+3

Devise Auth cho ứng dụng Rails sử dụng JSON Webservice

Chúng ta vẫn dùng thường dùng Rails để tạo ra các ứng dụng web và khi muốn tạo một ứng dụng mobile-friendly thì có hai con đường có thể chọn: hoặc là thiết kế một giao diện responsive hoặc là sẽ phát triển một ứng dụng cho các thiết bị di dộng. Để tạo ra một ứng dụng di động chúng ta phải tạo ra một giao diện để có thể kết nối tới server của ứng dụng Rails, đó là khi Web services phát huy tác dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thử xây dựng một JSON Web service cho ứng dụng Rails

Mục đích của chúng ta là xây dựng một API cho module xác thực người dùng sử dụng một gem rất quen thuộc là Devise. Tuy nhiên vì lý do bảo mật mà trong build mới nhất Devise đã bỏ đi tính năng token authentication.

Nhưng token authentication là gì? Có chức năng gì mà lại bị Devise bỏ đi?

Hiểu một cách đơn giản, authentication_token giống như một thẻ nhân viên, khi bạn đi vào công ty (sign in) thì bạn cần phải có, đi đến mỗi phòng ban khác nhau bảo vệ sẽ nhìn thẻ và biết được bạn có quyền đi vào không.

Khi người dùng send một request lên server thì sẽ đính kèm với authentication_token. Có hai cách để sử dụng token, thêm vào query string hoặc qua HTTP header.

Token authentication có vẻ rất quan trọng, vậy phải làm sao?

Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, lạnh cảm cúm đã có tiffi, chưa có token auth đã có gem simple_token_authentication

Dạo đầu đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện:

Tạo Rails app

rails new webservice_demo

Add gem và cài đặt

gem "devise"
gem "simple_token_authentication"
bundle install

Cài đặt model sử dụng Devise Authenticate

rails generate devise:install
rails generate devise User

Disable CRFS cho JSON request

application_controller.rb

protect_from_forgery with: :null_session

Tạo route cho API

Rails.application.routes.draw do
 devise_for :users
  namespace :api do
  namespace :v1 do
   devise_scope :user do
    post "sign_up", :to => 'registrations#create'
    post "sign_in", :to => 'sessions#create'
    delete "sign_out", :to => 'sessions#destroy'
   end
  end
 end
end

Tạo controller cho API

Trong thư mục app/controllers/api/v1 tạo các file:

 • applications_controller.rb (Controller của route "api/v1/")
class Api::V1::ApplicationController < ActionController::API
 acts_as_token_authentication_handler_for User, {fallback: :none}

 respond_to :json

 private
 def current_user
  @current_user ||= User.find_by authentication_token: request.headers["Authorization"] #token thông qua header
 end

 def authenticate_user_from_token
  render json: {message: "You are not authenticated"},
   status: 401 if current_user.nil?
 end
 end

 def ensure_params_exist
  return unless params[:user].blank?
  render json: {message: "Missing params"}, status: 422
 end

 def load_user_authentication
  @user = User.find_by_email user_params[:email]
  return login_invalid unless @user
 end

 def login_invalid
  render json:
   {message: "Invalid login"}, status: 200
 end
end
 • registrations_controller.rb (Controller của route "api/v1/sign_up")
class Api::V1::RegistrationsController < Devise::RegistrationsController
 before_action :ensure_params_exist

 respond_to :json

 def create
  user = User.new user_params
  if user.save
   render json: {message: "Registration has been completed",user: user}, status: 200
  else
   warden.custom_failure!
   render json: {message: error_messages(user.errors.messages), status: 200
  end
 end

 private
 def user_params
  params.require(:user).permit :email, :password, :password_confirmation
 end
end
 • sessions_controller.rb (Controller của route "api/v1/sign_in")
class Api::V1::SessionsController < Devise::SessionsController
 before_action :ensure_params_exist, only: [:create, :destroy]
 before_action :load_user_authentication

 respond_to :json

 def create
  if @user.valid_password? user_params[:password]
   sign_in @user, store: false
   render json: {message: "Signed in successfully",
    user: @user, status: 200
   return
  end
  invalid_login_attempt
 end

 def destroy
  if @user.authentication_token == user_params[:authentication_token] #token thông qua query string
   sign_out @user
   render json: {message: "Signed out"}, status: 200
  else
   render json: {message: "Invalid token"}, status: 200
  end
 end

 private
 def user_params
  params.require(:user).permit :email, :password, :authentication_token
 end

 def invalid_login_attempt
  render json: {message: "Sign in failed"}, status: 200
 end
end

Sau khi viết xong phần code cho server, bạn hãy sử dụng POSTMAN để tạo các request tới server.

 • Đăng ký: gửi request POST tới url /api/v1/sign_up với params
{
 "email": "test@gmail.com",
 "password": "12345678",
 "password_confirmation": "12345678"
}
 • Đăng nhập: gửi request POST tới url /api/v1/sign_in với params
{
 "email": "test@gmail.com",
 "password": "12345678"
}
 • Đăng xuất: gửi request DELETE tới url /api/v1/sign_out với params
{
 "authentication_token": "token của user"
}

Vậy là chúng ta đã tạo xong một API để thực hiện việc đăng ký, đăng nhập cho ứng dụng Rails server thông qua Devise. Bài viết đầu tiên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý, bổ sung.

Thân ái và quyết thắng


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.