Published at Nov 10th, 2018 5:03 p.m. 1470 4 0 7
  • 1470 4

Series gồm 5 phần:

  • Phần 1: Giới thiệu.
  • Phần 2: Tạo Web server, Mysql với Google Cloud Platform.
  • Phần 3: Crawl dữ liệu từ sàn Binance.com.
  • Phần 4: Dự báo giá coin với LSTM - Keras - Python.
  • Phần 5: Tạo Website với Codeigniter, AdminLTE.
  • Phần 6: Dự báo đa bước, đa biến với LSTM - Keras - Python.
  • Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc.
  • Phần 8: Triển khai nhận diện cảm xúc lên web với Docker.

Sản phẩm demo tại: http://tradersupport.club

Admin: http://tradersupport.club/admin

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.