Design Principle

Design Principle

Sort by: Newest posts
Avatar

Nguyên tắc UX/UI trong phát triển phần mềm mà tất cả Testers nên biết P2

254 1 0
2
Avatar

Nguyên tắc UX/UI trong phát triển phần mềm mà tất cả Testers nên biết P1

377 0 4
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Nguyên tắc thiết kế Interface Segregation trong phát triển phần mềm

708 1 0
0
Avatar

Hướng dẫn Adapter Design Pattern

8.0K 13 0
17
Avatar

Nguyên tắc Open/Closed trong thiết kế phần mềm

575 3 3
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Tìm hiểu về một số nguyên tắc thiết kế trong lập trình

643 1 0
2
Avatar

Một số Design Principles trong lập trình mà bạn nên biết

8.6K 53 2
 • Avatar
 • Avatar
72
Avatar

Một số thủ thuật thiết kế một website nhanh với "Hiệu suất trực quan"

796 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Object Oriented Design Principles

770 8 0
3
Avatar

Loose Coupling & Dependencies Management

103 1 0
1
Avatar

Dependency Inversion, Inversion of Control and Dependency Injection

15.5K 40 4
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

Spring IoC Container & Dependency Injection

787 2 1
 • Avatar
1
Avatar

[Slide Only] Object Oriented Design Principles

3.9K 11 7
 • Avatar
 • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.