+6

Cùng thiết lập Multi Node Cluster trong Hadoop 2.x nào!

Mayfest2023 ContentCreator

Trong bài viết trước của mình, mình đã giới thiệu về Hadoop và các thành phần của Hadoop. Hadoop là một hệ sinh thái mã nguồn mở được sử dụng để lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn. Nhân tiện một ngày đẹp trời được giao task setup multi node cluster để làm 1 số công việc trên công ty, mình viết luôn một bài coi như node lại quá trình cài đặt cũng như kiểm thử về multi node cluster trong Hadoop.

Việc triển khai multi node cluster trong Hadoop sẽ chứa hai hoặc nhiều DataNode trong môi trường Hadoop phân tán. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt với 2 máy (1 master và 1 slave) và data node trên cả 2 máy sẽ đều chạy Triển thôi!!

Cài đặt Multi Node Cluster trong Hadoop

Những thứ cần chuẩn bị trên 2 máy

 • Hadoop 2.7.3
 • JAVA8
 • SSH

Trước hết, do có một số lỗi vặt như đường dẫn tài khoản cty mình có '\' trong path, mà hadoop chỉ cho phép '/' vì vậy tốt nhất các bạn nên tạo riêng 1 user và cấp quyền sudo cho nó (trên tất cả các node cho an toàn), rồi cài đặt hadoop trên user đó.

 • Tạo user
  sudo adduser hadoop
  
 • Cấp quyền sudo
  sudo usermod -aG sudo hadoop
  
 • Chuyển user
  su hadoop
  

Bước 1: Check IP 2 máy

 • Dùng lệnh ifconfig để kiểm tra IP 2 máy, ở đây mình có thông tin như sau
  • Master IP: 10.0.37.186
  • Slave IP: 10.0.37.92

Bước 2: Vô hiệu hóa tường lửa

 • Dùng lệnh service iptables stopsudo chkconfig iptables off để vô hiệu hóa tường lửa trên cả 2 máy
 • Hoặc bạn có thể dùng lệnh sudo ufw disable

Bước 3: Thêm địa chỉ IP của master node và slave node vào file cấu hình

 • Thêm cấu hình IP của 2 node vào file /etc/hosts:
  sudo nano /etc/hosts
  

image.png

Bước 4: Restart sshd service

service sshd restart

Bước 5: Tạo SSH key trên Master Node

ssh-keygen -t rsa -P “”

image.png

Bước 6: Sao chép SSH key vừa tạo để làm authorized key của Master Node

cat $HOME/.ssh/id_rsa.pub >> $HOME/.ssh/authorized_keys

Bước 7: Sao chép key ssh master node sang authorized key của slave node

ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub user_slave_node@slave

image.png

Bước 8: Cài JAVA trên tất cả các node

 • Tải xuống Java8 package tại đây. Lưu trữ file này tại /home
 • Giải nén package vừa tải
  tar -xvf jdk-8u371-linux-x64.tar.gz
  

Bước 9: Cài Hadoop trên tất cả các node

 • Download Hadoop Package tùy version tại đây
 • Giải nén tập vừa tải
  tar -xvf hadoop-2.7.3.tar.gz
  

Bước 10: Thêm Hadoop path và Java patth vào bash file trên tất cả các node

 • Mở file .bashrc để thêm các đường dẫn Hadoop và Java

  sudo nano .bashrc
  
 • Thêm các nội dung sau

  # Set hadoop environment variables
  export HADOOP_HOME=$HOME/hadoop-2.7.3
  export HADOOP_CONF_DIR=$HOME/hadoop-2.7.3/etc/hadoop
  export HADOOP_MAPRED_HOME=$HOME/hadoop-2.7.3
  export HADOOP_COMMON_HOME=$HOME/hadoop-2.7.3
  export HADOOP_HDFS_HOME=$HOME/hadoop-2.7.3
  export YARN_HOME=$HOME/hadoop-2.7.3
  export PATH=$PATH:$HOME/hadoop-2.7.3/bin
  
  # Set Java environment variables
  export JAVA_HOME=$HOME/jdk1.8.0_371
  export PATH=$HOME/jdk1.8.0_371/bin:$PATH
  
 • Thực thi các thay đổi

  source .bashrc
  
 • Export thêm Java path trong file $HADOOP_HOME/etc/hadoop/hadoop_env.sh image.png

 • Kiểm tra lại xem đã cấu hình đúng đường dẫn hay chưa image.png

Bước 11: Disable IPv6

 • Do một vài lý do, việc disable IPv6 trong Hadoop có thể cải thiện hiệu suất và ổn định cho hệ thống.
 • Disable IPv6 trong hadoop-env.sh trong folder $HADOOP_HOME/etc/hadoop/ bằng cách sửa câu lệnh
  HADOOP_OPTS=-Djava.net.preferIPv4Stack=true
  
 • Để chắc chắn hơn, hãy kiểm tra xem Ubuntu của bạn có đang bật IPv6 không bằng lệnh sau
  cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
  
  Nếu trả về 0 tức không bật IPv6, còn 1 thì chúng ta sẽ làm thêm 1 vài bước dưới đây để disable nó
  sudo nano /etc/sysctl.conf
  
  Thêm nội dung sau
  # IPv6 configuration
  net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
  net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
  net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
  
  Reload lại config vừa thêm
  sudo sysctl -p
  

Bước 12: Cấu hình file mastersslaves

 • Di chuyển tới thư mục hadoop-2.7.3/etc/hadoop
  cd hadoop-2.7.3/etc/hadoop
  
 • Tại master node:
  • Chỉnh sửa file masters
  sudo nano masters
  
  image.png
  • Chỉnh sửa file slaves
  sudo nano slaves
  
  image.png
 • Tại slave node:
  • Chỉnh sửa file masters
  sudo nano masters
  
  image.png
  • Chỉnh sửa file slaves
  sudo nano slaves
  
  image.png

Bước 13: Cấu hình file core-site.xml

 • Trên cả master node và slave node, cấu hình file core-site.xml như sau

  sudo nano core-site.xml
  
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>
  <configuration>
    <property>
      <name>fs.defaultFS</name>
      <value>hdfs://master:9000</value>
    </property>
  </configuration>
  

  image.png

Bước 14: Cấu hình file hdfs-site.xml

 • Phần này là do mình đang thử nghiệm 2 máy nên sẽ để Secondary NameNode chính ở master node (Đúng chuẩn cần đặt Secondary NameNode ở 1 node riêng)

 • Trên master node sudo nano hdfs-site.xml (lưu ý thay đổi --username-- cho phù hợp)

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>
   <configuration>
     <property>
       <name>dfs.replication</name>
       <value>2</value>
     </property>
     <property>
       <name>dfs.permissions.enabled</name>
       <value>true</value>
     </property>
     <property>
       <name>dfs.namenode.secondary.http-address</name>
       <value>--IP_master_node--:50090</value>
     </property>
     <property>
       <name>dfs.namenode.name.dir</name>
       <value>/home/--username--/hadoop-2.7.3/namenode</value>
     </property>
     <property>
       <name>dfs.datanode.data.dir</name>
       <value>/home/--username--/hadoop-2.7.3/datanode</value>
     </property>
   </configuration>
  
 • Trên slave node sudo nano hdfs-site.xml (lưu ý thay đổi --username-- cho phù hợp)

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>
   <configuration>
     <property>
       <name>dfs.replication</name>
       <value>2</value>
     </property>
     <property>
       <name>dfs.permissions.enabled</name>
       <value>true</value>
     </property>
     <property>
       <name>dfs.namenode.secondary.http-address</name>
       <value>--IP_master_node--:50090</value>
     </property>
     <property>
       <name>dfs.datanode.data.dir</name>
       <value>/home/--username--/hadoop-2.7.3/datanode</value>
     </property>
   </configuration>
  

Bước 15: Sao chép template của mapred-site.xml từ file mapred-site.xml.template

 • Sao chép template thành 1 file riêng để cấu hình trên cả master node và slave node
  cp mapred-site.xml.template mapred-site.xml
  
 • Cấu hình lại file sudo nano mapred-site.xml
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>
  <configuration>
    <property>
      <name>mapreduce.framework.name</name>
      <value>yarn</value>
    </property>
  </configuration>
  

Bước 16: Cấu hình file yarn-site.xml

 • Trên cả master node và slave node, cấu hình file yarn-site.xml như sau
  sudo nano yarn-site.xml
  
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>
   <configuration>
     <property>
       <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
       <value>mapreduce_shuffle</value>
     </property>
     <property>
       <name>yarn.nodemanager.auxservices.mapreduce.shuffle.class</name>
       <value>org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value>
     </property>
   </configuration>
  

Bước 17: Định dạng tên node trên master node

 • Tại master node:
hdfs namenode -format

image.png

Bước 18: Khởi động các demons trên master node

 • Tại master node:
cd $HADOOP_HOME
./sbin/start-all.sh

Kiểm tra các Nodes đã hoạt động hay chưa

 • Sử dụng lệnh jps để kiểm tra xem các node đã hoạt động hay chưa

image.png

master node

image.png

Slave node

image.png

Một số lỗi mình gặp phải và cách khắc phục

 • JAVA_HOME is not set: Thêm dòng sau JAVA_HOME="/home/<<user_name>>/jdk1.8.0_371" vào file /etc/environment trên tất cả các nodes sau đó chạy lệnh source /etc/environment

image.png

 • Check bằng jps không thấy có node nào đang chạy: check logs trong $HADOOP_HOME/logs để biết có lỗi ở đâu (datanode, namenode, hdfs hay yarn)

  image.png

 • Ngoài ra nếu có lỗi nào, các bạn có thể comment bên dưới nhé ^^

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.