+1

Web Chat Real-time using ActionCable in Rails 5

Rails 5 đã cung cấp một tính năng thú vị đó là ActionCable. Nhiệm vụ của ActionCable là cho phép chúng ta có thể tạo chức năng real-time trong các ứng dụng Rails trở nên đơn giản hơn rất nhiều. ActionCable sử dụng giao thức Websocket để hỗ trợ giao tiếp hai chiều giữa client và server. Action Cable có thể chạy độc lập với server hoặc chúng ta có thể cấu hình cho nó chạy chính process của nó bên trong ứng dụng chính của server. Nội dung bài viết này mình tập trung hướng dẫn tạo một Web Chat Real-time sử dụng ActionCable trong Rails 5.

Yêu cầu

 • Ruby 2.2.2 trở lên
 • Rails 5

Bước 1. Tạo ứng dụng với Rails 5.

Tạo một ứng dụng có tên chat_action_cable:

rails new chat_action_cable

Cài đặt các gem cần thiết:

gem "devise"
gem "jquery-rails"

ActionCable khởi tạo subscriber phía client và sử dụng jQuery để thêm nội dung vào DOM. Trong ứng dụng này mình sẽ dùng gem Devise để xác thực người dùng. Thêm gem "devise"gem "jquery-rails"vào trong Gemfile của bạn, bundle install để cài đặt gem. Thêm require jquery vào application.js

// app/assets/javascripts/cable.js
//= require jquery
//= require rails-ujs

Bước 2. Xác thực người dùng.

Xác thực người dùng sử dụng gem Devise.

rails g devise:install
rails g devise user
rails db:migrate

Chạy rails s và bạn đã có thể đăng ký tài khoản người dùng tại http://localhost:3000/users/sign_in

Bước 3. Xây dựng chức năng trò chuyện.

 1. Tạo trang hiển thị tin nhắn
rails g controller chats index

Thêm đường dẫn trong file routes.rb:

# config/routes.rb
...
root chats#index

Để chắc chắn người dùng đã đăng nhập trước khi gửi tin nhắn chúng ta thêm phương thức authenticate_user! mà gem devise cung cấp vào trong controller:

# controllers/chats_controller.rb
class ChatsController < ApplicationController
 before_action :authenticate_user!

 def index
 end
end
 1. Tạo model chứa tin nhắn

Chúng ta sẽ tạo model Message:

rails g model Message user:belongs_to body:text
rails db:migrate

Kiểm tra các liên kết giữa các model:

# models/user.rb
has_many :messages, dependent: :destroy
# models/message.rb
belongs_to :user

Tiếp theo chúng ta sẽ lấy messages trong chats_controller.rb:

# controllers/chats_controller.rb
def index
 @messages = Message.order(created_at: :asc)
end

Tạo _message.html.erb để hiển thị message:

# views/messages/_message.html.erb
<div class="message">
 <strong><%= message.user.email %></strong> says:
 <%= message.body %>
 <br>
 <small>at <%= l message.created_at, format: :short %></small>
 <hr>
</div>

Tạo chat_room để người dùng gửi tin nhắn:

# views/chats/index.html.erb
<h1>Chat room</h1>
<hr>
<div id="messages">
 <%= render @messages %>
</div>
<%= text_field_tag :body, "", id: "message-body" %>

Bước 4. Tạo channel để giao tiếp giữa client và server.

Trước tiên thêm một vài cấu hình cho trang web của chúng ta:

# config/environments/development.rb
config.action_cable.url = 'ws://localhost:3000/cable'
config.action_cable.allowed_request_origins = [ 'http://localhost:3000', 'http://127.0.0.1:3000' ]

Cấu hình routes.rb:

# config/routes.rb
...
mount ActionCable.server => "/cable"

Tạo channel chat với phương thức send_message:

rails g channel chat send_message

Tiếp theo ta cấu hình cho channel vừa tạo. Cấu hình cho client:

# assets/javascripts/channels/chat.coffee
App.chat = App.cable.subscriptions.create "ChatChannel",
 connected: ->
  # Method này sẽ được gọi khi đã kết nối với ChatChannel.
   
 disconnected: ->
  # Method này sẽ được gọi khi đã kết thúc kết nối với ChatChannel.
  
 received: (data) ->
  $('#messages').append data['message']
  #Show messges khi nhận dữ liệu từ server trả về.
   
 send_message: (message) ->
  @perform 'send_message', message: message
  # Dùng để thông báo với server là có dữ liệu truyền lên

 $(document).on 'keypress', '#message-body', (event) ->
  if event.keyCode is 13
   App.chat.send_message event.target.value, 
   event.target.value = ""
   event.preventDefault()

Cấu hình cho server:

# app/channels/chat_channel.rb
class ChatChannel < ApplicationCable::Channel
 def subscribed
  stream_from "chat_channel"
 end

 def unsubscribed; end

 def send_message data
  current_user.messages.create! body: data['message']
 end
end

Tuy nhiên, phương thức current_user không thể truy cập được vào channels. Do đó chúng ta phải tạo current_user thông qua cookie mà người dùng đăng nhập cookies.signed["user.id"].

# app/channels/application_cable/connection.rb
module ApplicationCable
 class Connection < ActionCable::Connection::Base
  identified_by :current_user

  def connect
   self.current_user = find_verified_user
  end

  private

  def find_verified_user
   session_key = cookies.encrypted[Rails.application.config.session_options[:key]]
   verified_id = session_key['warden.user.user.key'][0][0]
   verified_user = User.find_by(id: verified_id)
   return reject_unauthorized_connection unless verified_user

   verified_user
  end
 end
end

Khi sử dụng Devise, cookies.signed["user.id"] thì id của người dùng đăng nhập không được lưu trữ. Giải quyết vấn đề này chúng ta sử dụng Warden.

# config/initializers/warden_hooks.rb
Warden::Manager.after_set_user do |user,auth,opts|
 scope = opts[:scope]
 auth.cookies.signed["#{scope}.id"] = user.id
 auth.cookies.signed["#{scope}.expires_at"] = 30.minutes.from_now
end

Warden::Manager.before_logout do |user, auth, opts|
 scope = opts[:scope]
 auth.cookies.signed["#{scope}.id"] = nil
 auth.cookies.signed["#{scope}.expires_at"] = nil
end

Bước 5. Tạo một background job thực hiện việc response cho client.

rails g job MessageBroadcast

Chúng ta sẽ sử dụng Callbacks của Active Record để gọi Jobs thực hiện response cho client:

# app/models/message.rb
class Message < ApplicationRecord
 ...

 after_create_commit :broadcast_message

 private

 def broadcast_message
  MessageBroadcastJob.perform_later self
 end
end
# app/jobs/message_broadcast_job.rb
class MessageBroadcastJob < ApplicationJob
 queue_as :default

 def perform(message)
  ActionCable.server.broadcast "chat_channel", message: render_message(message)
 end

 private

 def render_message(message)
  MessagesController.render partial: "messages/message", locals: {message: message}
 end
end

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong một Web Chat Real-time sử dụng ActionCable. Bây giờ bạn có thể rails s và mở nhiều tab để có thể xem kết quả nhé!

Tài liệu tham khảo:

 1. https://qiita.com/
 2. https://scotch.io/

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.