạo ra một mã thông báo cho người sử dụng ghi nhớ từ một cookie được lưu.
Trackable Đếm số lần đăng nhập,thời gian và địa chỉ IP của từng lần đăng nhập đó.
Timeoutable một khoảng thời gian nhất định mà người dùng chưa đăng nhập lại.
Validatable Xét tính hợp lệ của email và mật khẩu
Lockable khóa tài khoản sau khi một số quy định nhất đinh của việc đăng nhập thất bại.Có thể mở khóa thông qua email hoặc sau một thời gian xác định.

2.Cài đặt

Tạo một project mới trong cửa sổ console

rails new demo_devise

Thêm gem devise vào Gemfile

gem 'devise'

gõ các lệnh sau trong màn hình console

bundle install
rails generate devise:install

Sau khi add gem devise vào bước tiếp theo cần generate model sử dụng dem devise cho hệ thống.Ví dụ bạn muốn quản lí người dùng trong bảng User gõ lệnh sau.

rails generate devise User

màn hình console sẽ hiện.

 invoke active_record
 create  db/migrate/20151228154229_devise_create_users.rb
 create  app/models/user.rb
 invoke  test_unit
 create   test/models/user_test.rb
 create   test/fixtures/users.yml
 insert  app/models/user.rb
  route devise_for :users

Các file được tạo ra bao gồm: db/migrate/20151228154229_devise_create_users.rb

class DeviseCreateUsers < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table(:users) do |t|
   ## Database authenticatable
   t.string :email,       null: false, default: ""
   t.string :encrypted_password, null: false, default: ""

   ## Recoverable
   t.string  :reset_password_token
   t.datetime :reset_password_sent_at

   ## Rememberable
   t.datetime :remember_created_at

   ## Trackable
   t.integer :sign_in_count, default: 0, null: false
   t.datetime :current_sign_in_at
   t.datetime :last_sign_in_at
   t.string  :current_sign_in_ip
   t.string  :last_sign_in_ip

   ## Confirmable
   # t.string  :confirmation_token
   # t.datetime :confirmed_at
   # t.datetime :confirmation_sent_at
   # t.string  :unconfirmed_email # Only if using reconfirmable

   ## Lockable
   # t.integer :failed_attempts, default: 0, null: false # Only if lock strategy is :failed_attempts
   # t.string  :unlock_token # Only if unlock strategy is :email or :both
   # t.datetime :locked_at

   t.timestamps null: false
  end

  add_index :users, :email,        unique: true
  add_index :users, :reset_password_token, unique: true
  # add_index :users, :confirmation_token,  unique: true
  # add_index :users, :unlock_token,     unique: true
 end
end

ở đây bạn có thể thêm các trường cần thiết trong các thiết lập của bạn.sao cho phù hopwj với các module mà bạn định sử dụng.

Trong fileapp/models/user.rb

class User < ActiveRecord::Base
 # Include default devise modules. Others available are:
 # :confirmable, :lockable, :timeoutable and :omniauthable
 devise :database_authenticatable, :registerable,
     :recoverable, :rememberable, :trackable, :validatable
end

bạn có thể dùng các module bằng cách thêm các model để sử dụng.

Trong file routes.rb sẽ tự sinh ra resource của devise.

Rails.application.routes.draw do
 devise_for :users
end

Bạn cần migrate lại dữ liệu.bằng cách thực hiện các lệnh sau.

bundle exec rake db:create
bundle exec rake db:migrate

Tiếp theo, bạn cần phải thiết lập các tùy chọn URL mặc định cho Devise mailer. Dưới đây là một cấu hình trong file config/environments/development.rb

config.action_mailer.default_url_options = { host: 'localhost', port: 3000 }

bạn gõ rake routes để kiểm tra xem các đường dẫn của devise đã được cài đặt thành công chưa?

   Prefix Verb  URI Pattern          Controller#Action
  new_user_session GET  /users/sign_in(.:format)    devise/sessions#new
    user_session POST  /users/sign_in(.:format)    devise/sessions#create
destroy_user_session DELETE /users/sign_out(.:format)   devise/sessions#destroy
user_password POST  /users/password(.:format)   devise/passwords#create
  new_user_password GET  /users/password/new(.:format) devise/passwords#new
 edit_user_password GET  /users/password/edit(.:format) devise/passwords#edit
           PATCH /users/password(.:format)   devise/passwords#update
           PUT  /users/password(.:format)   devise/passwords#update
cancel_user_registration GET  /users/cancel(.:format)    devise/registrations#cancel
  user_registration POST  /users(.:format)        devise/registrations#create
 new_user_registration GET  /users/sign_up(.:format)    devise/registrations#new
 edit_user_registration GET  /users/edit(.:format)     devise/registrations#edit
           PATCH /users(.:format)        devise/registrations#update
           PUT  /users(.:format)        devise/registrations#update
           DELETE /users(.:format)        devise/registrations#destroy

Trợ giúp

Devise cung cấp một số trợ giúp trong view và controller.trong Controller có thể setup before_action.

before_action :authenticate_user!

một số trợ giúp khác

Trợ giúp Ý nghĩa,tác dụng
current_user helper này có sẵn đối với người dùng hiện tại
user_signed_in? helper này dùng để xác minh người dùng đang đăng nhập.
user_session dùng để truy cập vào phiên giao dịch

Bạn chạy lại rails server và vào trang đăng nhập. http://localhost:3000/users/sign_in login.png

Trang đăng kí http://localhost:3000/users/sign_up sign_up.png

Đến đây về cơ bản là bạn đã cài đặt xong gem devise.Ở phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để có thể cấu hình view và controller.

Cấu hình View

Trong file config/initializers/devise.rb bạn cần cấu hình lại

config.scoped_views = true

Bạn có thể generate ra toàn bộ view cho Devise bằng cách gõ lệnh.

rails generate devise:views

hoặc bỏ bớt đi các view không cần thiết bằng các thêm -v vào sau.

rails generate devise:views -v registrations confirmations

Cấu hình Controller

 class SessionsController < Devise::SessionsController
  def new
   get_pre_login_url
   super
  end
  def create
   @referer_url = root_path
   super
  end
  def destroy
   @referer_url = root_path
   super
  end
  private
  def get_pre_login_url
   @referer_url = root_path
  end
  def after_sign_in_path_for resource
   sign_in_url = url_for(action: "new", controller: "sessions", only_path: false, protocol: "http")
   if @referer_url == sign_in_url
   super
  else
   @referer_url || root_path
  end
  end
 end

Bạn có thể viết các hàm createdestroy để redirect đến trang nào đó(ví dụ: home_page)

Kết luận

Devise là một gem khá mạnh về quản lí người dùng được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng Ruby Developer.Cung cấp hầu hết các tính năng quản lí người dùng cho các hệ thống Rails.

Tài liệu tham khảo

https://github.com/plataformatec/devise


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.