0

Two Factor Authenticate với Devise

Introduction

Việc sử dụng password và email/username để login vào hệ thông cũng không thể coi là đủ an toàn. Nếu người khác có thể đoán hoặc biết được password của bạn là một vấn đề khá nguy hiểm. Như vậy hiên tại nhiều hệ thống cho phép người dùng enable Two factor Authenticate (2FA) là cách để đảm bảo tài khoản của họ sẽ được an toàn rất nhiều. Cách này là yêu cầu người dùng dùng thiết bị thứ 2 để xác nhận tài khoản như điện thoại, ....

Việc implement 2FA cũng không phải là việc đơn giản để có thể implement một cách đúng, và đòi hỏi bạn phải làm khá nhiều. Rất may, cũng có nhiều service đã implement sẵn, bạn chỉ cần cài đặt và kết hợp vào hệ thống của mình là được. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn sử dụng service Authy của Twilio để tạo 2FA một cách tiện lợi và nhanh.

Implementation

1. Cài đặt Devise

Add gem devise như bình thường.

https://github.com/plataformatec/devise

gem "devise"

=> bundle install

$ rails generate devise:install
$ rails generate devise User

2. Cài đặt Authy

 • Cài đặt gem:
gem "devise-authy"

=> bundle install

Generate ra views của Authy

rails g devise_authy:install

sẽ generate ra như sau

insert config/initializers/devise.rb
initializer authy.rb
create config/locales/devise.authy.en.yml
create app/views/devise/devise_authy/enable_authy.html.erb
create app/views/devise/devise_authy/verify_authy.html.erb
create app/views/devise/devise_authy/verify_authy_installation.html.erb
create app/assets/stylesheets/devise_authy.css
create app/assets/javascripts/devise_authy.js
insert app/views/layouts/application.html.erb

Trong file config/initializers/authy.rbENV["AUTHY_API_KEY"] Vậy bạn cần phải có env này.

Config Model

rails g devise_authy User

sẽ generate ra như sau

insert app/models/user.rb
insert app/models/user.rb
invoke active_record
create  db/migrate/20181222082534_devise_authy_add_to_users.rb

Cuối cùng:

rake db:migrate

3. Chạy demo

Bạn có thể vào routes của devise như bình thường để sign up / sign in. Tuy nhiên, Authy cũng đã sinh ra thêm các routes khác nữa như sau:

      user_verify_authy GET  /users/verify_authy(.:format)            devise/devise_authy#GET_verify_authy
               POST  /users/verify_authy(.:format)            devise/devise_authy#POST_verify_authy
      user_enable_authy GET  /users/enable_authy(.:format)            devise/devise_authy#GET_enable_authy
               POST  /users/enable_authy(.:format)            devise/devise_authy#POST_enable_authy
     user_disable_authy POST  /users/disable_authy(.:format)           devise/devise_authy#POST_disable_authy
user_verify_authy_installation GET  /users/verify_authy_installation(.:format)     devise/devise_authy#GET_verify_authy_installation
               POST  /users/verify_authy_installation(.:format)     devise/devise_authy#POST_verify_authy_installation
 user_authy_onetouch_status GET  /users/authy_onetouch_status(.:format)       devise/devise_authy#GET_authy_onetouch_status
      user_request_sms POST  /users/request-sms(.:format)            devise/devise_authy#request_sms
   user_request_phone_call POST  /users/request-phone-call(.:format)         devise/devise_authy#request_phone_call

Để enable 2FA, vào link: http://localhost:3000/users/enable_authy

Sau khi enable thành công, mỗi khi user login thì nó sẽ tự redirect cho user xác nhận Token.

Đến đây, 2FA đã chạy thành công 😄

Conclusion

Như hướng dẫn trên, Authy đã giúp bạn kết hợp 2FA một cách hiệu quả và nhanh, không cần code nhiều. Bạn có thể tham khao thêm:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.